<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #130: Dlaczego dolar się umacnia i jaki to ma wpływ na globalną gospodarkę| NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #130

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

  • dlaczego dolar się umacnia?
  • jaki to ma wpływ na globalną gospodarkę i surowce?
  • co może czekać najważniejszą walutę świata w przyszłości?

Zaczynamy!

 

Dolar rośnie w siłę.

W porównaniu do większości walut na świecie jest najmocniejszy od dekad. Na początku roku za jednego trzeba było zapłacić 88 eurocentów, a teraz już ponad 1 euro. Japończycy płacą ponad 140 jenów za dolara, podczas gdy 9 miesięcy wcześniej tylko 115. My w styczniu płaciliśmy 4 zł za jednego zielonego, teraz już ponad 4,80 zł. Silniejszy dolar ma olbrzymi wpływ gospodarczy krwioobieg, ale co w ogóle stoi za wzrostem jego notowań?

Przede wszystkim Fed, czyli amerykański bank centralny. W tym roku Fed już kilkukrotnie podwyższył stopy procentowe. Zrobił to po to, żeby powstrzymać niebezpiecznie rosnącą inflację – no bo wyższe stopy procentowe, oznaczają droższe kredyty i mniejszą skłonność do wydawania pieniędzy. Ale z drugiej strony wyższe stopy wspierają walutę – przyciągają zagranicznych inwestorów, którzy chcą kupować za dolary np. atrakcyjnie oprocentowane amerykańskie obligacje.

Dolar umacnia się również dlatego, że jest uważany za bezpieczną przystań. Część inwestorów woli przenieść się z kapitałem daleko za ocean. Bo faktycznie, amerykańska gospodarka radzi sobie lepiej od innych. Zarówno od europejskiej, która mierzy się z konsekwencjami wojny w Ukrainie i z kryzysem energetycznym. Jak i azjatyckiej, która również łapie zadyszkę. Zwłaszcza za sprawą Chin, sponiewieranych kryzysem na rynku nieruchomości i polityką zero-covid.

 

Jaki wpływ ma mocny dolar na gospodarkę i rynki?

Mnóstwo rzeczy wycenia i handluje się w dolarze. Na przykład wiele krajów tzw. wschodzących emituje obligacje denominowane w dolarze. Zebrane w ten sposób pieniądze wykorzystują do finansowania swoich wydatków. Dlaczego decydują się na emisję w dolarze, a nie w swojej walucie? Bo wtedy zagraniczni inwestorzy unikają ryzyka związanego z lokalną walutą, przez co dany kraj może łatwiej znaleźć chętnych na swój dług. Gdy dolar się umacnia, jego kwota do spłacenia, w przeliczeniu na lokalną walutę, również rośnie. To problem w szczególności dla krajów z Ameryki Łacińskiej – na przykład w Argentynie dolarowy dług w ostatnich latach stanowił ponad połowę całkowitego długu wyemitowanego przez to państwo. Mocny dolar ciąży więc tym, którzy spłacają w nim swoje długi.

W dolarach handlowane są również surowce

Zależność pomiędzy cenami dolara a surowcami powinna być odwrotna. To znaczy, gdy dolar tanieje, surowce wyceniane w tej walucie powinny rosnąć, bo potrzeba więcej dolarów, żeby je kupić. Ale ta zależność często nie występuje, co świetnie pokazuje ten rok – dolar jest mocny, ale surowce również. Teraz pierwsze skrzypce gra kryzys energetyczny, a w jego konsekwencji globalna inflacja. W takim wypadku dodanie surowców do portfela inwestycyjnego (na przykład pod postacią funduszu inwestycyjnego) może chronić realną wartość kapitału. Bo ceny surowców są istotnym składnikiem – bezpośrednim i pośrednim – inflacji. Gdy inflacja jest wysoka, ceny surowców również. Trzeba jednak pamiętać, że notowania tej klasy aktywów podlegają dużym wahaniom.

Mocny dolar może z kolei wspierać firmy, które sprzedają swoje produkty na amerykańskim rynku. Bo za swoje produkty, w przeliczaniu na lokalną walutę, dostają więcej. Z drugiej strony mocny dolar uszczupla zysk amerykańskich firm sprzedających swoje produkty i usługi za granicą.

 

Co dalej z notowaniami dolara?

Rynki już chyba pogodziły się z tym, że w najbliższych miesiącach Fed będzie przede wszystkim walczyć z inflacją. Pomogłoby szybkie zmniejszenie presji na wzrost cen i płac, ale mocne dane z rynku pracy na razie na to nie wskazują.

To oznacza, że amerykański bank centralny prawdopodobnie będzie dalej podwyższał stopy procentowe. W związku z tym nie będzie za wszelką cenę próbować ratować gospodarki przed mocnym wyhamowaniem czy nawet recesją. To widać po rosnących rentownościach obligacji i spadających w ostatnich tygodniach rynkach akcji. Dopóki amerykański bank centralny pozostanie na tej ścieżce, to również i dolar powinien być mocny.

Dalszy wzrost dolara uzależniony jest również od sytuacji na ukraińsko-rosyjskim froncie. Po ogłoszeniu mobilizacji w Rosji notowania dolara dotarły do poziomów najwyższych od 20 lat w stosunku do koszyka innych, znaczących walut. Dopóki sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie pozostanie napięta, inwestorzy prawdopodobnie będą dalej szukać schronienia w dolarze i amerykańskich aktywach.

Tak naprawdę potrzebna jest garść pozytywnych informacji ze świata. Wygląda na to, że na takie musimy jeszcze poczekać.

To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.

26.09.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.