<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #131: Co ma wpływ na aprecjacyjny wigor USD i do czego przybliżyły nas ostatnie działania Systemu Rezerwy Federalnej | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #131

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, co ma wpływ na aprecjacyjny wigor USD,
  • tym, do czego przybliżyły nas ostatnie działania Systemu Rezerwy Federalnej oraz kiedy zostanie osiągnięty szczyt jastrzębiej polityki tej instytucji,
  • tym, czy można zaryzykować hipotezę, że USD znajduje się aktualnie stosunkowo blisko swojej maksymalnej siły względem innych walut,
  • tym, czy wyczekiwanie na korektę na indeksie USD (jest lub nie) jest pozbawione mocnych argumentów.

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

 

W ostatnim nagraniu Wojtek Kiermacz wspominał między innymi o tym, dlaczego umacnia się amerykańska waluta oraz jaki to ma wpływ na gospodarczy krwioobieg i wybrane klasy aktywów. Również w zeszłym tygodniu, zagadnienia związane z aprecjacją dolara dominowały wśród rynkowych tematów. Dynamika wzrostu tej waluty jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na decyzje podejmowane przez uczestników rynku. Przy tej okazji można się zastanowić, skąd bierze się ten aprecjacyjny wigor. Oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj napięta sytuacja geopolityczna, ale wydaje się, że odpowiedzi powinniśmy szukać w działaniach banku centralnego USA, który swoją (coraz ostrzejszą) retoryką zaskakuje inwestorów. Aktualny cykl podwyżek stóp procentowych jest zdecydowanie najbardziej dynamiczny we współczesnej historii. Doprowadziło to do tego, że indeks dolara ma za sobą najlepszy rok (choć mamy jeszcze kwartał do jego zakończenia) od 1997 roku. Patrząc na to z innej perspektywy, to taki stan rzeczy oznacza również, że ostatnie działania Systemu Rezerwy Federalnej znacznie przybliżyły rynek do szczytu jastrzębiej polityki tej instytucji. Gdyby ekspansywność podwyżek została utrzymana, to mógłby on zostać nawet osiągnięty już na początku przyszłego roku. Wskazują na to prognozy amerykańskich bankierów centralnych, z których wynika, że jeszcze w bieżącym roku miałoby dojść do podwyżek o 125 pb, a w przyszłym główna stopa funduszy federalnych miałaby już tylko nieznacznie wzrosnąć (w okolice 4,6%). Jeśli założymy, że taki scenariusz wycenia rynek oraz nastąpi materializacja tych prognoz, a sytuacja geopolityczna nie ulegnie zaognieniu, to można by zaryzykować hipotezę, że dolar znajduje się aktualnie stosunkowo blisko swojej maksymalnej siły względem innych walut.

Dlaczego o tym wspominam?

Pozytywna weryfikacja tej hipotezy oraz szanse na osłabienie tej głównej waluty rezerwowej świata będą dawały podstawę do tego, aby bardziej odważnie patrzeć w przyszłość i rozważyć poszerzenie swojego portfela inwestycji o te aktywa, które są między innymi odwrotnie skorelowane z zachowaniem dolara (i ucierpiały ostatnio  na wzroście jego wartości). Niewykluczone również, że szczyt indeksu niniejszej waluty wyznaczy dołek wycen ryzykownych aktywów. W końcu to przecież dyskontowanie przez inwestorów scenariusza recesyjnego (mniej więcej od początku bieżącego roku) oraz zacieśniania polityki monetarnej przez FED (od czwartego kwartału zeszłego roku) wyniosły dolara na wieloletnie maksima jego notowań, natomiast wyceny np. akcji zepchnęło głęboko poniżej swoich historycznych szczytów. Na potwierdzenie tego, że rynek wycenia nadchodzącą zapaść gospodarczą, warto wspomnieć o tym, że obecna dynamika rocznych zmian indeksu dolara jest na poziomie, któremu w przeszłości zazwyczaj towarzyszył jakiś poważniejszy kryzys. Także patrząc na trzeci z rzędu negatywny odczyt indeksu amerykańskich wskaźników wyprzedzających można dojść do wniosku, że gospodarka USA zbliża się do recesji. Niestety na tym tle również perspektywy polskiej gospodarki nie wyglądają optymistycznie.

„Negatywne tendencje w gospodarce utrwalają się i pogłębiają, a prawdopodobieństwo wystąpienia recesji wynosi obecnie 75 proc.” - ocenia Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

 

Aby jeszcze bardziej zobrazować tegoroczną skalę umocnienia amerykańskiego środka płatniczego, warto spojrzeć na to zagadnienie z nieco dłuższej perspektywy. Porównując zachowanie dolara do koszyka innych walut na przestrzeni ostatnich 40 lat, to jego wzrost (od połowy poprzedniego roku) jest tak silny, że dotarł już do dwóch odchyleń standardowych. Dla przypomnienia, to ta miara statystyczna mówi nam o tym, jak szeroko wartość danej wielkości (np. inflacji, czy kursu walutowego) jest rozproszona wokół swojej średniej (im mniejsza wartość odchylenia, tym obserwacje są bardziej skupione wokół jej średniej wielkości). Jeżeli i tym razem zadziała jeden z podstawowych procesów występujących na rynkach finansowych (mianowicie, że ceny aktywów mają silną tendencję do powrotu do średniego, długoterminowego poziomu), to powinniśmy zbliżać się teraz do przesilenia na indeksie dolara, a późniejszy powrót do średniej oznaczałby osłabienie tej waluty. Również patrząc na obecne poziomy skrajnego wykupienia można by dojść do wniosku, że jesteśmy blisko momentu zmiany kierunku. W zeszłym tygodniu odczyt wskaźnika RSI dla indeksu dolara znalazł się na poziomie 80. RSI, czyli wskaźnik siły względnej dostarcza informacji o sile ruchu ceny danego aktywa. Ogólna idea, jeżeli chodzi o jego wskazania jest taka, że za ekstremalnie wysokie lub niskie wartości uznaje się te, które są wyższe niż 70 lub niższe niż 30 i oznaczają, że cena jest w strefie wykupienia lub wyprzedania.

Na zakończenie i trochę na pocieszenie (dla osób które czekają na poprawę sentymentu na rynkach ryzykownych aktywów, dla których zmorą jest wciąż umacniający się dolar), to podsumowując dzisiejszy komentarz, mógłbym pokusić się o następujące stwierdzenie, że wyczekiwanie na korektę na indeksie dolara wydaje się być nie pozbawione mocnych argumentów. 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

03.10.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.