<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> ESG | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Odpowiedzialne inwestowanie

W NN Investment Partners TFI patrzymy na spółki szerzej niż tylko przez pryzmat raportów finansowych.

ESG

Wybierając akcje i obligacje do funduszy inwestycyjnych analizujemy w jaki sposób ich emitenci oddziałują na środowisko (E od angielskiego słowa „environment”) i społeczeństwo (S od „society”), a także jak wypadają pod względem przyjętego ładu korporacyjnego (G od „governance”). Na tym właśnie polega ESG.

Filary odpowiedzialnego inwestowania

Włączenie kryteriów ESG do procesu inwestycyjnego jest oparte na trzech filarach: analizie ESG, zaangażowaniu w działalność spółek i głosowaniu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz na wykluczeniu inwestycji w kontrowersyjnych emitentów.

 • Analiza ESG

  Zespół analityków NN Investment Partners TFI identyfikuje istotne kwestie w obszarze ESG na poziomie krajów, sektorów, branż i pojedynczych spółek. Następnie ocenia emitentów pod kątem wszystkich tych kwestii. Ocena analityków, czyli rating w pięciostopniowej skali, gdzie „A” jest najwyższą notą, a „E” najniższą, jest uwzględniania przez zarządzających funduszami w procesie inwestycyjnym. Dla każdego papieru wartościowego trafiającego do naszych portfeli analiza czynników ESG oraz jej uwzględnienie przez zarządzających muszą być udokumentowane.

  W tym miejscu warto podkreślić, że nie zawsze spółki o najwyższych ocenach ESG okazują się najbardziej perspektywiczną inwestycją. Często wyższe stopy zwrotu można osiągnąć inwestując w podmioty wypadające słabo pod względem ESG, ale pracujące nad poprawą w tym wymiarze. Dlatego – jeżeli tylko spółka nie znajduje się na liście wykluczeń Grupy NN – niski rating ESG sam w sobie nie przekreśla szans na inwestycję.

  Polityce Odpowiedzialnego Inwestowania NN Investment Partners TFI ten element nazwaliśmy „integracja ESG”.

 • Głosowanie i zaangażowanie

  Jesteśmy aktywnym i zaangażowanym udziałowcem. Bierzemy udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) spółek znajdujących się w portfelach funduszy NN. Uważamy, że to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek wobec klientów. To najlepszy sposób, żeby wyrazić naszą opinię o tym, czy przedsiębiorstwa rozwijają się we właściwym kierunku. Taka postawa zachęca emitentów do wprowadzania zmian na lepsze. Każdego roku NN Investment Partners bierze udział w tysiącach walnych zgromadzeń na całym świecie!

  Jednocześnie nie czekamy do następnego walnego zgromadzenia, żeby angażować się w życie spółek. Spotykamy się z ich zarządami i przedstawicielami. Prowadzimy dialog z organizacjami pozarządowymi (NGOs). Każdego roku NN Investment Partners nawiązuje setki takich kontaktów.

  Polityce Odpowiedzialnego Inwestowania NN Investment Partners TFI ten element nazwaliśmy „aktywne korzystanie z praw właścicielskich”.

  Udział w WZA szczegółowo reguluje nasza strategia wykonywania praw głosu, której skrócony opis znajduje się pod tym linkiem.

 • Wykluczenia

  We wszystkich funduszach zarządzanych przez NN Investment Partners nie inwestujemy w spółki prowadzące kontrowersyjną działalność:
  - produkujące tytoń,   
  - wydobywające ropę naftową z piasków roponośnych, 
  - wytwarzające niektóre rodzaje broni (np. miny przeciwpiechotne, broń biologiczną, broń chemiczną i in.), 
  - uzyskujące istotną część przychodów z górnictwa węgla kamiennego, 
  - handlujące bronią z podmiotami objętymi embargiem.

  Szczegółowa lista wykluczeń Grupy NN jest dostępna pod tym linkiem.

  Dodatkowo, w funduszach promujących zrównoważony rozwój oraz funduszach wywierających wpływ unikamy inwestycji w spółki:
  - prowadzące odwierty w Arktyce,
  - pozyskujące ropę naftową i gaz z łupków,
  - produkujące broń i realizujące kontrakty dla wojska,
  - budujące nowe elektrownie jądrowe,
  - produkujące futra,
  - zajmujące się hazardem,
  - działające w branży pornograficznej.

  Co do zasady jednak w NN Investment Partners TFI przedkładamy zaangażowanie nad wykluczanie. W pierwszej kolejności staramy się zaangażować w działalność spółki tak, aby wpłynąć na poprawę jej zachowań. 

  Polityce Odpowiedzialnego Inwestowania NN Investment Partners TFI ten element nazwaliśmy „kryteria ograniczające”.

Nie inwestujemy w spółki prowadzące kontrowersyjną działalność

Produkujące tytoń

Wydobywające ropę naftową
z piasków roponośnych

Produkujące kontrowersyjną broń i handlujące bronią z podmiotami objętymi embargiem

Najnowsze inicjatywy

 

Jesteśmy odpowiedzialni

Zużywamy mniej papieru i plastiku, przesiedliśmy się do hybryd, ograniczyliśmy latanie samolotami (jeszcze przed wybuchem pandemii!).

 


Sprawdź

 

ESG Warsaw

Podczas konferencji ESG Warsaw pokazujemy jak uwzględniać kryteria ESG tak, aby osiągnąć trzy cele: rozwinąć biznes, przyciągnąć kapitał i zmieniać świat na lepsze.

 

Sprawdź

 

Nasza działalność charytatywna

W NN Investment Partners ważne są dla nas wartości takie, jak otwartość, zaangażowanie i wsparcie. Cieszymy się kiedy możemy pomóc innym.

 

Sprawdź