<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #108 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #108

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • jak inwestować w zgodzie z cyklem gospodarczym
  • które klasy aktywów mają się lepiej w czasie wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych
Transkrypcja:

Tu Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Świat to jeden wielki cykl złożony z mniejszych cykli. Pory roku, dzień i noc, sen zimowy niedźwiedzi, a nawet powracające trendy w modzie. Podobnie jest z gospodarką. Ona również porusza się w rytm pewnego cyklu. Spowolnienie, recesja, ożywienie, ekspansja. I znów spowolnienie, recesja, ożywienie, ekspansja.

Poszczególne fazy zazwyczaj trwają po kilka lat, choć nie ma w tym reguły. Czas trwania i specyfika cyklu to zawsze wypadkowa wielu, skomplikowanych procesów zachodzących w gospodarce. Jej temperaturę możemy oszacować przyglądając się kluczowym wskaźnikom takim jak stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa, stopy procentowe, inflacja czy produkt krajowy brutto.

Inwestowanie zgodnie z cyklem gospodarczym

Inwestorzy mogą próbować kierować się cyklem gospodarczym podejmując decyzje dotyczące portfela.

Jak to działa?

Teoretycznie, w czasie ożywienia gospodarczego niskie stopy, rosnące wydatki konsumentów i zyski spółek powinny wspierać notowania akcji. W fazie ekspansji pracująca na pełnych obrotach gospodarka wspiera również notowania surowców. Potem następuje spowolnienie gospodarcze, rośnie bezrobocie, inflacja a w ślad za nią również stopy procentowe. Wówczas wysokie ceny akcji i surowców coraz bardziej skłaniają ku bezpieczniejszym formom oszczędzania i inwestowania kapitału. Co prawda obligacje o stałym oprocentowaniu w tym czasie są pod presją rosnących stóp procentowych (notowania obligacji spadają, gdy rynkowe stopy rosną), ale już obligacje o oprocentowaniu zmiennym mają się lepiej w takim otoczeniu. Po fazie spowolnienia następuje faza recesji. Jesteśmy już po serii podwyżek stóp, firmy i konsumenci są pod presją. Inflacja przestaje być problemem i bank centralny może myśleć o cięciu stóp procentowych. A to dobra wiadomość dla posiadaczy obligacji o stałym oprocentowaniu.

Przełomowy moment w cyklu gospodarczym

Jak widać każdy cykl ma swoją specyfikę, ale dlaczego o tym mówię właśnie w tym podcaście?

Bo wydaje się, że właśnie teraz jesteśmy w szczególnym momencie cyklu gospodarczego. Przez wiele poprzednich lat mieliśmy do czynienia najpierw z fazą ożywienia gospodarczego – niska inflacja, rosnąca dynamika PKB, a później (w szczególności po pierwszym pandemicznym lockdownie) z fazą ekspansji, czyli najbardziej zaawansowanym momentem cyklu. Zarówno w fazie ożywienia jak i ekspansji najbardziej zyskowną klasą aktywów były akcje (oczywiście nie wszystkie, ale patrząc przez pryzmat całej grupy).

Później dołączył do nich (po wielu latach spadków) szeroki rynek surowców. Jemu co do zasady sprzyja późny moment w cyklu gospodarczym. To w połączeniu z olbrzymim apetytem świata, który wybudził się po pierwszym lockdownie ze swoistego snu zimowego (to w nawiązaniu do niedźwiedzi na początku podcastu), sprawił i sprawia że notowania surowców rosną, bo firmy działają na pełnych obrotach, a zyski są wysokie, bo konsumenci mają i chcą wydawać pieniądze na usługi i towary, do produkcji których potrzeba surowców.

Ta faza cyklu oczywiście nie trwa w nieskończoność i w końcu wysokie ceny surowców zaczną przekładać się na coraz wyższą inflację. To widzimy już teraz. W Polsce roczna dynamika wzrostu cen jest już dwucyfrowa. Dochodzimy również do szczytu dynamiki PKB, po którym będzie już coraz wolniej. Dużo się mówi teraz o scenariuszu stagflacji, czyli stagnacji gospodarczej w połączeniu z wysoką inflacją.

W reakcji na inflację już jakiś czas temu banki centralne prawie na całym świecie rozpoczęły, nomen omen, cykl podwyżek stóp procentowych. W takim otoczeniu źle zachowywały się notowania obligacji o stałym oprocentowaniu. Widzieliśmy to na przykład po ubiegłorocznych stopach zwrotu funduszy obligacji, nazywanych funduszami dłużnymi. Wielu klientów z zaskoczeniem przyjęło fakt, że inwestowanie w obligacje może wiązać się ze stratą, ale tak może się stać, gdy jesteśmy w cyklu tak gwałtownych podwyżek stóp procentowych i wyjdziemy z inwestycji w nieodpowiednim momencie.

Mój opis jest rzecz jasna dużym uproszczeniem rzeczywistości – w różnych częściach świata dynamika PKB i inflacji jest inna, banki centralne są na innym etapie cyklu podwyżek stóp, a niektóre nawet (patrz Chiny i Turcja) z różnych powodów obniżają stopy, a nie podwyższają. Fazy cyklu gospodarczego się przenikają i tak naprawdę dopiero z perspektywy czasu jesteśmy w stanie z pewnością stwierdzić, w którym momencie cyklu byliśmy jakiś czas temu.

Inwestorzy, noga z gazu!

Ale spróbujmy jednak ocenić gdzie jesteśmy tu i teraz. Zdaniem Bartłomieja Chyłka, dyrektora Zespołu Analiz w NN Investment Partners TFI, zbliżamy się do szczytu cyklu gospodarczego. Pandemia koronawirusa, a później wybuch wojny na Ukrainie tylko przyspieszył proces zamknięcia pełnego cyklu. Wysokie ceny surowców podtrzymają wysoką inflację na dłużej, a to będzie oznaczało, że banki centralne będą starać się ją zbić, naturalnie schładzając przy okazji gospodarkę. W takim otoczeniu, zdaniem Bartka, preferowane będą bezpieczniejsze klasy aktywów.

Fundusze na późny moment cyklu gospodarczego

Co to znaczy? Weźmy przykład funduszu NN Konserwatywny. Po ostatnich wzrostach rynkowych stóp procentowych rentowność jego portfela (po uwzględnieniu opłat za zarządzanie) wynosi obecnie około 6,0%. Tak zwana duracja portfela wynosi mniej niż pół roku. Duracja to bardzo ważna miara wrażliwości funduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Im niższa, tym mniejsza wrażliwość funduszu na to, co dzieje się ze stopami procentowymi.

Więc co te, przyjmijmy, pół roku duracji i 6% rentowności portfela NN Konserwatywnego oznacza w praktyce? W uproszczeniu, jeżeli rynkowe stopy procentowe  pozostaną na podobnym poziomie, to w perspektywie najbliższych 12-miesięcy stopa zwrotu powinna być zbliżona do rentowności portfela, czyli około 6%. Wspomniana duracja na poziomie pół roku oznacza, że w przypadku wzrostu stóp procentowych o 1 pkt. proc. od stopy zwrotu funduszu z naszego przykładu należałoby odjąć 0,5%. I odwrotnie, w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych do wyniku funduszu należałoby dodać 0,5%. Niska wrażliwość funduszu na zmiany w połączeniu z już wysoką rentownością samego portfela będą stanowić swoisty bufor przed ewentualnym dalszym wzrostem rynkowych stóp procentowych.

Chcę jeszcze raz zaznaczyć, że to duże uproszczenie, bo na wyniki funduszu wpływ ma nie tylko poziom i tempo zmiany stóp procentowych i duracja, ale również wiele innych czynników, w tym czynnik ludzki, czyli po prostu dobre lub złe decyzje zarządzającego co do tego, jak inwestować w danym momencie.

Chodzi o pokazanie mechanizmu – w tym późnym momencie cyklu koniunkturalnego, w trakcie serii podwyżek stóp procentowych mających na celu schłodzenie gospodarki, poziom rentowności takiego portfela funduszu obligacji krótkoterminowych jest znacznie bardziej atrakcyjny niż jeszcze rok temu. Zarówno w ujęciu bezwzględnym, bo jeszcze rok temu stopy procentowe były bliskie zeru, jak i względnym – w porównaniu do ryzykownych klas aktywów, którym może należeć się odpoczynek po długim czasie wzrostu.

A co jeśli Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie podnosić stopy procentowe?

Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć, na jakim poziomie się zatrzyma, inwestorzy już uwzględnili w wycenie obligacji scenariusz serii podwyżek. Obecna sytuacja na rynku jest więc zupełnie inna niż jeszcze rok temu.

W tym momencie cyklu, w przypadku zdywersyfikowanego portfela przygotowanego na różne scenariusze rynkowe, warto rozważyć zwiększenie udziału funduszy obligacji krótkoterminowych, w tym takich bazujących na obligacjach zmiennokuponowych (im sprzyjają rosnące rynkowe stopy procentowe, bo od nich uzależniona jest wysokość wypłacanych odsetek). Relacja potencjalnego zysku do ryzyka w tym momencie rynkowym wydaje się wyraźnie lepsza niż jeszcze rok temu, gdy dopiero zaczynaliśmy myśleć o podwyżkach stóp.

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

11.04.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.