<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #134: • Dlaczego polski system emerytalny wypada bardzo przeciętnie na tle świata? | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #134

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI, zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

  • Dlaczego polski system emerytalny wypada bardzo przeciętnie na tle świata?
  • Co możemy zrobić, żeby nie mieć głodowej emerytury?
  • Co dalej z surowcami? Czy warto rozważyć inwestycję na tym rynku?
     

Mamy bardzo przeciętny system emerytalny

– wynika z najnowszego rankingu firmy Mercer, która co roku publikuje przegląd systemów emerytalnych. W najnowszej edycji zajęliśmy 28 miejsce na 44 ocenione kraje. Na 100 możliwych do utrzymania punktów otrzymaliśmy nieco ponad 50. Autorzy raportu zakwalifikowali nas do koszyka krajów, których systemy emerytalne mają pewne dobre cechy, ale jest ryzyko, że bez znaczących zmian, system nie będzie wydolny w długim terminie. Obok nas wylądowały takie kraje jak Meksyk, Arabia Saudyjska, Japonia czy Włochy.

Autorzy raportu zwracają uwagę przede wszystkim na niską ocenę wypłacalności naszego systemu w długim terminie. Jest po prostu ryzyko, że zgromadzimy po prostu za mało pieniędzy, żeby utrzymać godny poziom życia na starość. I to pomimo, że od kilku lat funkcjonują pracownicze plany kapitałowe oraz że znacznie bardziej popularne stały się alternatywne dla PPK pracownicze plany emerytalne, czyli PPE. W porównaniu do zamożności naszego społeczeństwa i innych oszczędności gospodarstw domowych, oszczędności emerytalne to wciąż stosunkowo niewielka część tortu. PPK i PPE to niskie kilkadziesiąt miliardów złotych aktywów, podczas gdy na depozytach i w gotówce Polacy zgromadzili prawie 1,5 biliona złotych.

Mercer ma 3 rady dotyczące poprawy naszego systemu emerytalnego:

  • zwiększyć udział osób w programach pracowniczych takich jak PPE
  • zwiększyć emeryturę minimalną, zwiększyć poziom oszczędności gospodarstw domowych w ogóle i
  • zaktywizować osoby w starszym wieku, tak żeby nie wychodziły z rynku pracy całkowicie zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Patrząc na najlepiej ocenione systemy emerytalne na świecie – islandzki, holenderski i duński, widać wyraźnie, że kluczem do wysokiej stopy zastąpienia, obok emerytury państwowej są obowiązkowe programy pracownicze. Tak więc, wzorem najlepszych, warto zainteresować się tematem PPK lub PPE w zależności od tego, co oferuje nasz pracodawca. W pierwszym wypadku comiesięczna składka finansowana jest zarówno przez niego, jak i pracownika. Z kolei w PPE, składkę zobowiązany jest odprowadzać tylko pracodawca. To dodatkowe, prywatne środki, które powinny stać się ważnym źródłem dochodu w przyszłości, obok emerytury z ZUS-u.


Poza PPE lub PPK możemy również zdecydować się na indywidualne konta emerytalne IKE lub IKZE.

To bardzo rozsądna opcja budowania długoterminowego majątku. Obydwa konta mogą być oferowane w różnej formie, jednak najbardziej popularną jest forma funduszy inwestycyjnych. Obydwa oferują bardzo ciekawe ulgi i zwolnienia podatkowe. Na przykład to, co wpłaci się na IKZE w danym roku kalendarzowym obniża podstawę podatku PIT za ten rok. Bardzo ciekawa ulga, o której wciąż niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę.

Ranking Mercera pokazuje nam, że nasz system nie należy do najlepszych i powinniśmy sami zadbać o swoją dodatkową emeryturę.

 

Zmieniamy temat.

Po świetnym pierwszym półroczu dla rynku surowców, w trzecim kwartale doświadczyliśmy spadku wycen wielu towarów. To efekt umacniającego się dolara (co było konsekwencją stanowczej, antyinflacyjnej polityki amerykańskiego banku centralnego) oraz dyskontowania przez inwestorów spadku dynamiki wzrostu globalnej gospodarki.

Czego spodziewać się po surowcach w kolejnych miesiącach?

Na tak zadane pytanie, trudno nie odpowiedzieć inaczej, jak zmienności. Dlaczego? Niewykluczone, że recesja może być bardziej dotkliwa niż wycenia to obecnie rynek i że dolar dalej będzie się umacniał. Niewykluczone także, że Fed jednak odniesie sukces w walce z inflacją (lub np. wcześniej skapituluje w kwestii zacieśniania polityki monetarnej w obawie o pogłębienie gospodarczej recesji lub wystraszy się dalszej, negatywnej reakcji rynków finansowych) i zwolni z podwyżkami stóp. Jeżeli to nastąpi, powinno to wpłynąć na osłabienie dolara i pozytywnie przełożyć się na wyceny surowców. Być może ta i kolejna zima łaskawie obejdą się z Europą i dzięki temu ta zdoła zasilić się dostawami energii z innych źródeł. No i oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak i kiedy zakończy się wojna Rosji z Ukrainą. A to ona w dużej mierze determinuje ceny na rynku surowców energetycznych.

W najbliższych miesiącach dużo tych znaków zapytania. Jednak spoglądający w kierunku rynku towarów, powinni skupiać się na długoterminowych prognozach dla tej klasy aktywów, które wydają się być bardziej optymistyczne.

Naszym zdaniem surowce mogą być dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, ryzykiem rozwinięcia się kryzysu energetycznego i żywnościowego, a ponadto będą niezbędne do przeprowadzenia kosztownej transformacji energetycznej, do której świat się zobowiązał. To oczywiście bardzo zmienna klasa aktywów, nie dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, ale posiadanie w portfelu inwestycyjnym różnorodnego koszyka surowców może być odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed światem w kolejnych latach.

Oczywiście nie trzeba trzymać w domu baryłki ropy czy worka pszenicy, żeby inwestować na tym rynku. Z perspektywy większości inwestorów wydaje się, że najwygodniejszym instrumentem do inwestowania w surowce, są fundusze inwestycyjne. Na polskim rynku jest niewielka grupa funduszy inwestujących w szeroki rynek – od surowców energetycznych po towary rolne. Jednym z reprezentantów tej grupy jest NN (L) Indeks Surowców.

 

To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.

24.10.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.