<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Awans 3 naszych funduszy w Ratingu Analiz Online | Finanse po Godzinach | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Świetna wiadomość dla 3 naszych funduszy – awans w Ratingu Analiz Online

28.07.2022

Nasze dwa fundusze konserwatywne oraz jeden fundusz akcji awansowały na bardzo wysokie 4 gwiazdki w Ratingu Analiz Online. To potwierdzenie bardzo wysokiej jakości zarządzania naszego zespołu.

 

Awans z 3 na 4 gwiazdki zanotowały:

 

Czym jest Rating Analiz Online?

To ocena jakości funduszu inwestycyjnego w pięciostopniowej skali – od jednej gwiazdki do pięciu. Ma ułatwić inwestorom analizę funduszu. Nie jest to forma rekomendacji, ale może być wsparciem przy podejmowaniu świadomych decyzji. Do oceny brane są pod uwagę czynniki jakościowe, na przykład doświadczenie i rotacja zespołu zarządzających, a także ilościowe – efektywność i powtarzalność wyników funduszu.

 

NN Konserwatywny i NN (L) Konserwatywny Plus

W przypadku naszych funduszy konserwatywnych doceniona została konsekwentnie realizowana strategia i poprawa relacji zysku do ryzyka. Jak piszą analitycy z Analiz Online obydwa fundusze:

Są do siebie bliźniaczo podobne i realizują zbieżne cele – pełnią rolę tzw. bezpiecznej przystani w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Ich portfele skonstruowane są w oparciu o obligacje o krótkim terminie zapadalności i zmiennym kuponie, dzięki czemu są w dużej mierze odporne na wahania rynkowych stóp procentowych.

 

Fundusze dłużne to nasza specjalność

W ofercie NN Investment Partners TFI jest teraz 7 funduszy dłużnych ocenionych na najwyższe 4 lub 5 gwiazdek.

Nazwa Funduszu Rating Analiz Online
NN Krótkoterminowych Obligacji
NN Obligacji
NN Obligacji 2
NN Konserwatywny
NN (L) Konserwatywny Plus
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 
ING Pakiet Ostrożny 

 

Tak duża liczba wysoko ocenionych funduszy wyróżnia nas na polskim rynku i jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy naszego zespołu zarządzających.

 

NN Średnich i Małych Spółek

Na wysokie 4 gwiazdki awansował również fundusz akcji polskich NN Średnich i Małych Spółek. To fundusz z 17-letnią historią, największy tego typu na polskim rynku. Analitycy podkreślili, że awans to w zasługa trafnej selekcji, kontroli ryzyka i aktywnego poszukiwania tzw. alfy.

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje
w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI
i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Wojciech Kiermacz

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.