<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #126: o gospodarczych problemach Europy i Chin | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #126

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim o gospodarczych problemach Europy i Chin.

Zaczynamy!

Przed Europejczykami ciężkie czasy. Stary Kontynent mierzy się z kilkoma kryzysami na raz. Ten pierwszy to energetyczny. Ceny gazu w ostatnich tygodniach wystrzeliły. Kontrakty na holenderski gaz, uznawane za najlepszą rynkową miarę zmiany cen tego surowca, w piątek 19 sierpnia były na poziomie 240 euro za megawatogodzinę. 240 euro, to trzy razy więcej niż zaledwie dwa miesiące temu i około 10 razy więcej niż średni poziom z dziesięciu lat przed 2022 r.

 

Galopujące ceny to przede wszystkim efekt uzależnienia od dostawy gazu z Rosji. Obecnie przez Nord Stream 1, podmorski gazociąg biegnący z Rosji do Niemiec, płynie tylko 20% tego, co mogłoby. Dla Rosjan to oczywiście atutowa karta, której nie zawahają się użyć. Zwłaszcza że trudno spodziewać się szybkiego zakończenia wojny z Ukrainą. Całkowite odcięcie przez Rosję dostaw lub mroźna zima oczywiście jeszcze bardziej pogorszyłyby sytuację.

 

Jakby tego było mało, w ostatnich tygodniach zapotrzebowanie na gaz wzrosło w związku z kryzysem klimatycznym w Europie. Eksperci mówią o największej suszy od 500 lat. W efekcie, Francuzi zmniejszyli produkcję energii jądrowej, Norwedzy produkują za to mniej hydroenergii. Osobnym tematem są Niemcy i wysychająca rzeka Ren – bardzo ważny szlak żeglugowy. Tą rzeką transportuje się mnóstwo ton surowców energetycznych. W pełni załadowane statki potrzebują 1,5 m zanurzenia, a w wielu miejscach poziom rzeki nie przekracza pół metra. Mniej węgla płynie więc do niemieckich elektrowni. O zmniejszeniu produkcji w rafinerii poinformował również brytyjski gigant Shell.

 

Wszystko to sprawia, że ​​rynek surowców energetycznych w Europie jest jeszcze bardziej napięty.

A to jego kondycja rzutuje na całą europejską gospodarkę, a także na poziom inflacji. No właśnie, na ogół zwracamy uwagę na inflację konsumencką, ale obliczana jest również inflacja cen dla producentów. I we wspomnianych Niemczech w lipcu w ujęciu rok do roku wyniosła ponad 37% i ponad 5% miesiąc do miesiąca – to najwyższe dotychczasowe odczyty. Głównym powodem był właśnie wzrost cen surowców.

 

Wysoka zależność Europy od rosyjskiego gazu osłabia jej gospodarcze fundamenty. To wyjaśnia, dlaczego europejskie dane o wzroście są słabsze niż w USA i dlaczego dynamika inflacji w strefie euro nie wykazuje jeszcze pierwszych oznak spowolnienia, tak jak to miało miejsce właśnie w USA. Inflacja ma duży wpływ na siłę nabywczą europejskich gospodarstw domowych. Aktualny wzrost płac nie wystarcza, aby zrekompensować gwałtowny wzrost cen. Dlatego wzrost gospodarczy w strefie euro prawdopodobnie pozostanie pod presją. To oznacza, że wzrost zysków spółek będzie prawdopodobnie rozczarowywał w nadchodzących kwartałach. Negatywne perspektywy mogą jeszcze pogorszyć działania Europejskiego Banku Centralnego. Ten pozostaje mocno skoncentrowany na walce z inflacją, a więc będzie chciał iść ścieżką wzrostu stóp procentowych.

 

Europa nie jest jedynym dużym regionem pod ekonomiczną presją. W Chinach trwa kryzys na rynku mieszkaniowym i walka z Covid. Konsumenci tracą pewność siebie i swoich finansów i dlatego popyt na kredyt w sektorze prywatnym pozostaje słaby. W zeszły poniedziałek władze obniżyły rezerwy obowiązkowe dla banków i ponownie obniżyły stopy procentowe, ale jak dotąd takie cięcia nie doprowadziły do ​​wyższego wzrostu popytu na kredyty. W ostatnim roku wzrosła jedynie wartość kredytów dla podmiotów rządowych.

 

Rozwiązanie szerokiego kryzysu zaufania w Chinach nie będzie łatwe. Odkładając na bok bardziej fundamentalne problemy związane z interwencjonizmem państwowym i możliwościami działania prywatnych firm, kluczowe dla władz będzie ustabilizowanie rynku mieszkaniowego i zorganizowanie szybkiego wyjścia z polityki Zero Covid.

Ostatnie działania rządu odzwierciedlają pilniejszą potrzebę rozwiązania problemów na rynku mieszkaniowym. W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że państwo będzie gwarantem nowych obligacji wyemitowanych przez kłopotliwych deweloperów. Poniedziałkowa obniżka stóp procentowych również dołoży kamyczek do ogródka – w jej efekcie nastąpi dalsze obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych, co dla wielu Chińczyków jest teraz sprawą szczególnie wysokiej wagi. To wesprze rynek mieszkaniowy, ale zanim ten sektor ponownie dołoży się do wzrostu gospodarczego, minie jeszcze kilka kwartałów.

 

Z tych wszystkich powodów przed europejskim i chińskim rynkiem akcji rysuje się mglista przyszłość. Wydaje się, że w znacznie lepszym położeniu jest rynek amerykański. Zarówno ze względu na to, że Stany Zjednoczone są praktycznie samowystarczalne jeśli chodzi o surowce energetyczne. A także dlatego, że tamtejszy bank centralny jest już znacznie dalej w cyklu podwyższania stóp procentowych. Rynek wycenia już nawet pierwsze obniżki stóp w przyszłym roku, co pozytywnie wpływa na wyceny amerykańskich aktywów. Naszym zdaniem za wcześnie jednak by myśleć o obniżce, bo rynek pracy pozostaje bardzo mocny i inflacja wcale nie musiała powiedzieć ostatniego słowa.

 

Inwestujący na rynkach akcji powinni więc uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że słabsze okresy po prostu co jakiś czas się zdarzają. Po bardzo słabej pierwszej połowie roku, póki co okres wakacyjny przynosi mocne odbicie na rynkach akcji. Ale inwestorzy są podzieleni na temat tego, co dalej. W takiej sytuacji trzymanie się planu, dywersyfikacja i regularność w inwestowaniu może pomóc w chłodnym osądzie sytuacji.

 

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

22.08.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.