<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Inwestowanie w surowce oczami analityka NN IP TFI | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Inwestowanie w surowce oczami analityka NN IP TFI

11.02.2022

Patryk Olszanowski, analityk inwestycyjny w NN Investment Partners TFI podzielił się z uczestnikami webinaru „Prosto w Fundusz” spostrzeżeniami na temat rynku surowców i funduszu NN (L) Indeks Surowców. To prawdziwa wycieczka dookoła świata surowców

 

Ropa, gaz, zboża, złoto, srebro, miedź, aluminium, kawa, a nawet bydło i trzoda chlewna. Praktycznie o każdym głównym towarze i surowcu opowiedział Patryk Olszanowski, analityk inwestycyjny w NN Investment Partners TFI, podczas webinaru „Prosto w Fundusz” organizowanego przez platformę KupFundusz.pl.

 

Głównym tematem webinaru był fundusz NN (L) Indeks Surowców. To ciekawa i unikatowa na polskim rynku strategia. Ten fundusz nie inwestuje wyłącznie w metale szlachetne lub akcje spółek wydobywczych, lecz w zdywersyfikowany portfel różnorodnych towarów. Udziały poszczególnych surowców w funduszu są zbliżone do tych występujących w indeksie Bloomberg Commodity Total Return:

Źródło: Bloomberg

Dodanie surowców do portfela inwestycyjnego może chronić realną wartość kapitału. Ceny surowców są bowiem istotnym składnikiem – bezpośrednim i pośrednim – inflacji. Wzrostowi inflacji towarzyszy wzrost cen surowców. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jest to dość zmienny składnik portfela. Notowania towarów podlegają dużym wahaniom.

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie  http://www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie http://www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto subfunduszu NN (L) Indeks Surowców może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusz NN (L) Indeks Surowców lokuje wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI.

janek

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.