<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Inwestowanie, czyli ziarnko do ziarnka aż zbierze się miarka | Finanse po Godzinach | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Inwestowanie, czyli ziarnko do ziarnka aż zbierze się miarka

20.05.2022

Czy Twoim celem jest wykształcenie dzieci na prestiżowym uniwersytecie, godna emerytura, a może podróż dookoła świata? Nawet jeśli teraz nie masz odpowiedniej kwoty, Twoje pomysły mogą stać się rzeczywistością – wystarczy, że zaczniesz inwestować.


Skłonność Polaków do oszczędzania i inwestowania wypada bardzo blado na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jeśli już odkładamy pieniądze, to najczęściej lądują one na niskooprocentowanych depozytach i lokatach, gdzie podjada je wysoka inflacja. Tylko niewielka część społeczeństwa myśli o inwestowaniu pieniędzy. Co dziesiąta złotówka ulokowana w aktywach finansowych trafia do funduszy inwestycyjnych. W odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiej postawy często słyszymy:

 

"Nie inwestujemy, bo nie mamy pieniędzy”. Tymczasem stwierdzenie to należałoby odwrócić i powiedzieć: „Nie mamy pieniędzy, bo nie inwestujemy!"

 

Inwestowanie nie tylko dla bogaczy

W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że aby inwestować, potrzebne są odpowiednio wysokie środki. Nic bardziej mylnego. W funduszach inwestycyjnych pierwsza minimalna wpłata często wynosi 100 lub 200 zł, a kolejne mogą być w wysokości 50 zł (tak jest w przypadku funduszy NN Investment Partners TFI).

Inwestowanie to proces, w którym od jednorazowej wpłaty (nawet większej kwoty) ważniejsza jest systematyczność. Dzięki regularnym wpłatom uśredniamy cenę zakupu, co przy odpowiednio długim okresie inwestycji sprawia, że przejściowe spadki mogą być postrzegane jako okazja do tańszych zakupów, a nie powód do zmartwień. To znacznie zwiększa szansę na wygenerowanie satysfakcjonujących wyników w przyszłości.

 

Od czego powinniśmy zacząć przygodę z inwestowaniem?

Od określenia naszego celu finansowego i okresu, w jakim chcemy go osiągnąć. Wiedząc już, „co” i „kiedy”, możemy ustalić „jak”, czyli sposób realizacji naszego pomysłu. Warto w tym celu skorzystać z kalkulatorów. Przykład takiego funduszowego kalkulatora znaleźć można tutaj, a przykładową symulację poniżej.

Tabela 1. Symulacja wartości regularnej inwestycji w kwocie 100 zł miesięcznie w zależności od czasu i osiągniętej rocznej stopy zwrotu.

Źródło: Obliczenia własne

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić m.in. ze względu na rodzaj aktywów, w które lokują powierzone im środki. To z kolei definiuje poziom towarzyszącego im ryzyka, a w konsekwencji i potencjalnego zysku. Reguła w tym wypadku jest prosta – im dana lokata jest mniej ryzykowna, tym potencjalna, możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu jest niższa. W kolejności od najmniej do najbardziej ryzykownych są to więc: fundusze dłużne, fundusze mieszane (np. stabilnego wzrostu i zrównoważone) i najbardziej agresywne fundusze akcji czy surowców.

Fundusze dłużne (czyli fundusze obligacji) mogą mieć w swoim portfelu nie tylko krótkoterminowe papiery skarbowe, lecz także obligacje korporacyjne czy obligacje denominowane w obcych walutach. Mylne jest panujące powszechnie przekonanie, że na funduszach obligacji (i samych obligacjach) można tylko zyskać – choć faktycznie zmienność tej klasy aktywów jest znacznie mniejsza niż akcji.

Po drugiej stronie skali znajdują się fundusze akcji. Ich portfel nawet w 100 proc. składa się z papierów spółek notowanych na giełdach. Ceny akcji danego przedsiębiorstwa zależą m.in. od ogólnej koniunktury gospodarczej, perspektyw branży, w jakiej działa firma, jej kondycji finansowej czy też bieżących informacji dotyczących spółki. To wszystko sprawia, że wartość jednostek funduszy akcyjnych może podlegać silnym wahaniom.

Z kolei fundusze mieszane stanowią w uproszczeniu połączenie funduszu akcyjnego i dłużnego. Umownie przyjmuje się, że w funduszu stabilnego wzrostu 20–30 proc. aktywów stanowią akcje, a reszta to obligacje. Natomiast w funduszu zrównoważonym ten umowny podział wynosi fifty-fifty.

W inwestowaniu liczy się regularność

Bez względu na to, jakie fundusze wybierzemy, dzięki regularnym wpłatom również ograniczamy ewentualne ryzyko związane z inwestycją. W myśl starego przysłowia „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” uśredniamy bowiem cenę zakupu jednostek funduszy – na spadkach, za tę samą kwotę kupujemy ich po prostu więcej.

Lokowanie środków na rynku kapitałowym może wymagać od nas odpowiedniej wiedzy i zaangażowania. Nie każdy jednak jest w stanie poświęcić temu zajęciu wystarczająco dużo czasu, aby skutecznie zarządzać zainwestowanymi środkami. Rozwiązaniem tego problemu mogą być dedykowane programy inwestycyjne, jak np. dostępny w ING Banku Śląskim, opracowany wspólnie z NN Investment Partners TFI „Robot Inwestycyjny” czy też Pracowniczy Program Emerytalny. W tym drugim przypadku to pracodawca dba o regularność pracowników, co miesiąc finansując równowartość kilku procent ich wynagrodzenia brutto, które wpłaca na ich rejestry. Pracownicy mogą również zadeklarować chęć odprowadzania składki dodatkowej, aby jeszcze bardziej wzmocnić efekt kuli śnieżnej związany z długoterminowym inwestowaniem.

 

Piotr Krawczyński, NN Investment Partners TFI

Artykuł ukazał się również w dwumiesięczniku „Baśka” skierowanym do pracowników Grupy ING Banku Śląskiego

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje
w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI
i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

janek

Piotr Krawczyński

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.