<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #105 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #105

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jakie wnioski płyną z nieformalnego szczytu UE,
  • tym, czy materializacja uzgodnień (z powyższego spotkania) może mieć (średnio / długoterminowy) wpływ na rynek surowców,
  • tym, jakie przełożenie na towary rolne może mieć inwazja Rosji na Ukrainę,
  • tym, jakich problemów światowej gospodarce może przysporzyć rosnąca inflacja na poziomie cen żywności.
Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

"Agresja Putina na Ukrainę jest agresją przeciwko wszystkim zasadom, które są nam bliskie. To atak na demokrację; przeciwko suwerenności państw; przeciwko wolności narodu do wyboru swojego losu i kształtowania swojej przyszłości. To, jak dziś zareagujemy na haniebny atak Rosji na Ukrainę, określi przyszłość zarówno Ukrainy, jak i naszej Unii, a nawet obszarów poza kontynentem europejskim. Pozostańmy więc wierni zasadom, które dotychczas kierowały naszą wspólną reakcją. To odpowiedzialność, jedność, solidarność i determinacja" - te słowa wypowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej na konferencji po nieformalnym szczycie Unii Europejskiej, na którym zapowiedziano stopniowe uniezależnienie się Wspólnoty od dostaw ropy, gazu i węgla z Rosji, dodatkowe inwestycje w obronność oraz miliardy euro na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do połowy maja Komisja Europejska ma przedstawić propozycję stopniowego zniesienia zależności energetycznej od rosyjskich surowców do 2027 roku. Ma pomóc w tym dywersyfikacja dostaw oraz masowe inwestycje w odnawialne źródła energii. Dodatkowo ma zostać stworzona grupa zadaniowa, która zaprojektuje plan wypełniania podziemnych magazynów gazu do co najmniej 90 proc. ich pojemności do 1 października każdego roku. Jednym z tematów poruszanych na szczycie była także europejska obronność. Stwierdzono, że Unia Europejska potrzebuje skoordynowanego podejścia do większych wydatków obronnych. Europa do obrony będzie potrzebować różnych sił i zdolności oraz znaczących dodatkowych inwestycji w obronność.

Dlaczego wspominam o tych deklaracjach?

Oczywiście, transformacja energetyczna i obronność są bezdyskusyjnie ważne dla naszej przyszłości i bezpieczeństwa. Nie należy jednak zapominać o kosztach ich realizacji, które najprawdopodobniej zostaną odzwierciedlone we wzroście popytu (w średnim i długim horyzoncie) między innymi na metale przemysłowe. W komentarzu z 20-go grudnia zeszłego roku wspominałem o tym, że „…katalizatorem długoterminowym dla wzrostu cen surowców może być: po pierwsze - rosnący popyt wynikający z procesu transformacji energetycznej (bez miedzi, niklu, aluminium czy srebra nie będzie „zielonej rewolucji” oraz zeroemisyjności), po drugie – rosnąca częstotliwość występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych, będzie podnosiła niepewność plonów i ich jakości, a tym samym wpływała na wyższe oczekiwane ceny towarów rolnych.”

Pozostając jeszcze przez chwilę przy metalach, to nie powinno się zapominać o tym, że do ich produkcji potrzebna jest energia – innymi słowy wzrost popytu na metale przemysłowe przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Największych nakładów energetycznych (w procesie produkcji) wymaga metal, bez którego (ze względu na swoje liczne zastosowania) nie mogą się obyć najbardziej perspektywiczne i nowoczesne branże gospodarki. Chodzi o aluminium. Średnio do wyprodukowania jednej tony tego lekkiego i wytrzymałego metalu potrzeba około 14 megawatogodzin energii (to mniej więcej tyle, ile przeciętnie zużywa gospodarstwo w jednorodzinnym domu przez ponad 3 lata).

 

Drugi pod względem energochłonności produkcji to żelazokrzem (potrzebuje o około jedną trzecią mniej energii niż aluminium), a trzeci to żelazomangan (potrzebuje o dwie trzecie mniej energii niż aluminium). Obydwa żelazostopy używane są przy produkcji stali, na którą popyt może również zostać zintensyfikowany w przyszłości jeżeli zapowiedzi przyspieszenia prac nad transformacją energetyczną oraz wyższych wydatków na zbrojenia będą się materializowały.

Odnosząc się teraz do cen towarów rolnych, to tak jak wspominałem w cytowanym fragmencie zeszłorocznego komentarza, to długoterminowo na wzrost ich cen może wpływać zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Natomiast w krótszym terminie znaczący wpływ na wzrost cent surowców rolnych i zakłócenia łańcucha dostaw będzie miała inwazja Rosji na Ukrainę (dla przypomnienia, to obydwa Państwa są w czołówce światowych producentów produktów rolnych). Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, to plony w Ukrainie w tym roku będą nawet o 30 procent mniejsze. Ponadto Ukraina wprowadziła (do końca tego roku) zakaz eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa. Dodatkowo (w sobotę 12-go marca) tamtejszy rząd ustalił  zerowy kontyngent na eksport nawozów mineralnych, czyli de facto zakaz ich eksportu z kraju. Warto również zauważyć, że dwa dni wcześniej także Rosja podjęła decyzję o wstrzymaniu eksportu nawozów, a tamtejszy Prezydent oświadczył, że podobny pogląd w odniesieniu do obecnej sytuacji nawozów wyraziły państwa sojusznicze Rosji (to tylko wzmogło napięcie na rynku surowców rolnych – w końcu, to przecież Białoruś odpowiada za prawie połowę światowego eksportu potasu). Ograniczenia podaży nawozów w połączeniu ze znacznym wzrostem ich cen (podrożały nawet o 400 procent – co wynika ze wzrostu cen gazu) będą wpływały dalej na spadek ich zużycia (dla przykładu - w ostatnim kwartale 2021 roku zakupy nawozów przez polskich rolników zmalały do poziomu nienotowanego od 2009 roku). A to z kolei może przełożyć się negatywnie na poziom i jakość tegorocznych plonów oraz kontynuację wzrostu cen produktów rolnych.

Natomiast rosnąca inflacja na poziomie cen żywności (w połączeniu ze wzrostem kosztów energii i poprzerywanymi łańcuchami dostaw) zaczyna być poważnym problem dla globalnej gospodarki oraz banków centralnych i stanowi żyzny grunt pod stagflacyjny scenariusz. O tym, jaki to może mieć wpływ na zachowanie wycen wybranych klas aktywów spróbuje opowiedzieć w przyszłotygodniowym nagraniu. 

 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. 

21.03.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.