<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #123: Przyszłość funduszy dłużnych, ich potencjał oraz to czy spadek zaufania do gospodarki i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki monetarnej ma wpływ na zmianę nawyków związanych z lokowaniem nadwyżek finansowych | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #123

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, czy spadek naszego zaufania do gospodarki, rynków finansowych oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki monetarnej ma wpływ na zmianę nawyków związanych z lokowaniem nadwyżek finansowych,
  • tym, jaka przyszłość rysuje się przed funduszami dłużnymi w odniesieniu do stóp zwrotu możliwych do wygenerowania przez te produkty,
  • tym, dlaczego druga połowa bieżącego roku powinna sprzyjać funduszom dłużnym (zarówno tym krótko, jak i długoterminowym) i z jakiego powodu w tej drugiej grupie produktów drzemie znacznie większy potencjał.
 
Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

W zeszłotygodniowym nagraniu zwracałem uwagę na to, że dynamika powszechnego wzrostu cen towarów i usług oraz jej konsekwencje, które nas dotykają, zaczynają urastać w zbiorowej świadomości Polaków do rangi palącego problemu i przenikać do każdej dziedziny naszego życia. Obecne otoczenie, oprócz wpływu na pogorszenie nastrojów społecznych, ma także destrukcyjny wpływ między innymi na wydatki niezwiązane z codzienną egzystencją oraz przekłada się również na nasze nawyki związane z lokowaniem nadwyżek finansowych. 

Pandemia oraz wojna za naszą wschodnią granicą doprowadziły do wstrząsów w gospodarce światowej, których konsekwencje odczuwamy np. w postaci gwałtownie rosnących cen energii oraz żywności. Ma to także implikacje w postaci spadku naszego zaufania nie tylko do gospodarki, ale także rynków finansowych oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki monetarnej. Banki centralne (jeszcze w zeszłym roku) twierdziły, że inflacja ma jedynie charakter przejściowy i nie ma ryzyka trwałego przekroczenia celu inflacyjnego. Jak wiemy z autopsji, to rzeczywistość szybko zweryfikowała trafność tych prognoz, a wybuch wojny sprawił, że dynamika wzrostu cen towarów i usług jeszcze przyspieszyła. Ponieważ działania banków centralnych mają olbrzymie przełożenia na zachowanie rynków finansowych, to nagła zmiana retoryki tych instytucji na jastrzębią, doprowadziła do spadku wycen aktywów finansowych.
O ile spadki cen akcji nie były odstępstwem od wcześniejszych doświadczeń inwestorów indywidulnych, to już olbrzymia, wręcz spektakularna przecena obligacji skarbowych (zwłaszcza stałokuponowych), która miała charakter globalny, była czymś, na co większość uczestników rynku (zwłaszcza tych konserwatywnych) nie była przygotowana. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia nawyków związanych z lokowaniem nadwyżek finansowych, że to właśnie obligacje skarbowe tworzyły fundament portfeli funduszy dłużnych. A z kolei, to właśnie te produkty przez ostatnie lata (mniej więcej jeszcze do połowy zeszłego roku) stanowiły najbardziej popularną grupę produktów inwestycyjnych, w których Klienci szukali zysku przekraczającego poziom lokat bankowych, których oprocentowanie,
z roku na rok malało (wraz ze spadającą inflacją oraz stopami procentowymi). Jak wiemy, to już (nie tak odległa), ale historia. Negatywne wyniki funduszy dłużnych (z ubiegłego oraz z początku tego roku) nie były do zaakceptowania przez osoby o bardzo niskiej wrażliwości na ryzyko (doprowadziło to do dynamicznego opływu aktywów z tej kategorii funduszy inwestycyjnych – wspominaliśmy o tym wielokrotnie w poprzednich podcastach). Większość wycofanych środków trafiło ponownie na lokaty bankowe, czy obligacje detaliczne, których oprocentowanie skokowo wzrosło w ostatnich miesiącach (wraz z rosnącą inflacją oraz stopami procentowymi). Przyszedł teraz czas na zadanie pytania –

Jaka przyszłość rysuje się przed funduszami dłużnymi w odniesieniu do stóp zwrotu możliwych do wygenerowania przez te produkty?

  • Po pierwsze należy pamiętać, że rynki są cykliczne, a to nam mówi, że powrót zysków z rozwiązań obligacyjnych wydaje się przede wszystkim kwestią czasu.
  • Po drugie, splot takich czynników, jak: wysoka rentowność portfeli funduszy dłużnych (niejednokrotnie przekraczająca 8%), zbliżający się szczyt inflacji oraz koniec cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP (w zeszłotygodniowym nagraniu wspominałem o tym, że takie wnioski można wysnuć z urlopowej rozmowy szefa NBP, która miała miejsce na sopockim molo) w połączeniu z oczekiwaniami dotyczącymi hamującej gospodarki, mogą nam sugerować, że przed obligacjami skarbowymi oraz produktami, które inwestują w te instrumenty rysuje się optymistyczna przyszłość.

Druga połowa bieżącego roku powinna sprzyjać funduszom dłużnym (zarówno tym krótko, jak i długoterminowym). W tej drugiej grupie (ze względu na to, że w ich portfelach dominują obligacje stałokuponowe) drzemie znacznie większy potencjał zysku. Dlaczego? Ma to związek z dynamiką dyskontowania przez te obligacje czynników, o których przed chwilą wspomniałem. Dla przykładu, jeszcze w połowie czerwca rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych przekraczała 8%. Na początku tego miesiąca ten wskaźnik spadł poniżej poziomu 7%, natomiast na początku zeszłego tygodnia rentowność znalazła się już poniżej 6%. To niespotykane tempo i skala spadku dochodowości obligacji stałokuponowych została odzwierciedlona w wynikach funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych, których jednomiesięczna, średnia stopa zwrotu na 22 lipca wyniosła +5,7%.

 

Oczywiście nie należy zapominać o ryzyku. Choć była to sytuacja bez precedensu, to jednak to ta grupa produktów notowała największe straty na przestrzeni ostatnich miesięcy (natomiast fundusze w portfelach których dominowały krótkoterminowe papiery dłużne, głównie o zmiennym oprocentowaniu, były zdecydowanie bardziej odporne na rynkową zawieruchę). Podsumowując to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to mógłbym pokusić się o następujące stwierdzenie, że najprawdopodobniej czas na kupowanie przecenionych aktywów dłużnych jest potencjalnie lepszy teraz niż będzie za rok. Jeżeli chodzi o zainteresowanie rozwiązaniami dłużnymi z naszej oferty, to wraca ono powoli i nie jest równomierne. Mniej więcej od wiosny największą popularnością cieszą się strategie konserwatywne – NN Konserwatywny oraz NN (L) Konserwatywny Plus, które inwestują przede wszystkim w krótkoterminowy dług o zmiennym kuponie. Do łask inwestorów zaczyna wracać także NN Obligacji, który jest przedstawicielem wspominanej dzisiaj grupy funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych. Przyczynia się do tego zmieniająca się sytuacja rynkowa - Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI komentuje to w następujący sposób:

Pomimo wysokiej inflacji cykl podwyżek stóp procentowych NBP najprawdopodobniej zbliża się ku końcowi. Z jednej strony wysokie rentowności papierów stanowią dla funduszu swoisty bufor bezpieczeństwa przed ewentualnymi podwyżkami. Z drugiej zaś, jako nasza najbardziej elastyczna pod względem duration strategia, fundusz ten może efektywnie wykorzystać sytuację, w której stopy procentowe zaczną wracać na niższe poziomy. Wydaje się zatem, że ten trend może w kolejnych miesiącach przybrać na sile”.

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

01.08.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.