<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Czym jest ESG i jak wpływa na stopy zwrotu z inwestycji | Finanse po Godzinach - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Czym jest ESG i jak wpływa na stopy zwrotu z inwestycji

02.08.2021

Trzyliterowy skrótowiec coraz częściej pojawia się gdy mowa o inwestowaniu. Co oznacza i dlaczego ma rosnące przełożenie nie tylko na Twój portfel, ale nawet… na zrównoważony rozwój gospodarczy?

 

ESG to skrót od angielskich słów environment - środowisko, society – społeczeństwo, governance – ład korporacyjny. ESG wiąże się z analizą działalności emitentów – spółek i państw, czyli podmiotów emitujących papiery wartościowe – akcje i obligacje. Jest to ocena tych wymiarów działalności gospodarczej, które nie są objęte tradycyjną analizą finansową i księgową.

 

Akronim ESG ma ściśle inwestycyjny wydźwięk i nie powinien być utożsamiany z CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu, ani też z działalnością charytatywną. ESG to umowne wyodrębnienie trzech głównych obszarów, w których działalność spółek jest ważna dla inwestorów, a jednocześnie często trudno mierzalna, m.in. dlatego, że emitenci wciąż mają dużą swobodę w raportowaniu informacji niefinansowych.

 

„Analiza ESG” czyli co dokłdanie?

Ze względu na rosnącą presję społeczną oraz istotne przełożenie analizy ESG na osiągane stopy zwrotu, inwestorzy instytucjonalni, np. fundusze inwestycyjne, próbują  – z mniejszym lub większym powodzeniem – włączyć analizę ESG do procesu inwestycyjnego.

 

W NN Investment Partners TFI już od 2015 r., w sposób ustrukturyzowany włączyliśmy do procesu inwestycyjnego pozafinansową analizę spółek, opartą na czynnikach ESG. Nasz zespół analityków ocenia emitentów papierów wartościowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, a także przyjętych zasad ładu korporacyjnego.

 

Podstawą do nadania ratingu ESG są rozbudowane kwestionariusze oceny emitentów. W każdej branży oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo wyglądają trochę inaczej. Kwestionariusze są więc dostosowane do realiów działalności prowadzonej przez emitentów – co innego jest analizowane w obszarze wpływu na środowisko w przypadku banku, a co innego w przypadku rafinerii.

 

Każda spółka dostaje od nas rating ESG w pięciostopniowej skali. Emitenci, którzy wypadają najgorzej pod tym kątem, są wykluczeni z portfeli wszystkich funduszy w ofercie NN Investment Partners TFI. Ponadto lista wykluczeń Grupy NN uniemożliwia inwestowanie w firmy prowadzące kontrowersyjną działalność – produkujące tytoń, wydobywające ropę naftową z piasków roponośnych, wytwarzające niektóre rodzaje broni (np. miny przeciwpiechotne, broń biologiczną, broń chemiczną i in.), uzyskujące istotną część przychodów z górnictwa węgla kamiennego, naruszające międzynarodowe standardy biznesowe.

 

W odniesieniu do państw emitujących obligacje skarbowe (naszą analizą jest objętych kilkadziesiąt krajów), w obszarze środowiska oceniamy takie parametry jak m.in. jakość powietrza, zużycie energii z odnawialnych źródeł, a nawet zalesienie i bioróżnorodność. W wymiarze społecznym analizujemy m.in. dostępność do edukacji i służby zdrowia, bezrobocie czy udział kobiet w urzędach państwowych. Przez „ład korporacyjny” kraju rozumiemy m.in. takie kwestie jak efektywność rządu, poziom korupcji czy łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku spółek, również w odniesieniu do krajów i obligacji emitowanych przez ich rządy istnieje lista wykluczeń obejmująca: Republikę Środkowoafrykańską, Kubę, Koreę Północną, Iran, Libię, Somalię, Sudan Południowy i Syrię.

 

Kwestie związane z włączeniem ESG do procesu inwestycyjnego, ratingami ESG i wykluczeniami szczegółowo omawia Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI w rozmowie z analitykiem Patrykiem Olszanowskim.

 

W jaki sposób ESG przekłada się na wyniki inwestycyjne

Inwestując z uwzględnieniem kryteriów ESG przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego – odcinamy finansowanie tym spółkom i państwom, które negatywnie oddziałują na społeczeństwo i środowisko a zapewniamy kapitał na rozwój firmom, które prowadzą działalność z poszanowaniem otoczenia.

 

W inwestowaniu chodzi jednak również o to, a może przede wszystkim, żeby osiągnąć zysk.

Czy inwestując z uwzględnieniem kryteriów ESG możemy liczyć na wyższe stopy zwrotu?

Odpowiedź brzmi: niekoniecznie zmaksymalizujemy zysk z inwestycji, ale bardzo prawdopodobnie obniżymy jej ryzyko.

 

  1. Z badań przeprowadzonych przez European Centre for Corporate Engagement  (ECCE)  przy Uniwersytecie w Maastricht we współpracy z NN Investment Partners wynika, że inwestycje uwzględniające kryteria ESG charakteryzują się wyższym współczynnikiem Sharpe’a. Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu stopa zwrotu wynagradza inwestora za podjęte przez niego ryzyko. Im jest wyższy, tym lepiej. Mówiąc obrazowo - włączenie czynników ESG do procesu inwestycyjnego ogranicza prawdopodobieństwo gwałtownego załamania notowań inwestycji z uwagi na problemy spółek: wizerunkowe, środowiskowe, korupcyjne etc. 
  2. Model biznesowy oparty na zrównoważonym rozwoju to taki, który jest możliwy do utrzymania w długim terminie.
  3. Banki premiują emitentów prowadzących odpowiedzialną działalność niższymi kosztami finansowania i udzielają im tańszych kredytów. Dotyczy to oczywiście nie tylko finansowania długiem, ale również akcjami.
  4. Podmioty, które dziś są w czołówce pod względem ESG to często bardzo innowacyjni emitenci. Wyczuli trend, który później wszedł do mainstreamu. Byli „zieloni”, zanim stało się to modne. Dlatego podejście do ESG często jest papierkiem lakmusowym pokazującym zdolność spółek do budowania trwałych przewag konkurencyjnych.

 

Ale jest jeszcze coś. ESG przebojem wdziera się do inwestycyjnego głównego nurtu. Z danych firmy Morningstar wynika, że w ostatnich kwartałach ponad połowa napływów netto do funduszy inwestycyjnych w Europie trafia właśnie do funduszy uwzględniających kryteria ESG. Tak więc w ostatnim czasie, to nie tylko zrównoważony model biznesowy przekłada się na wyższe wskaźniki akcji „odpowiedzialnych” spółek, ale również rosnący apetyt inwestorów na ESG.

 

To zjawisko szczegółowo opisuje Marcin Szortyka, dyrektor zespołu zarządzania akcjami NN Investment Partners TFI, odpowiadając na pytanie zadane przez analityka Patryka Olszanowskiego:

 

Czy kursy spółek będących liderami ESG zachowują się lepiej niż kursy spółek niespełniających kryteriów ESG?

W nagraniu Marcin Szortyka porusza również inną kwestię, na pierwszy rzut oka nieintuicyjną, w odpowiedzi na pytanie:

 

Czy lepiej inwestować w liderów ESG, czy w akcje spółek, które zaczynają zieloną transformację?

Otóż najwyższe stopy zwrotu można osiągnąć nie tyle inwestując w spółki  będące liderami ESG, ile w akcje firm będących w trakcie transformacji biznesowej ku bardziej zrównoważonemu modelowi działalności. Oczywiście pod warunkiem, że ta transformacja rzeczywiście się powiedzie i nie jest oparta na pustych obietnicach zarządu.

 

Zainteresował Cię temat odpowiedzialnych inwestycji? Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę internetową poświęconą ESG!

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl.

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

janek

Jan Morbiato

Investment Communication Manager

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.