<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #111 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #111

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • Dlaczego w inwestowaniu nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę

  • Co o budowie portfela mówi nam Henry Markowitz – laureat Nagrody Nobla

  • tym, czy obecne poziomy wycen obligacji skarbowych są atrakcyjne i czy stanowią konkurencję dla ryków akcji,

  • Jak budować efektywny portfel

Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Powiedzieć, że sytuacja na świecie jest napięta, to nic nie powiedzieć. Na Ukrainie cały czas trwa wojna. Rosjanie zakręcają nam i Bułgarom kurek z gazem, wysyłając jasny sygnał w świat, że może to spotkać każdego, kto nie zapłaci za surowiec w rublach – wbrew umowie. Ponadto, Chiny cały czas mierzą się z problemem koronawirusa i dlatego przedłużają wszelkiego rodzaju obostrzenia w przemieszczaniu się w wielkich aglomeracjach (np. Szanghaju), pogarszając tym samym nastroje konsumentów i podgrzewając dyskusję o tzw. łańcuchach dostaw i konieczności zmian w dotychczasowym globalnym modelu handlu. Na to wszystko nałóżmy jeszcze bardzo późny moment cyklu koniunkturalnego, w którym gospodarka pracuje na pełnych obrotach, do minimum spada bezrobocie i rosną płace.

Wypadkowa tego wszystkiego sprawia, że mamy wysoką inflację w większości krajów świata i, co ważne, oczekiwania że ta inflacja pozostanie podwyższona na dłużej. To dlatego banki centralne podwyższają lub zaraz zaczną podwyższać stopy procentowe i to dlatego rosną rentowności obligacji, co negatywnie wpływa na ich notowania. Ponadto, słabo radzą sobie ostatnio notowania akcji spółek technologicznych. Na przykład amerykański indeks NASDAQ spadł od początku roku o prawie 20%. Im również nie sprzyja wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i cała dyskusja o rychłym spowolnieniu gospodarczym, zwłaszcza że wiele z tych spółek jest po latach bardzo dynamicznych wzrostów.

Stawianie na inwestycyjnego czarnego konia w takich warunkach obarczone jest szczególnie dużym ryzykiem. Dlatego rozsądnym podejściem do inwestowania jest dywersyfikowanie naszego portfela. Urozmaicanie go o różne klasy aktywów tak aby w przypadku słabości jednej inne to rekompensowały lub przynajmniej stabilizowały wyniki.

To ma sens. W 1952 r. Henry Markowitz opublikował artykuł na temat selekcji instrumentów, który stał się podwaliną do stworzenia koncepcji teorii portfelowej, za którą w 1990 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

O co chodzi w teorii portfelowej?

O to, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. I o to, że w inwestowaniu zawsze chodzi o kompromis pomiędzy zyskiem a ryzykiem. Za pomocą statystycznych i matematycznych modeli Markowitz wykazał w jaki sposób znaleźć ten złoty środek, czyli sytuację, w której przy danej kombinacji aktywów w portfelu minimalizujemy ryzyko (rozumiane jako wahania portfela) i maksymalizujemy oczekiwany zwrot z takiej inwestycji. Takie portfele nazywamy efektywnymi.

Trzymanie w portfelu różnych rodzajów aktywów jest mniej ryzykowne a niekoniecznie mniej zyskowne niż trzymanie podobnych instrumentów, np. akcji spółek z tego samego sektora, które narażone są na takie same specyficzne ryzyka. Chodzi o poszukiwanie takich składników, które będą ze sobą jak najmniej skorelowane lub nawet skorelowane ujemnie. Korelacja przyjmuje wartości od -1 (to sytuacja w której dany instrument zachowuje się dokładnie odwrotnie niż drugi), do +1 czyli sytuacja, w której mamy dwa aktywa które zachowują się identycznie. Korelacja na poziomie zero oznacza, że notowania dwóch instrumentów są ze sobą nijak powiązane.

Przez wiele lat funkcjonowania rynków wiemy na przykład, że obligacje wysokodochodowe, tzw. high yield są mocno pozytywnie skorelowane z rynkami akcji, a więc ich notowania generalnie podążają w tym samym kierunku. Ale już np. surowce i obligacje skarbowe są ze sobą skorelowane mocno ujemnie. No bo te pierwsze zazwyczaj mają się dobrze gdy inflacja rośnie, podczas gdy obligacje w takim otoczeniu są pod presją. Taką sytuację obserwujemy przecież przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Z kolei korelację bliższą zera mają notowania cen akcji i obligacji, czy też złota i amerykańskich spółek. To tylko wybrane przykłady.

O efektywności inwestycji możemy mówić również w kontekście pojedynczych funduszy inwestycyjnych. To przecież również swoiste portfele złożone z wielu instrumentów (akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, walut itd.), w których zwraca się szczególna uwagę na kontrolę ryzyka. Analizy Online, firma od ponad 20 lat zajmująca się rynkiem funduszy co roku bada ich efektywność i przyznaje nagrody Alfa dla tych strategii, które wyróżniają się najwyższą relacją zysku do ryzyka. Nie chodzi więc wyłącznie o stopę zwrotu, ale o coś więcej.

W lutym Analizy Online przyznały nam trzy alfy – dla NN Obligacji, NN Zrównoważonego oraz dla całego towarzystwa NN Investment Partners za najlepszą ofertę funduszy w 2021 roku. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję odebrać statuetki.

W taki sposób przyznanie nagród skomentowała prezes NN Investment Partners TFI, Małgorzata Barska:

– Alfy są dla nas szczególnie ważne, bo to nagrody za najwyższą jakość zarządzania funduszami. Kolejna nagroda z rzędu dla NN Obligacji i dwie nominacje dla innych naszych funduszy dłużnych, to olbrzymie wyróżnienie zwłaszcza w tak trudnym dla obligacji roku. Bardzo mnie cieszy Alfa dla NN Zrównoważonego, bo to wyraz uznania dla całego naszego zespołu inwestycji, a także pierwsza od kilku lat nominacja dla NN Średnich i Małych Spółek. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest Alfa dla najlepszego TFI, którą dostaliśmy za wysoką jakość zarządzania we wszystkich głównych segmentach funduszy branych pod uwagę. Słowa najwyższego uznania należą się całemu zespołowi inwestycyjnemu – zarządzającym, analitykom, traderom, a także osobom z zespołu ryzyka i oczywiście wszystkim pozostałym pracownikom.  Jestem dumna z naszej firmy.

To wszystko w dzisiejszym fleszu rynkowym, do usłyszenia za tydzień.

02.05.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.