<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Zrównoważony zdobył nagrodę Alfa 2021 | Finanse po Godzinach | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony zdobył nagrodę Alfa 2021

23.05.2022

NN Zrównoważony to jeden z najbardziej utytułowanych funduszy inwestycyjnych w Polsce. W lutym otrzymał prestiżową nagrodę Alfa 2021 w kategorii funduszy mieszanych zrównoważonych. To wyraz uznania dla całego zespołu inwestycji

 

Czym są nagrody Alfa?

To prestiżowe wyróżnienie dla funduszy inwestycyjnych przyznawane przez Analizy Online, firmę od ponad 20 lat monitorującą polski rynek funduszy. Tytuł otrzymują te strategie, które cechują się najwyższą relacją zysku do ryzyka. Eksperci z Analiz Online posiłkują się wskaźnikiem Information Ratio, którym mierzą jak fundusz wypada pod kątem wyników i ich zmienności na tle średniej dla swojej grupy konkurentów. Nie chodzi więc wyłącznie o stopę zwrotu, ale i o to w jaki sposób została wypracowana.

NN Zrównoważony znów doceniony

Podczas ostatnich 9 edycji nagród Alfa, NN Zrównoważony trzykrotnie zdobywał główną nagrodę (w  latach 2021, 2017 oraz 2015 roku). Ponadto, czterokrotnie był do niej nominowany ( w latach 2020, 2019, 2016 oraz 2013). Analitycy Analiz Online docenili jakość funduszu przyznając mu również najwyższe 5 gwiazdek w Ratingu.

 

NN Zrównoważony to jeden z najstarszych funduszy w ofercie NN Investment Partners TFI. Od prawie ćwierć wieku umożliwia inwestorom korzystanie z potencjału płynącego z połączenia inwestowania na rynku akcji i obligacji. Neutralna struktura portfela NN Zrównoważonego to pół na pół. Jedna połowa to akcje, druga – obligacje. Ale fundusz aktywnie dopasowuje ich udział w portfelu w zależności od oceny sytuacji na rynkach oraz przewidywań co do jej rozwoju przez zarządzającego.

NN Investment Partners TFI najlepszym towarzystwem funduszy w 2021 roku

Nagrodę Alfa 2021 otrzymał także NN Obligacji. W pierwszej trójce najlepszych funduszy znalazły się również NN Krótkoterminowych Obligacji, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN Średnich i Małych Spółek.

 

Szczególnie ważną nagrodą jest jednak Alfa 2021  dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce, którą otrzymało NN Investment Partners TFI S. A. Ten tytuł otrzymaliśmy już drugi raz, a w przeszłości trzykrotnie byliśmy w ścisłym gronie nominowanych TFI.

Komentarz Małgorzaty Barskiej, prezes NN Investment Partners TFI:

Alfy są dla nas szczególnie ważne, bo to nagrody za najwyższą jakość zarządzania funduszami. Kolejna nagroda z rzędu dla NN Obligacji i dwie nominacje dla innych naszych funduszy dłużnych, to olbrzymie wyróżnienie zwłaszcza w tak trudnym dla obligacji roku. Bardzo mnie cieszy Alfa dla NN Zrównoważonego, bo to wyraz uznania dla całego naszego zespołu inwestycji, a także pierwsza od kilku lat nominacja dla NN Średnich i Małych Spółek. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest Alfa dla najlepszego TFI, którą dostaliśmy za wysoką jakość zarządzania we wszystkich głównych segmentach funduszy branych pod uwagę. Słowa najwyższego uznania należą się całemu zespołowi inwestycyjnemu – zarządzającym, analitykom, traderom, a także osobom z zespołu ryzyka i oczywiście wszystkim pozostałym pracownikom.  Jestem dumna z naszej firmy.

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje
w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI
i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Wojciech Kiermacz

Wojciech Kiermacz

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.