<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Dlaczego warto zainteresować się NN Lokacyjnym Plus?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Dlaczego warto zwrócić uwagę na subfundusz NN Lokacyjny Plus?

17.08.2017
 

W ostatnich miesiącach bardzo dużą popularnością cieszy się subfundusz NN Lokacyjny Plus. W pierwszym półroczu 2017 roku Klienci wpłacili do subfunduszu blisko 222 mln zł, a jego aktywa pod zarządzaniem w bardzo szybkim tempie zbliżają się do poziomu 1 mld zł. Tak duża popularność to zasługa wyjątkowego procesu inwestycyjnego oraz relatywnie niskich kosztów.

 

17 lipca tego roku minęły trzy lata od zmiany strategii inwestycyjnej subfunduszu NN Lokacyjny Plus. Wcześniej działał pod inną nazwą i miał inną politykę inwestycyjną. Aktualnie główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Dzięki temu NN Lokacyjny Plus zgodnie z klasyfikacją Analiz Online został przyporządkowany do grupy funduszy pieniężnych. Dodatkowo, w portfelu inwestycyjnym znajdują się obligacje korporacyjne, które stanowią około 35% aktywów portfela. W ujęciu geograficznym subfundusz oprócz Polski inwestuje także w innych regionach m.in. Turcji, Luksemburgu czy Szwecji. W rezultacie powstaje mieszanka regionów i instrumentów finansowych oferująca możliwość osiągnięcia wyższych zysków niż na lokatach bankowych przy ograniczonym ryzyku.

Stopę zwrotu jaką można było osiągnąć na przełomie ostatnich trzech lat wyniosła 7,11% (na koniec lipca 2017 r.). Według danych Analiz Online średnia dla grupy uniwersalnych polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych wyniosła za ten sam okres 5,44%. Szczególnie dobre okazało się również pierwsze półrocze 2017 r., w którym NN Lokacyjny Plus wypracował zysk na poziomie 2,33%. Średnia dla tej grupy funduszy wyniosła w analogicznym okresie jedynie 1,68%. Takie wyniki historyczne w naszej ocenie dobrze świadczą o zespole zarządzających oraz skuteczności procesu inwestycyjnego, wypracowanego i sukcesywnie realizowanego przez Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi w NN Investment Partners TFI.

„Zarządzając subfunduszem zwracamy szczególną uwagę na ograniczanie ryzyka, dbając przy tym o atrakcyjny potencjał zysku. W swojej ponad 3–letniej historii strategia nigdy nie odnotowała bankructwa emitenta z portfela. Naszym celem jest dostarczenie Klientom stabilnych i przewidywalnych wyników, pomimo zawirowań na rynkach finansowych. Wierzymy, że subfundusz NN Lokacyjny Plus jest dobrym uzupełnieniem lokat bankowych” komentuje Wojciech Górny, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

Co istotne NN Lokacyjny Plus należy do kategorii strategii inwestycyjnych o niskim poziomie ryzyka. W związku z tym produkt jest odpowiedni dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim okresie, oczekują stabilnych zysków oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

Powyższe czynniki wypłynęły na to, że niezależny ośrodek analityczny Analizy Online przyznał subfunduszowi NN Lokacyjny Plus rating na poziomie 4 gwiazdek. W uzasadnieniu oceny czytamy, że koncepcja subfunduszy NN Lokacyjny Plus jak dotychczas sprawdza się zarówno pod kontem wyników, jak i biznesowym. Stopy zwrotu w ostatnich miesiącach należą do najlepszych w grupie, a aktywa pod zarządzaniem zbliżają się do bariery 1 mld zł. Analizy Online swoją decyzję uzasadniają również jakością procesu inwestycyjnego oraz niewygórowanymi kosztami.

Subfundusz NN Lokacyjny Plus zarządzany przez zespół NN Investment Partners TFI pod kierownictwem Wojciecha Górnego dostępny jest dla Klientów indywidualnych bez opłat dystrybucyjnych poprzez platformę internetową nntfi24.pl oraz wśród dystrybutorów, których lista dostępna jest tutaj.

 

Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. NN Subfundusz Lokacyjny Plus będący subfunduszem NN Parasol FIO może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. NN Subfundusz Lokacyjny Plus do dnia 16 lipca 2014 r. działał pod nazwą NN Subfundusz Ochrony Kapitału 9 Plus. Od tej daty działa pod nową nazwą i w oparciu o zmienioną politykę inwestycyjną.

Przemysław Rodek

Przemysław Rodek

Ekspert ds. Analiz Rynkowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.