<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #127: Ekstremalne zmiany klimatyczne, zasiewanie chmur i impuls wzrostowy dla rynków akcji | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #127

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Paweł Sadowski z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jaki wpływ na gospodarkę, środowisko oraz wyceny surowców mają ekstremalne zmiany klimatyczne,
  • tym, jak i dlaczego chińskie władze będą „zasiewać” chmury,
  • tym, co przez ostatnie tygodnie było impulsem wzrostowym dla rynków akcji (zwłaszcza amerykańskich) oraz o tym, czy ostanie reakcje inwestorów mogą wskazywać na to, że te prowzrostowe czynniki zostały wyczerpane.

W zeszłotygodniowym nagraniu Wojtek Kiermacz wspominał między innymi o tym, że Europa musi mierzyć się nie tylko ze skutkami kryzysu energetycznego, ale także z kryzysem klimatycznym. Stary Kontynent nęka ogromna susza, która może być najbardziej niszczycielską w ciągu ostatnich 500 lat. Jednym z jej skutków są wysychające rzeki, a to z kolei ma zgubny wpływ na gospodarkę i środowisko całej Europy. Dlaczego? Ponieważ wody głównych europejskich rzek  wykorzystywane są do transportu towarów, nawadniania, produkcji, czy wytwarzania energii.
 

Ekstremalnych zmian klimatycznych doświadczają również Chiny.
Tak upalnego i suchego lata, jak obecnie, nie było tam, od kiedy prowadzi się takie pomiary (czyli od ponad 60 lat). Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że tamtejsze władze chcą „zasiewać” chmury, by walczyć o plony. Jak niedawno podały rządowe media, to tylko w jednym z najgorętszych rejonów kraju wyschło prawie 70 rzek, znacznie ucierpiały uprawy w 10 okręgach, a opady deszczu były o 60% niższe niż zazwyczaj o tej porze roku. Do wspomnianego „zasiewania” chmur używa się substancji chemicznych (np. jodku srebra) - rozpylone w powietrzu działają jak jądra kondensacji, których istnienie jest niezbędne do powstawania w atmosferze kropel chmurowych, a przez to samych chmur.

Możliwe, niższe zbiory będą wymuszały wzrost importu spoza Państwa Środka, a to oznacza jednocześnie spotęgowanie ryzyka dalszych, globalnych zwyżek cen towarów rolnych. Susza prowadzi również do intensyfikacji kryzysu energetycznego i spowalnia wzrost gospodarczy. Podobnie, jak w Europie, to także i w Chinach woda z rzek wykorzystywana jest do chłodzenia reaktorów jądrowych i instalacji elektrowni na paliwa kopalne oraz zasila hydroelektrownie. Gdy występuje deficyt energii elektrycznej, to prąd oszczędzany jest dla ludności. W ostatnich dniach lokalne władze nakazywały czasowe zamykanie tysięcy fabryk (nie wspominając o wyłączeniach klimatyzacji, czy oświetlenia w centrach handlowych).         

  1. To wszystko sprawia, że pomimo: -obaw w odniesieniu do spowolnienia globalnej gospodarki, -rynkowej awersji do ryzyka, czy dalszej aprecjacji dolara amerykańskiego (o tym wszystkim za chwilę), to rynek surowców pozostaje nadal w trendzie wzrostowym. Taka sytuacja jest oczywiście korzystna dla wycen produktów inwestycyjnych, które odzwierciedlają zachowanie indeksu towarów – przedstawicielem tej grupy funduszy jest między innymi NN (L) Indeks Surowców.
  2. Jeżeli chodzi o obawy dotyczące kondycji światowej gospodarki, to są one odzwierciedlone np. w wynikach ankiety przeprowadzonej przez BofA wśród zarządzających aktywami. Odsetek netto ocen wskazujących na prawdopodobną recesję (w perspektywie najbliższych 12 miesięcy) jest najwyższy od covidowych obaw z kwietnia 2020 roku oraz od globalnego kryzysu finansowego z marca 2009 roku.     
     

Przechodząc teraz do apetytu na ryzyko, to trudno nie wspomnieć o tym, że ostatnie dziewięć tygodni (licząc do 19-go sierpnia) było bardzo dobrym okresem dla amerykańskiego rynku akcji (indeks S&P500 wzrósł w tym czasie o prawie 19%). Impuls wzrostowy oparty był na dwóch głównych czynnikach.

Dobre wyniki spółek za drugi kwartał bieżącego roku, które zostały opublikowane w ostatnich tygodniach wpłynęły pozytywnie na wyceny. Dodatkowo, a może nawet przede wszystkim, to część inwestorów grała pod próbę uchwycenia szczytu inflacji, co w połączeniu z ryzykiem wystąpienia recesji w gospodarce  miałoby (według Nich) doprowadzić do złagodzenia retoryki banku centralnego USA w odniesieniu do zacieśniania polityki monetarnej. Patrząc jednak na reakcje rynku z początku zeszłego tygodnia (takie jak: -dalsze umocnienie dolara, -wzrost rentowności amerykańskich obligacji, -pogłębienie spadków na rynkach akcji – zwłaszcza w Europie),  to można dojść do wniosku, że oba te wzrostowe argumenty zostały wyczerpane. Po pierwsze - sezon dobrych wyników jest już za nami, a przyszłość rysuje się w ciemniejszych barwach.

Z prognoz opublikowanych przez serwis Bloomberg wynika, że analitycy obniżyli przewidywania poziomu zysku netto przypadającego na akcję dla indeksu S&P500 na każdy z czterech kolejnych kwartałów (najmocniej bo o 4,5% za trzeci kwartał 2022 roku). Po drugie - po ostatnich, jastrzębich wypowiedziach urzędników FED, rynek nie obniżył, a wręcz przesunął w górę oczekiwania dotyczące poziomu stopy funduszy federalnych.

O tym, czy uczestnicy rynku słusznie obawiają się tego, że instytucja odpowiedzialna za kształtowanie polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych będzie walczyła z inflacją nie oglądając się na kondycje amerykańskich indeksów akcji, dowiemy się prawdopodobnie w piątek, 26-go sierpnia o godzinie 16-tej (z przemówienia prezesa Powella na corocznym forum bankierów centralnych w Jackson Hole).   

Dla przypomnienia, to rok temu (podczas wspomnianego forum) prezes FED przekonywał, że inflacja jest przejściowa, a na horyzoncie nie widać żadnych sygnałów nadmiernej presji płacowej. Jak wiemy, to ta prognoza okazała się chybiona - zarówno w kontekście inflacji, jak i płacy (z danych opublikowanych na początku sierpnia wynika, że wzrost jednostkowych kosztów pracy w ujęciu rocznym wyniósł 9,5% - jest to najwyższa dynamika od 1982 roku).

 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

29.08.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.