<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #109 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #109

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, że tak duże rynkowe wstrząsy, jak te, które doświadczyły nas w perspektywie ostatnich dwóch lat, bywają zazwyczaj generatorami zmian, które kończą gospodarczo-ekonomiczne epoki,

  • tym, dlaczego dotychczasowe myślenie o przyszłości powinno zostać poddane weryfikacji,

  • tym, na co powinniśmy położyć szczególny nacisk budując portfel inwestycyjny w obecnym, nieprzewidywalnym środowisku,

  • tym, że zakończył się proces przejęcia NN Investment Partners przez Goldman Sachs Asset Management.

Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

„Cecha świadcząca o tym, że nie można się z wyprzedzeniem domyślić działań, obecności albo właściwości kogoś lub czegoś” - tak według Wielkiego słownika języka polskiego brzmi definicja hasła „nieprzewidywalność”.

Pandemia i woja sprawiły, że to wyrażenie zdominowało oraz odcisnęło piętno na właściwie wszystkich dziedzinach naszego życia. Ponieważ zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, to nie pozostało nam nic innego, jak podjąć próby dostosowania się do nowej rzeczywistości. Oczywiście, w zależności od dziedziny naszej szeroko pojętej koegzystencji, to adaptacja do nowych warunków napotykała na mniejsze lub większe przeszkody lub sprawiła, że będziemy musieli ponieść jej społeczno-ekonomiczne koszty i konsekwencje. Na naszych oczach ewoluuje funkcjonowanie światowej gospodarki, której  naczelnym hasłem była zasada „dostaw na czas”. Wszystko zmieniło się na początku 2020 roku, kiedy stanęły fabryki zlokalizowane w różnych częściach świata, a to w połączeniu z załamaniem globalnego transportu doprowadziło do przerwania łańcuchów dostaw. Dodatkowo, proces produkcji zderzył się z brakiem przewidywalności zachowania konsumentów. Dla przykładu:  ograniczenie codziennej egzystencji do przestrzeni własnego domu i pobliskiego sklepu spożywczego, sprawiło że obywatele zaczęli masowo i nagle remontować swoje mieszkania. Doprowadziło to do powstania deficytu materiałów budowlach, a to z kolei przełożyło się na gwałtowny wzrost ich cen.

Gdy po jakimś czasie zaczęło wydawać się, że świat wraca do przed pandemicznych reguł, to przypomniała o sobie geopolityka. Atak Rosji na Ukrainę zburzył dotychczasowy porządek świata, który opierał się na przewidywalności posunięć danego Państwa i nienaruszalności granic. Dotychczasowe myślenie o przyszłości, którego fundamentem ekonomicznym było przekonanie że za każdym działaniem stoi interes gospodarczy niechybnie będzie musiało zostać poddane weryfikacji (trudno przecież dojść do wniosku, że z ekonomicznego punktu widzenia ta wojna jest dla Rosji opłacalna).

Dlaczego o tym w ogóle wspominam? Wielu uczestników rynku próbuje przewidzieć kolejne fazy konfliktu oraz to, jak i kiedy ta wojna się skończy, a także które z aktywów finansowych, czy materialnych będą beneficjentami takich scenariuszy. Nie należy jednak zapominać, że efekty tego typu dociekań mogą być obarczone błędem. Dlaczego? Po pierwsze: trudno zakładać, że akurat tym razem te prognozy miałyby się okazać celne, przecież większość inwestorów nie przewidziała, że w ogóle do konfliktu w takiej skali dojdzie. A po drugie: nie jest to wojna, która toczy się zgodnie z wyznawanymi przez Państwa Zachodu zasadami, więc jej zakończenie nie musi być zgodne i zależeć od tych wartości.                        

Jak zatem, w tak nieprzewidywalnym geopolityczno-gospodarczo-ekonomicznym środowisku powinniśmy podejść do budowy portfela inwestycyjnego?

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom jest prosta i znana większości (nawet) poczatkujących inwestorów. To po prostu dywersyfikacja.

Zarówno pandemia, jak i wojna za naszą wschodnią granicą udowodniają, że ta zasada ma nie tylko zastosowanie czysto teoretyczne, ale przede wszystkim (zwłaszcza w takich okresach rynkowej zmienności, jak obecnie) wymiar praktyczny. Oczywiście nie oznacza to bynajmniej, że skład naszego koszyka inwestycji nie powinien podlegać zmianom w czasie (np. podążać za cyklami gospodarczymi - wspomniał o tym w zeszłotygodniowym nagraniu Wojtek Kiermacz). Powinniśmy pamiętać również o dopasowaniu jego struktury do długotrwałych i dominujących globalnych trendów, czy schematów gospodarczo-ekonomicznych. Tak duże rynkowe wstrząsy, jak te które doświadczyły nas w perspektywie dwóch ostatnich lat, bywają zazwyczaj generatorem zmian, które kończą pewien etap. Patrząc np. na zachowanie lokalnych indeksów akcji oraz obligacji w perspektywie ostatnich dwunastu miesięcy, to trudno nie odnieść wrażenia, że z takimi zmianami i końcem pewnej epoki mamy aktualnie do czynienia. Według danych na 11-go kwietnia bieżącego roku, to Warszawski Indeks Giełdowy (który odzwierciedla zachowanie cen wszystkich spółek giełdowych notowanych na krajowym parkiecie) wzrósł o ponad 8%. Natomiast wskaźnik TBSP, który jest oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce, który uwzględnia między innymi zmiany kursów obligacji zerokuponowych oraz obligacji o stałym oprocentowaniu) spadł w tym samym okresie o prawie 17%. Takie negatywne zachowanie rodzimych obligacji (które przecież potocznie uznawane są za bezpieczne instrumenty) nie jest obecnie odosobnionym przypadkiem na globalnym rynku kapitałowym. Ale na pewno jest wydarzeniem, którego większość inwestorów nie doświadczyło na przestrzeni ostatnich dekad. O tym, jakie gospodarczo-ekonomiczne zmiany mam na myśli oraz końca jakiej epoki doświadczamy i jaki to może mieć wpływ na wyceny wybranych klas aktywów, czy produktów inwestycyjnych, opowiem w kolejnym komentarzu.  

 

Na koniec chciałbym wspomnieć o wydarzeniu, które dało się przewidzieć, zwłaszcza, że o tych planach informowaliśmy już w zeszłym roku.

11-go kwietnia 2022 roku zakończył się proces przejęcia NN Investment Partners przez Goldman Sachs Asset Management. Połączenie tych dwóch firm tworzy podmiot zarządzający aktywami o wartości około 2,8 bln USD. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie klientom szerokich możliwości w zakresie zrównoważonego inwestowania oraz oferty produktowej. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci odniosą korzyści z rozbudowanego portfolio produktów, większego dostępu do najlepszych specjalistów w branży, jak również z dalszych inwestycji grupy w obszarze technologii i danych, a także odpowiedzialnego inwestowania.

Więcej informacji dotyczących procesu połączenia wspomnianych podmiotów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Informacje w sekcji Aktualności.  

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. 

19.04.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.