NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Najważniejsze
instytucje

finansowe


w Polsce


i Unii Europejskiej

Banki centralne

To instytucje, które 

nie
tylko emitują 

pieniądze...

Banki centralne - mapa
Sejf
ustalają także podstawowe


stopy procentowe...

W ten sposób wpływają m. in. na:

 • ceny kredytów
 • zyski z depozytów
 • to, ile pieniędzy zostaje w naszych 
  kieszeniach

 

zabezpieczają nasze depozyty


i pilnują stabilności całego systemu
finansowego...
Stopa depozytowa NBP


spadła z 7,5% do 0,5%


w ciągu ostatnich 15 lat!*

*według www.nbp.pl

Waga
Bank
prowadzą rachunki 
bankowe 
instytucji...

NBP prowadzi obsługę bankową budżetu 
państwa, rachunki
bankowe rządu 
i centralnych 
instytucji państwowych,

państwowych 
funduszy celowych 
i państwowych jednostek

budżetowych 
oraz realizuje ich zlecenia 
płatnicze.

odpowiadają także za funkcjonowanie 
systemów płatniczych.
77% dorosłych Polaków posiada konto w banku
77%

dorosłych Polaków
posiada konto w banku*

67,5% z nich posiada tylko jeden rachunek
67,5%

z nich posiada tylko
jeden rachunek*

*na podstawie danych zebranych przez www.bankier.pl

Banki inwestycyjne

To instytucje, które


odpowiadają 

za rozwój


gospodarczy

Banki inwestycyjne - mapa
Jak banki inwestycyjne to robią?

Zapewniają finansowanie projektów kluczowych dla stabilnego rozwoju gospodarki

Finansowanie projektów

Stymulują rozwój przedsiębiorstw przez udzielanie poręczeń i gwarancji

Rozwój przedsiębiorstw

Wspierają działania na rzecz rozwoju zatrudnienia

Rozwój zatrudnienia

BGK zarządza także dystrybucją funduszy unijnych

Fundusze unijne
90 procent
90 proc. pożyczek
udzielanych

przez EIB trafia
do podmiotów
w UE*

EIB bezpośrednio udziela kredytów powyżej


25 milionów euro.


*według www.europa.eu

Wartość kredytów udzielonych
przez Banki Inwestycyjne
w 2006r.*

Europejski Bank Inwestycyjny - 53,4 miliarda

euro


Bank Światowy - 18,5 miliarda euro


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - 4.9

miliarda euro*dane z portalu www.counter-balance.org

Kredyty udzielone przez Banki Inwestycyjne w 2006r.
BGK finansuje projekty infrastrukturalne m.in. w dziedzinie:
Energetyka

energetyki

Gaz

gazu

Transport

transportu

Przemysł

przemysłu

Telekomunikacja

telekomunikacji

Instytucje nadzorcze

To instytucje, które


kontrolują
działanie


podmiotów

finansowych

Banki inwestycyjne - mapa

Zadania ETO
Główne zadania ETO to:
 • Kontrola rachunków, dochodów
  i wydatków
  Unii Europejskiej
 • Kontrola instytucji dysponujących
  środkami
  z budżetu UE
 • Przygotowywanie sprawozdań z kontroli

  wraz z ustaleniami i zaleceniami
W składzie ETO zasiada jeden przedstawiciel

każdego państwa członkowskiego UE.
W efekcie liczba członków ETO


wzrosła z 9 do 28 w 2013 r.*
Liczba członków ETO

*na podstawie danych zebranych przez www.eca.europa.eu

Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje:
Sektor bankowy

sektor


bankowy

Rynek kapitałowy

rynek


kapitałowy

Rynek ubezpieczeniowy

rynek


ubezpieczeniowy

Rynek emerytalny

rynek


emerytalny

Instytucje płatnicze

instytucje


płatnicze

Dodatkowe funkcje KNF:

Pomaga w przygotowaniu projektów aktów prawnych

Rozwój przedsiębiorstw

Wspiera rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności

Rozwój zatrudnienia

Uczestniczy w rozstrzyganiu sporów między uczestnikami

rynku finansowego

Fundusze unijne
Cel nadzoru KNF
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym

jest zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania
tego rynku,
jego stabilności, bezpieczeństwa

oraz przejrzystości, zaufania
do rynku

finansowego, a także zapewnienie ochrony

interesów
uczestników tego rynku.

 

Poznaj nasze produkty