<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #103 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #103

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jak dotkliwe dla Rosji są sankcje.
  • tym, czy wojna będzie mieć wpływ na działania banków centralnych.
  • tym, które inwestycyjne prawidło sprawdza się w tych trudnych czasach..
Transkrypcja:

Tu Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Dyskusje o rynkach finansowych i inwestowaniu bledną przy dramacie, jaki rozgrywa się w Ukrainie od czasu wkroczenia na jej terytorium rosyjskich wojsk. Reprezentując dużą i renomowaną instytucję zajmującą się inwestowaniem środków swoich klientów, zawsze w sposób wyważony i rozbudowany staramy się mówić o tym, jak widzimy rynki i inwestycje. Teraz mogę jednak powiedzieć krótko – dziś najlepszą inwestycją jest pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy.

Sankcje nałożone na Rosję

Nie uciekniemy jednak od tematów rynkowych. Zwłaszcza, że rynki grają ważną, i kto wie czy nie kluczową, rolę w tej wojnie. Mówię oczywiście o wszelkiego rodzaju sankcjach ekonomicznych, finansowych i swoistego gospodarczego ostracyzmu, jakiego doświadcza Rosja od czasu eskalacji wojny w Ukrainie.

Janet Yellen, szefowa resortu finansów w Stanach Zjednoczonych, poinformowała, że sankcje krajów zachodnich skutkują zamrożeniem około połowy aktywów banku centralnego Rosji. Dodała również, że w efekcie sankcji rosyjskie banki komercyjne mają ograniczony dostęp do ok. 80% swoich aktywów.

Do tego, w środę 2 marca, Unia Europejska poinformowała o zamiarze usunięcia 7 rosyjskich banków systemu SWIFT, czyli międzynarodowej sieci za pośrednictwem której instytucje finansowe mogą wymieniać między sobą informacje, np. takie o szczegółach transakcji. Do usunięcia rosyjskich banków z systemu SWIFT ma dojść 12 marca.

Rządy krajów zachodnich chcą uprzykrzyć życie również setkom rosyjskich oligarchów zaprzyjaźnionych z Kremlem. Zamrażają ich majątki – aktywa trzymane w zagranicznych bankach, ale też luksusowe jachty czy apartamenty.

Rynek i biznes odwracają się od Rosji

Poza administracyjnymi sankcjami, plecami do Rosji odwracają się setki znanych marek. Inwestycje w Rosji chcą zamknąć BP, ExxonMobil, a Volvo, BMW czy Ford wstrzymują eksport samochodów. Rosjanie nie mogą aktualnie kupić produktów Apple. Nie pójdą też na premiery nowych filmów produkowanych przez największe amerykańskie wytwórnie, ani nie zrobią zakupów w Ikei. Wkrótce nie zapłacą również kartą Visa za granicą.

Ponadto, Rosja szybko została wysłana do karceru przez rynki finansowe. Rubel w stosunku do dolara spadł od początku roku już o 30%. Dwie główne agencje ratingowe – Moody’s i S&P – obcięły rating dla rosyjskiego długu skarbowego do poziomu śmieciowego z perspektywą na dalsze obniżki.

A giełda?

Ta w Moskwie jest zamknięta od czasu wybuchu konfliktu. W związku z tym, że nie da się tam inwestować MSCI, czyli firma która dostarcza indeksy, do których porównują się np. fundusze inwestycyjne na całym świecie, zamierza usunąć z nich Rosję.

Czas działa na niekorzyść rosyjskiej gospodarki, ale oczywiście reszta świata również odczuwa skutki konfliktu. Wojna negatywnie wpłynie na globalne PKB i prawdopodobnie podniesie inflację.

Wojna i banki centralne

Jak mówi Krzysztof Prus, zarządzający funduszami dłużnymi z NN Investment Partners TFI, niepewność w zakresie tych podstawowych czynników makroekonomicznych znacząco komplikuje prowadzenie skutecznej polityki monetarnej przez banki centralne.

Ale, jak dodaje, dotychczasowe komentarze przedstawicieli Fed i EBC sugerują, że w obliczu wysokich odczytów inflacyjnych, mimo wojny i nałożonych sankcji, zamierzają kontynuować stopniową normalizację prowadzonej polityki monetarnej, choć tempo i skala podejmowanych działań będzie z pewnością uzależniona od dalszego rozwoju wydarzeń na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o decyzje Rady Polityki Pieniężnej to w najbliższym czasie istotnym czynnikiem branym pod uwagę w kontekście równowagi makroekonomicznej będzie troska o stabilność złotego.

Przez najbliższe tygodnie możemy spodziewać się dużej zmienności na rynkach. W takim otoczeniu słowa Warrena Buffeta przestają być truizmem. Nie powinno się wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, a dywersyfikacja może pozwolić ograniczyć spadki wartości portfela.

Na przykład w lutym spadały w zasadzie wszystkie główne klasy aktywów, poza szerokim rynkiem surowców.

Ta klasa aktywów udowadnia w środowisku wysokiej inflacji może być naturalnym zabezpieczeniem i uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.  

Jedną z najmniej zmiennych klas aktywów finansowych pozostają obligacje skarbowe i fundusze, które w nie inwestują. Fundusze obligacji nie są jednak jednorodną grupą i różnią się między sobą. W obecnej sytuacji najbardziej stabilnie powinny zachowywać się fundusze o niskiej wrażliwości na wahania rynkowych stóp procentowych (czyli o tzw. krótkiej duracji). Więcej o tym mówił Paweł Sadowski w poprzednim podcaście.

Podsumowując, wojenny kurz jest w górze i pewna w takim otoczeniu jest tylko zmienność. W najbliższym czasie rynki będą żyć przede wszystkim rozwojem wydarzeń na wojennym froncie i odpowiedzią demokratycznych krajów na działania militarne Rosji. W okresie dłuższym znaczenie ma dodatkowo polityka monetarna głównych banków centralnych. Te mają trudny orzech do zgryzienia, jak normalizować politykę, żeby tłumić inflację. I jednocześnie nie przesadzić z podwyżkami stóp, żeby podtrzymać postpandemiczny wzrost gospodarczy.

07.03.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.