<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #125: O zmianach w preferencjach klientów funduszy oraz końcu tanich biletów lotniczych… i początku nieco bardziej odpowiedzialnego latania. | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #125

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

  • Coś się zmienia w preferencjach klientów funduszy
  • To prawdopodobnie koniec tanich biletów lotniczych… i początek nieco bardziej odpowiedzialnego latania.

Zaczynamy!
 

Po wielu miesiącach słabej sprzedaży, w lipcu pojawiły napływy netto do funduszy obligacji długoterminowych. Czyli takich bardziej wrażliwych na zmiany stóp procentowych – z wyższym potencjałem do wypracowania stóp zwrotu, ale i wyższym ryzykiem. Jak wynika z danych Analiz Online, w sumie było to 300 mln zł netto, z czego do samego NN Obligacji 111 mln zł.

Co to może oznaczać?

Środowisko dla obligacji wyraźnie się poprawiło – o czym dużo mówił Paweł w swoich ostatnich podcastach. Zresztą w samym lipcu wiele funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych wypracowało kilkuprocentowe stopy zwrotu (średnia liczona przez Analizy Online to +5,5%).

Dlaczego tak się stało? Inwestycyjny świat wierzy teraz bardziej w mocne wyhamowanie gospodarki lub nawet recesję, niż w dalszy wzrost inflacji. A to wspiera wyniki obligacji, również w Polsce, bo to by oznaczało, że banki centralne zwolnią z podwyżkami stóp lub może zakończą cały cykl.

Jak zawsze w inwestowaniu, trzeba zachować ostrożność. Bo inflacja może pozostać uparcie wysoka przez dłużej i banki centralne, w tym NBP, będą z nią walczyć za wszelką cenę. Jeśli swoją „jastrzębią” postawą będą dalej zaskakiwać rynek, nie będzie to korzystne dla obligacji, szczególnie o stałym oprocentowaniu.

Coraz więcej inwestorów wierzy jednak w to, że jesteśmy w okolicy szczytu inflacji i nie będzie już więcej serii szybkich i mocnych podwyżek stóp procentowych w Polsce, które szkodziłyby wynikom funduszy. Świadczą o tym między innymi:

  1. informacje i dane z USA – inwestorzy ufają, że amerykański bank centralny zrobił już dużo w walce z inflacją i spodziewają się wolniejszego tempa podwyżek. Te przekonania wzmocniły niższe od oczekiwanych dane o inflacji.
  2. spadek aktywności gospodarczej i wskaźników wyprzedzających koniunkturę w Polsce.
  3. wypowiedzi prezesa NBP o wyhamowaniu wzrostu tempa inflacji i zbliżającym się końcu cyklu podwyżek stóp.

 

Wracając do funduszy. Nieco zaskakujący jest fakt, że w lipcu wysokie odpływy notowały z kolei fundusze obligacji krótkoterminowych. Czyli te mniej wrażliwe na wahania stóp, a więc bardziej odporne na ewentualne negatywne zaskoczenia na rynku. Odpłynęło z nich ok. 600 mln zł netto, pomimo również bardzo dobrych wyników w lipcu. W inwestowaniu zawsze chodzi o zważenie potencjalnego zysku do ryzyka. I w przypadku tego typu funduszy ta relacja wydaje się atrakcyjna. Rentowność portfela jest nadal wysoka, a dodatkowo wrażliwość na zmiany stóp niska. Podobnie jak fundusze obligacji długoterminowych, one również korzystają na odwilży na rynku długu.

Na koniec. Czasy biletów lotniczych za kilkadziesiąt złotych prawdopodobnie mijają bezpowrotnie. Michael O’Leary, prezes Ryanaira, w wywiadzie dla radia BBC zapowiedział, że nie zobaczymy już promocyjnych ofert za euro czy nawet 10 euro. Winnym jest wzrost cen paliw. Podkreślił jednak, że popularność lotów nie spadnie, a klienci (którzy przecież też dostają po kieszeni w związku ze wzrostem cen) będą po prostu bardziej dociekliwi w poszukiwaniu dobrych ofert. Beneficjentem tego trendu mogą być właśnie tanie linie lotnicze.

Do czasu wybuchu pandemii Covid-19 ruch lotniczy kwitł, między innymi właśnie dzięki takim tanim ofertom. Według danych Banku światowego w 2019 roku było ponad 4,5 miliarda pasażerów – dwukrotnie więcej niż 10 lat wcześniej.

Podróżni wybierają samolot nawet na krótkie, krajowe trasy. Ale, jak podaje BBC, loty komercyjne odpowiadają za około 2,5% globalnej emisji CO2 i sektor jest pod coraz większą presją zmiany na bardziej zrównoważony model biznesowy. Możecie być zaskoczeni, ale same linie lotnicze namawiają do nielatania. Przykładem jest holenderski KLM i jego kampania „lataj odpowiedzialnie”. Firmy lotnicze zawiązują również współpracę z liniami kolejowymi i część połączeń na krótkich trasach zastępowana jest szybkimi pociągami. Ma to sens nie tylko wizerunkowy, ale też biznesowy. Zwalnia się przestrzeń powietrzna na loty bardziej lukratywne, czyli takie na dłuższy dystans.

 

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

15.08.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.