<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Czy surowce wciąż są atrakcyjne? | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Czy surowce wciąż są atrakcyjne?

08.12.2021

 

W skrócie:

  • Otoczenie gospodarcze nadal sprzyja rynkowi surowców
  • Dodanie surowców do portfela inwestycyjnego może chronić realną wartość kapitału
  • Inwestycja w surowce zwiększa dywersyfikację portfela i rozprasza ryzyko inwestycyjne

 

Dlaczego tak uważamy?

Od początku 2021 roku indeks surowców Bloomberga wzrósł o ponad 20%, a od pandemicznego dołka w marcu ubiegłego roku o 60%. Dynamiczne wzrosty notowały ceny surowców energetycznych, wybranych metali przemysłowych czy towarów rolnych. Tym samym wspomniany indeks, który reprezentuje szeroki rynek różnych surowców i towarów, wyszedł z wieloletniego trendu spadkowego:

 

Źródło: Bloomberg

 

To oczywiście efekt globalnego odbicia gospodarczego po tym, jak świat na chwilę zatrzymał się w obliczu nieznanego wówczas wirusa. W odpowiedzi na pandemię rządy i banki centralne uruchomiły programy wsparcia fiskalnego i monetarnego na niespotykaną wcześniej skalę. Dzięki czemu pomogły przedsiębiorstwom przetrwać trudny okres.

 

Efektem ubocznym tych działań jest jednak inflacja. Praktycznie na całym świecie rosną koszty dóbr i usług. W Stanach Zjednoczonych i Niemczech inflacja konsumencka w październiku wyniosła kolejno 6,2% i 5,2% w ujęciu rok do roku. W przypadku naszych zachodnich sąsiadów była najwyższa od prawie 30 lat. W Polsce, w listopadzie tempo wzrostu cen wyniosło aż 7,7% rocznie. Coraz więcej jest przesłanek (w tym twardych danych), by sądzić, że inflacja nie jest przejściowa. Mówi o tym nawet szef amerykańskiego banku centralnego.

 

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w surowce?

Dodanie surowców do portfela inwestycyjnego może pomóc chronić realną wartość kapitału. Ceny surowców są bowiem istotnym składnikiem – bezpośrednim i pośrednim – inflacji. Wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost cen surowców. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jest to dość zmienny składnik portfela. Notowania surowców podlegają dużym wahaniom.

 

Mieliśmy okazję doświadczyć tego w listopadzie. Po pojawieniu się informacji o nowym wariancie Omikron koronawirusa notowania ropy naftowej odmiany brent spadły z poziomu 82 do 70 dolarów za baryłkę. Podobna przecena dotknęła inne surowce energetyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że notowania ropy, gazu czy węgla są wyraźnie wyżej niż jeszcze rok temu.

Dodatkowo, inwestycja w surowce zwiększa dywersyfikację portfela i rozprasza ryzyko inwestycyjne. Notowania surowców poruszają się w przeciwnym kierunku (są ujemnie skorelowane) do notowań niektórych klas aktywów. Dobrym przykładem mogą być obligacje – kiedy ich ceny rosną, czyli rentowność maleje, ceny surowców spadają i odwrotnie. Łącznikiem między tymi dwoma rynkami jest inflacja – wzrost inflacji, a zatem również wzrost cen surowców, wymusza na bankach centralnych podnoszenie stóp procentowych, co z kolei skutkuje wzrostem rentowności (spadkiem cen) obligacji. Zdarzają się jednak okresy, nawet dość długie, kiedy opisane zależności nie zachodzą.

 

Co dalej z rynkiem surowców?

Jesteśmy zdania, że otoczenie gospodarcze nadal sprzyja rynkowi surowców. I to zarówno w krótkim jak i dłuższym okresie. W tym krótkim, czyli w przeciągu co najmniej najbliższego roku, tematem wiodącym pozostanie podwyższona inflacja. Inwestycja w szeroki rynek surowców może być naturalnym zabezpieczeniem przed rosnącymi cenami energii, pożywienia czy metali.

 

Patrząc dalej w przyszłość, globalna transformacja energetyczna powinna wspierać wybrane surowce. Zwłaszcza metale przemysłowe. Bez miedzi, niklu, aluminium czy srebra nie będzie „zielonej rewolucji”, nie będzie zeroemisyjności (czyli równowagi pomiędzy emisją a pochłanianiem dwutlenku węgla). Wspomniane metale potrzebne są m.in. do budowy farm wiatrowych, paneli słonecznych czy produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Według BloombergNEF, osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 roku będzie kosztować od 92 do 173 bilionów dolarów!

 

Jeśli inwestować w surowce, to jak?

Trudno sobie wyobrazić fizyczne kupno „koszyka” różnych surowców. Skomplikowane jest również inwestowanie w surowce za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Z perspektywy większości inwestorów wydaje się, że najwygodniejszym instrumentem do inwestowania w surowce, są fundusze inwestycyjne.

 

Jednym z nich jest NN (L) Indeks Surowców. Charakterystyczne dla niego jest to, że nie inwestuje wyłącznie w metale szlachetne lub akcje spółek wydobywczych, lecz w zdywersyfikowany portfel różnorodnych towarów – surowców energetycznych, metali szlachetnych i przemysłowych, towarów rolnych, a nawet żywy inwentarz. Celem funduszu osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż wynik indeksu Bloomberg Commodity (Total Return). Ale udział poszczególnych surowców w portfelu jest zbliżony do tego w indeksie:

 

 

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO, w tym NN (L) Indeks Surowców (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

janek

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.