<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #133: Jakie są cztery główne trendy na europejskim rynku funduszy zdaniem ekspertki z Goldman Sachs Asset Management? | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #133

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

 • Inflacja w USA nie odpuszcza.
 • Wyniki sprzedaży polskich funduszy – inwestorzy się niecierpliwią.
 • Jakie są cztery główne trendy na europejskim rynku funduszy zdaniem ekspertki z Goldman Sachs Asset Management?
 • Czym są inwestycje alternatywne i jaką rolę mogą pełnić w portfelu?
   

Za nami kolejny zwyczajny tydzień w tym nadzwyczajnym roku na rynkach finansowych. Inflacja za wrzesień w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 8,2% r/r i utrzymuje się na poziomach najwyższych od 40 lat. Wrześniowy odczyt jest co prawda nieco niższy niż w sierpniu, ale wyższy od oczekiwań rynkowych. Inflacja w największej gospodarce świata jest bacznie obserwowana, ponieważ to od niej zależy to, jak zachowa się bank centralny, czyli Fed. Skoro wzrost cen nie odpuszcza, to można oczekiwać, że nie odpuści również Rezerwa Federalna i będzie dalej podwyższać stopy procentowe. To sprawia, że dolar jest mocniejszy oraz że źle mają się rynki akcji i obligacji de facto na całym świecie.

Ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu i inwestorzy się niecierpliwą.

Widać to po tegorocznych wynikach sprzedaży polskich funduszy inwestycyjnych. Dane za wrzesień opublikował serwis analizy.pl. Wynika z nich, że bilans sprzedaży wyniósł miliard złotych na minusie. To już 12 miesiąc z rzędu odpływów netto. Tym razem inwestorzy wypłacali pieniądze z funduszy obligacji, szczególnie długoterminowych, czyli takich, których ceny są bardziej wrażliwe na wahania stóp procentowych. Odpływy, choć o niższej skali notowały również funduszy

Odpływy notowały też fundusze akcji, choć, ciekawostką jest, że niewielkie napływy odnotowały jednak fundusze akcji polskich. Być może klienci uważają, że polska giełda a w zasadzie indeks WIG20, który, jak opowiadał tydzień temu Paweł Sadowski, jest jednym z najsłabszym na świecie w tym roku, najgorsze ma już jednak za sobą.

Zmieniamy temat.

Ponad 400 osób słuchało na żywo wystąpienia Hilary Lopez, dyrektorki zarządzającej z Goldman Sachs Asset Management podczas Fund Forum, największej konferencji branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. Przyjechała tu na specjalne zaproszenie NN Investment Partners TFI, aby opowiedzieć o trendach kształtujących europejską branżę funduszy inwestycyjnych. Wymieniła cztery:

 • Po pierwsze wzrost znaczenia inwestowania odpowiedzialnego, czyli takiego, w którym inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko to, czy np. spółka wygląda atrakcyjnie z finansowego punktu widzenia, ale czy nie prowadzi kontrowersyjnej działalności, czy ma wręcz pozytywny wpływ na otoczenie. Europa stoi na czele tego trendu. Takich funduszy na Starym Kontynencie powstaje obecnie nawet więcej niż tych „tradycyjnych”, niezainteresowanych braniem pod uwagę w procesie inwestycyjnym czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.
   
 • Po drugie, zdaniem Hilary, wraz ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, znaczenia będzie nabierać długoterminowe planowanie finansowe. Wzrośnie popularność inwestycyjnych produktów emerytalnych (w Polsce to np. indywidualne konta IKE i IKZE oraz pracownicze programy takie jak PPE) oraz strategii modelowych, na przykład takich jak fundusze cyklu życia Perspektywa, które dostosowują skład portfela do wieku inwestora. Gdy ten jest młody i ma wiele lat inwestowania przed sobą większość portfela ulokowana jest w akcjach. Wraz z czasem ich udział spada na rzecz mniej zmiennych obligacji. Dzieje się to bez ingerencji inwestora takiego funduszu. Właśnie tego typu rozwiązania mogą być coraz chętniej wykorzystywane wśród klientów indywidualnych w długoterminowych programach inwestycyjnych.
   
 • Po trzecie, rozwój platform cyfrowych i hybrydowy model pracy doradcy finansowego z klientem. Po doświadczeniach z pandemii wydaje się niemal pewne, że jeszcze przyspieszy rozwój rozwiązań cyfrowych ułatwiających inwestowanie. A łączenie pracy zdalnej z tą w biurze będzie na porządku dziennym. Dlatego możemy przygotowywać się na nowe technologie ułatwiające inwestowanie i komunikację na odległość. Kto wie, być może spotkania doradców z klientami przeniosą się do metawersum, czyli wirtualnej rzeczywistości.
   
 • Ostatnim trend, na który zwróciła uwagę Hilary Lopez, to wzrost popularności strategii alternatywnych, również wśród klientów indywidualnych. Co to w ogóle znaczy „alternatywna strategia inwestycyjna”? Według firmy CFA, certyfikującej finansistów na całym świecie, to grupa strategii inwestycyjnych innych niż te tradycyjne polegające na inwestowaniu w akcje, obligacje czy gotówkę. Tą alternatywą dla tradycyjnych klas aktywów są np. nieruchomości czy surowce. Inwestycję można nazwać alternatywną nie tylko ze względu na to w co inwestuje, ale jak. Zarządzający takimi strategiami mogą wykorzystywać instrumenty pochodne, aby np. próbować zarabiać na spadkach notowań akcji czy obligacji.

Strategie alternatywne mogą pełnić uzupełniającą rolę w wielu portfelach inwestycyjnych. W czasach dużej zmienności na akacjach i obligacjach, tak jak w tym roku, inwestorzy szukają, no właśnie, alternatywy, która pomoże im przetrwać jakoś rynkową burzę. Takie strategie, choć często charakteryzują się wysokim ryzykiem, to jednak mogą stabilizować wyniki portfela dzięki temu, że są w małym stopniu skorelowane z rynkami akcji czy obligacji.

Przykładem strategii alternatywnych w naszej ofercie jest NN (L) Indeks Surowców i NN (L) Multi Factor.

 

To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.

17.10.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.