<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Które TFI ma najlepiej oceniane fundusze inwestycyjne?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Inwestuj w fundusze najwyższej jakości

17.08.2022

NN Investment Partners TFI ma jedne z najlepiej ocenionych funduszy inwestycyjnych oraz tytuł „Alfa” dla najlepszego towarzystwa w Polsce. To efekt pracy zespołu zarządzających, którzy dbają o powtarzalność wyników oraz dobrą relację zysku do ryzyka.​

Analitycy z firmy Analizy Online od wielu lat przyznają oceny funduszom inwestycyjnym. Od 1 gwiazdki (dla najsłabszych funduszy) do 5 gwiazdek (dla tych najlepszych). W Polsce jednym z najlepiej ocenionych towarzystw funduszy inwestycyjnych jest NN Investment Partners TFI. Według informacji na 30 czerwca 2022 r. 18 z ponad 40 naszych funduszy przyznano następujące oceny:

 

Fundusz Inwestycyjny Rating
NN Krótkoterminowych Obligacji
NN Zrównoważony
NN Obligacji
NN Obligacji 2
NN Konserwatywny
NN (L) Konserwatywny Plus
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
NN (L) Japonia
NN Stabilnego Wzrostu
NN Średnich i Małych Spółek
ING Pakiet Ostrożny
NN Akcji
NN Indeks Obligacji
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN (L) Obligacji Plus
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Źródło: Analizy Online według danych na 30 czerwca 2022 r.

 

Dlaczego rating funduszu jest ważny?

Najwyżej ocenione fundusze w ratingu wyróżniają się stabilnymi i konkurencyjnymi wynikami, a także doświadczonym zespołem zarządzających. Analitycy biorą pod uwagę czynniki ilościowe (np. wyniki funduszu w stosunku do ryzyka, a także powtarzalność stóp zwrotu) i jakościowe (np. doświadczenie i rotacja zespołu zarządzających). Większość funduszy w Polsce ma ocenę nie wyższą niż 3 gwiazdki. Tylko kilka może pochwalić się 5 gwiazdkami. W tym elitarnym gronie aż 4 fundusze są zarządzane przez NN Investment Partners TFI.
 

Fundusze dłużne – obligacje to nasza specjalność

W ofercie NN Investment Partners TFI jest aż 7 funduszy dłużnych z najwyższymi 4 lub 5 gwiazdkami. Wśród nich są zarówno fundusze o najniższym poziomie ryzyka (NN Konserwatywny i NN (L) Konserwatywny Plus), fundusz globalnych obligacji korporacyjnych, jak i dwa fundusze dłużne o bardziej elastycznej strategii – NN Krótkoterminowych Obligacji i NN Obligacji.

 

Fundusze mieszane

Bardzo wysokie oceny utrzymują również nasze fundusze o mieszanej strategii NN Zrównoważony i NN Stabilnego Wzrostu. To potwierdzenie wysokiej jakości pracy całego zespołu zarządzającego – zarówno po stronie obligacji jak i akcji. Takie strategie są często wybierane przez uczestników programów emerytalnych – IKE, IKZE czy PPE.

 

Fundusze akcji

W naszej ofercie są również bardzo wysoko ocenione fundusze akcji zagranicznych. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, inwestujący przede wszystkim na globalnych rynkach rozwiniętych. A także NN (L) Japonia – jeden z dwóch funduszy w Polsce inwestujących wyłącznie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Na wysokie cztery gwiazdki oceniony jest nasz lokalnie zarządzany fundusz akcji polskich NN Średnich i Małych Spółek.

 

NN Investment Partners najlepszym TFI w 2021 roku według Analiz Online

Warto dodać, że NN Investment Partners TFI otrzymało tytuł „Alfa” dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2021 r. Tytuł otrzymały również NN Obligacji oraz NN Zrównoważony. Nagrody Alfa są przyznawane przez Analizy Online polskim funduszom inwestycyjnym z najwyższą relacją zysku do ryzyka (tzw. efektywnością). 

Na temat nagród Alfa możesz przeczytać tutaj.

- Mamy jedne z najlepiej ocenionych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Trudno o lepszy stempel  jakości dla pracy naszych zarządzających. To daje nam komfort w kontaktach z klientami, bo oferujemy im naprawdę dobrze zarządzane strategie obligacyjne, akcyjne i mieszane, dzięki którym mogą spełniać różne cele inwestycyjne – mówi Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje
w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI
i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Wojciech Kiermacz

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.