<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #135: Czy inwestorzy powinni szukać „potworów” oraz jak wygląda pozycjonowanie w portfelach profesjonalnych inwestorów | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #135

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, czy inwestorzy powinni szukać „potworów” i jaki to ma wpływ na skuteczne poruszanie się po rynkach finansowych,
  • tym, że rzeczywistość w praktyce bywa mniej łaskawa od wyobrażeń i co to powinno oznaczać dla procesu doboru aktywów do portfela,
  • tym, czy struktura portfela 60/40 pasuje do zmian zachodzących w gospodarczo-ekonomicznym otoczeniu,
  • tym, jak wygląda pozycjonowanie w portfelach profesjonalnych inwestorów,
  • tym, które produkty mogą być skutecznym panaceum na negatywne zachowanie podstawowych instrumentów rynku finansowego.

 

„Jeśli się ma potwora pod łóżkiem, to najlepiej zapalić światło, położyć się na brzuchu i sprawdzić, jak on wygląda”.

Wydaje się, że te słowa, które pochodzą z jednego z kryminałów Asy Larsson mogą być dobrą wskazówką dla inwestorów w odniesieniu do tego, jak skutecznie poruszać się po rynkach finansowych. Identyfikacja zagrożeń jest jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego.

Oczywiście świat byłby idealny, gdybyśmy byli w stanie zawczasu zdyskontować w procesie doboru aktywów do naszego portfela wszystkie negatywne, rynkowe scenariusze, których możemy doświadczyć w przyszłości. Ponieważ tak nie jest, a rzeczywistość w praktyce bywa mniej łaskawa od wyobrażeń, dlatego nigdy nie powinniśmy zapominać o dywersyfikacji struktury aktywów (która powinna dodatkowo ewoluować wraz ze zmieniającymi się parametrami finansowo-gospodarczego otoczenia) oraz o płynności instrumentów znajdujących się w naszym inwestycyjnym koszyku.

Obecne środowisko rynkowe boleśnie nam o tym przypomina. Co mam na myśli? Patrząc na zestawienie wyników portfela 60/40 (popularnej metody inwestycyjnej na rynkach rozwiniętych, złożonej w 60% z akcji z szerokiego rynku w USA i w 40% z 10-letnich obligacji amerykańskich), to tegoroczna stopa zwrotu (do 14-go października) wyniosła -21,6%. Negatywnie do wyniku, niemalże w równych proporcjach, kontrybuowały zarówno akcje, jak i obligacje. W prawie 100-letniej historii stóp zwrotu z tego portfela, tylko cztery razy zdarzyło się, aby ujemny wynik był pochodną złego zachowania obydwu klas aktywów. Przy tej okazji, patrząc na tak dalece negatywne stopy zwrotu generowane przez podstawowe instrumenty rynku finansowego, to można by zadać pytanie, jak w tej chwili wygląda pozycjonowanie w portfelach profesjonalnych inwestorów?

Jak wynika z październikowej ankiety przeprowadzonej przez BofA wśród menedżerów zarządzających aktywami o wartości ponad 1 biliona USD, to są Oni przeważeni w gotówce i w spółkach defensywnych. Wysokie pozycje zajmują także surowce oraz dolar amerykański. Najbardziej negatywnie nastawieni są natomiast do waluty i akcji brytyjskich oraz krajów strefy EURO, a także spółek cyklicznych.

Dlaczego o tym wspominam? Gdyż zmiany w gospodarczo-ekonomicznym otoczeniu, których właśnie doświadczamy (mam na myśli między innymi koniec epoki niskiej inflacji oraz stóp procentowych) są na tyle wymagające, że pasywne inwestowanie oparte na odwzorowywaniu zachowania głównych indeksów akcji oraz obligacji przestaje przynosić pozytywne rezultaty (chodzi mi o możliwość generowania zarówno nominalnej, jak również realnej, dodatniej stopy zwrotu).
 

W takim razie na jakie aktywa, czy produkty powinniśmy zwrócić uwagę?

Wspominał o tym Wojtek Kiermacz w nagraniu z 17-go października tego roku. Chodzi o strategie alternatywne, do grupy których zalicza się taktyki inwestycyjne, które poza tradycyjną formą inwestowania (w akcje, obligacje czy gotówkę) alokują aktywa np. w nieruchomości, surowce, czy waluty. Inwestycję można nazwać alternatywną nie tylko ze względu na to w co, ale również jak inwestuje (zarządzający takimi strategiami mogą wykorzystywać instrumenty pochodne, aby np. próbować zarabiać na spadkach notowań akcji czy obligacji). Dzięki takiemu wszechstronnemu podejściu, te strategie mogą być nisko lub odwrotnie skorelowane z tym, co się dzieje na tradycyjnych rynkach.

W NN Investment Partners TFI wierzymy, że alternatywne strategie mogą być ważnym składnikiem dywersyfikującym portfel inwestycyjny (czyli takim, który jest przygotowany na różne scenariusze rynkowe). W naszej ofercie przykładem takiego produktu jest NN (L) Multi Factor. Jego celem jest zapewnienie długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału.
 

Aby to osiągnąć fundusz korzysta z tzw. czynników / faktorów – takich jak: Momentum, Value, Carry i Volatility.

Każdy z nich generuje sygnały inwestycyjne do zajmowania zarówno długich jak i krótkich pozycji (czyli nastawionych na wzrost lub spadek kursu danego aktywa) na globalnych rynkach akcji, obligacji, walut oraz surowców. Do realizacji takiej strategii wykorzystywane są wspomniane wcześniej instrumenty pochodne. NN (L) Multi Factor rozpoczął działalność 20 lipca 2020 roku (wcześniej fundusz działał pod nazwą NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji i posiadał inną politykę inwestycyjną).

Na przestrzeni 27-miu miesięcy swojego funkcjonowania (licząc do 21-go października bieżącego roku) Multi Factor wypracował stopę zwrotu na poziomie +17,9% (podczas gdy średnia dla funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, przy znacznie wyższej zmienności, znalazła się nieznacznie powyżej poziomu 0%, a funduszy globalnych obligacji była negatywna i przyniosła prawie 15% stratę). Zalety dywersyfikacji tradycyjnego portfela o tę alternatywną strategię widać w szczególności w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku. W tym okresie największy pozytywny wpływ na wynik miała strategia Momentum, która polega na zajmowaniu długich pozycji w aktywach znajdujących się w trendzie wzrostowym i krótkich w aktywach w trendzie spadkowym.

W jej ramach najbardziej do wyniku przyczyniły się:

  • po pierwsze - długie pozycje na surowcach, których ceny rosły z uwagi na coraz wyższą presję inflacyjną i ograniczoną podaż po inwazji Rosji na Ukrainę (w trzecim kwartale fundusz wyraźnie ograniczył długą pozycję na tę klasę aktywów),
  • po drugie - krótkie pozycje na obligacjach skarbowych, na których notowania niekorzystnie wpływa coraz wyższa inflacja, jak również coraz bardziej „jastrzębie” banki centralne (dotychczas w 2022 roku spadały ceny (rosły rentowności) większości obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu).

Oczywiście, to nie jest tak, że strategie alternatywne, takie jak Multi Factor są „Świętym Graalem” inwestowania - nie gwarantują zysku w każdych warunkach i często charakteryzują się wysoką zmiennością notowań. Mogą natomiast być ciekawym elementem zdywersyfikowanego portfela i dawać szansę na atrakcyjną stopę zwrotu nawet w czasach spadków na rynkach akcji i obligacji.

Na koniec warto dodać, że powtarzalne wyniki NN (L) Multi Factor dostrzegli eksperci z Analiz Online – niezależnej firmy zajmującej się polskim rynkiem funduszy inwestycyjnych. Jak wynika z ich najnowszego zestawienia (na koniec września 2022 roku), NN (L) Multi Factor jest jednym z najskuteczniejszych funduszy absolutnej stopy zwrotu. Co to znaczy skuteczny? Chodzi o to, czy regularnie wypracowuje dodatnie, rolowane stopy zwrotu w 12 miesięcznych okresach. W ostatnich trzech latach takich dodatnich okresów NN (L) Multi Factor miał 20 na 24 możliwe. Stawia go to w ścisłej czołówce funduszy absolutnej stopy zwrotu.

 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

31.10.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.