<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #104 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #104

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jak myśleć o portfelu inwestycyjnym w czasie wojny i nie tylko, a także…
  • …jaka „inwestycja” nie jest najlepszym pomysłem na teraz.
Transkrypcja:

Tu Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Gdy wojenny kurz jest w górze, a rynkami finansowymi rządzi duża zmienność, z perspektywy długoterminowego inwestora nierozsądnym wydaje się robienie teraz nerwowych ruchów na portfelach inwestycyjnych. I to działa w dwie strony. Szukanie czarnego konia, czyli postawienie wszystkiego na jedną kartę wiąże się teraz z większym ryzykiem niż zwykle. W końcu jesteśmy w momencie przełomowym dla świata. Kształtuje się nowy ład. Nie wiemy, jak zakończy się wojna, nie wiemy czy demokratyczne kraje Zachodu pozostaną tak zjednoczone jak obecnie. Czy Niemcy faktycznie odwrócą się gospodarczo od Rosji. Jakie w ogóle będą relacje innych krajów z Rosją, jak ukształtują się nowe kanały zbytu surowców, jak na to wszystko będą reagować banki centralne i tak dalej i tak dalej.

 

Z drugiej strony całkowita ucieczka do bezpiecznych przystani (np. do amerykańskiego dolara), nawet w czasie wojny za miedzą, również może nie być rozwiązaniem optymalnym. Patrząc w przeszłość, rynki zdają się przereagowywać w sytuacjach kryzysowych. Po kilku dniach czy tygodniach wyprzedaży na rynkach akcji, te zazwyczaj wracały do wzrostów, gdy emocje zeszły na drugi plan, a pierwsze skrzypce znów zaczęły grać fundamenty gospodarki i chłodna ocena sytuacji. Gdy popatrzymy na indeks 500 największych amerykańskich spółek w długim okresie i zasłonimy daty, to możemy się tylko domyślać, w którym miejscu wybuchła pandemia koronawirusa, miał miejsce upadek Lehman Brothers, kryzys azjatycki z lat 90. czy energetyczny z lat 70. Pomimo negatywnych zjawisk, które co jakiś czas nawiedzają świat, globalny rynek akcji jest w trendzie wzrostowym.

Jaki jest więc złoty środek?

Dywersyfikacja naszych oszczędności i inwestycji. Próba odpowiedzenia sobie na pytanie, jaki jest nasz inwestycyjny horyzont (to znaczy długi czy krótki), a także jak duże ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować, z jakim śpimy spokojnie. Dla części inwestorów, tych najbardziej konserwatywnych, być może duża część portfela powinna stanowić szybko dostępna gotówka, konta oszczędnościowe i najmniej wrażliwe na wahania stóp procentowych fundusze dłużne. Dla tych, którzy oczekują stóp zwrotu nieco wyższych (jednocześnie akceptując ryzyko przejściowych strat) część portfela może być ulokowana w akcjach czy w funduszach akcji albo funduszach mieszanych. Częścią zdywersyfikowanego portfela mogą być również surowce i fundusze surowców, które dobrze się spisują w czasie podwyższonej inflacji.

 

Wojna, choć z natury straszna, wcale nie musi oznaczać gwałtownych zmian w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym. Jak powiedział niegdyś Paul Samuelson, słynny amerykański ekonomista, inwestowanie powinno być jak oglądanie rosnącej trawy lub schnącej farby. Inwestowanie powinno być nudne, i to szczególnie w czasie wojny, bo emocji wokół nas jest ponad miarę.

Stopy procentowe znów w górę

Poprzednia dekada upłynęła pod znakiem niskiej inflacji (a w Polsce nawet deflacji w 2015 i 16 roku), jednak prawdopodobnie przed światową gospodarką co najmniej kilka lat podwyższonej dynamiki cen. Najpierw wywołanej odbiciem gospodarczym po pandemii, a teraz wzmocnionej wybuchem wojny w Ukrainie.

 

W komentarzu Rady Polityki Pieniężnej po posiedzeniu 8 marca czytamy:

Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wyraźnie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczyni się to najprawdopodobniej do dalszego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiągała wysokie poziomy jeszcze przed rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Rada po raz 6. z rzędu podniosła główną stopę procentową, tym razem o 75 pkt. baz. do poziomu 3,50%.

 

Rada odniosła się również do marcowej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego.

Co z niej wynika?

Że szacunki inflacji w 2022 r. wzrosły ponad dwukrotnie względem poprzedniej, listopadowej projekcji. Z 50-proc. prawdopodobieństwem roczna dynamika cen znajdzie się w między 9,3 a 12,2% w 2022 r. 7-11% w 2023 r. i 2,8-5,7% w 2024 r. W każdym wypadku środek wymienionych trzech przedziałów jest wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (czyli 2,5 pkt. proc. +/- 1 pkt. proc.).

Inflacja zjada nasze oszczędności. Dzisiejsze 10 tys. zł przy stałej inflacji na poziomie 5% rocznie za 5 lat będzie warte niespełna 8 tys. zł. Dlatego trzymanie wszystkich środków w gotówce, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mówiąc oglądnie, nie jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Tym samym zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do tematu dywersyfikacji.

To wszystko na dziś, do usłyszenia za tydzień.

14.03.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.