<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #107 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #107

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, co tradycyjny barszcz ma wspólnego z inflacją w Rosji,
  • dlaczego jedzenie jest coraz droższe,
  • jak inflacja zmienia nasze nawyki żywieniowe.
Transkrypcja:

Tu Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Świat ma indeks BicMaca, a Rosja indeks barszczu. Ta świetnie znana i nam potrawa jest dobrym miernikiem zmiany cen podstawowych produktów żywnościowych i siły nabywczej Rosjan. Jak podaje Bloomberg, ceny warzyw potrzebnych do przygotowania tradycyjnej zupy, a więc buraków, ziemniaków, cebuli, marchewki, kapusty podrażały w tempie dwucyfrowym tylko w ciągu jednego tygodnia zakończonego 25 marca.

Rosja pod naporem sankcji

Wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych to oczywiście efekt sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Ich efektem jest szok podażowy i dewaluacja rubla. Galopujące ceny podstawowych produktów żywnościowych nieproporcjonalnie bardziej dotykają gorzej sytuowanych Rosjan i mają większy wpływ na wskaźnik inflacji konsumenckiej. Według ankiety Bloomberga przeprowadzonej wśród analityków średni poziom inflacji w Rosji może wynieść w tym roku 20%, a rosyjska gospodarka jest na dobrej drodze, żeby zaliczyć dwa lata z rzędu spadku PKB. Po raz pierwszy od czasu upadku Związku Radzieckiego 30 lat temu.

Dlaczego żywność jest coraz droższa?

Ale wzrost cen żywności to nie tylko problem Rosji. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa publikuje globalny indeks, który mierzy miesięczne zmiany cen mięsa, nabiału, zbóż, olei roślinnych i cukru. W lutym indeks wzbił się na rekordowy poziom 140 pkt. To o 20% wyżej niż rok temu i o 40% wyżej niż średni poziom tego indeksu w latach 2014-2016. W ostatnim czasie w szczególności to efekt wojny pomiędzy dwoma dużymi producentami żywności – na przykład Rosja i Ukraina w sumie odpowiadają za prawie jedną trzecią globalnego eksportu pszenicy i aż 70% eksportu oleju słonecznikowego.   

 

Ale galopujące ceny żywności to efekt wielu czynników, które dawały o sobie znać jeszcze przed wojną – w tym wzrost globalnego popytu, kosztów energii, zbyt małej liczby rąk do pracy przy uprawach czy wreszcie coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, które niszczą plony.

 

Niestety, wzrost cen żywności dotyka w szczególności kraje biedniejsze lub takie, które muszą polegać na imporcie. Dlatego przedłużająca się wojna w połączeniu z czynnikami, o których przed chwilą wspomniałem, może prowadzić do rosnących niepokojów społecznych w innych częściach świata. W szczególności warto patrzeć w kierunku krajów afrykańskich.

Pierogi na parze – zdrowiej i… dużo taniej

Inflacja cen towarów rolnych pomału zmienia globalne nawyki żywieniowe. Indyjscy właściciele przydrożnych fast-foodów ograniczają zużycie oleju palmowego, na którym smażą na znane i lubiane pierożki samosa na rzecz tych gotowanych na parze. Ceny oleju palmowego wzrosły trzykrotnie od czasu wybuchu pandemii. Szukając tańszej alternatywy, coraz więcej kawoszy przerzuca się z Arabiki na gorszej jakości Robustę. Ceny kawy w ubiegłym roku wzrosły, gdy Brazylię (jej największego producenta) nawiedziły najpierw długotrwałe przymrozki, a później susze. Kawa nie lubi takich wahań, więc plony były rekordowo niskie. Długotrwałe prognozy dla rynku kawy też nie są optymistyczne. W związku z coraz częstszymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi powierzchnia upraw kawy będzie się po prostu zmniejszać, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu na jej cenę.

Jak zainwestować na rynku surowców?

Wiele wskazuje na to, że wysokie ceny żywności to rzeczywistość, do której powinniśmy przywyknąć. Dlatego, jeśli inwestujesz swoje oszczędności na rynkach, warto rozważyć surowce, w tym towary rolne, jako element długoterminowego portfela przygotowanego na różne scenariusze. Jednym ze sposobów na wejście na ten szeroki rynek jest zdywersyfikowany fundusz surowców. Jednym z nich, i obecnie największym w Polsce pod względem aktywów pod zarządzaniem, jest NN (L) Indeks Surowców.

 

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

28.03.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.