<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #136: Dlaczego nie warto zapominać o klasycznych formach inwestowania oraz jaką rotację kapitału wspiera otoczenie rosnących stóp procentowych | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #136

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, dlaczego nie warto zapominać o klasycznych formach inwestowania (np. w akcje, czy obligacje),
  • tym, jaką rotację kapitału wspiera otoczenie rosnących stóp procentowych i jakim typom spółek to nie „przeszkadza”,
  • tym, które fundusze akcji wyróżniają się pozytywnie zarówno na tle średniej, jak również w zestawie-niu z głównymi indeksami akcji (które w tym roku doświadczyły znacznych przecen),
  • tym, czy amerykańskie obligacje skarbowe przeceniły się na tyle, aby inwestorzy uznali, że drzemie w nich potencjał (do wzrostu / odreagowania ceny).
     

W ostatnim komentarzu wspominałem między innymi o tym, że zmiany w gospodarczo-ekonomicznym otoczeniu, których właśnie doświadczamy (mam na myśli koniec epoki niskiej inflacji oraz stóp procentowych) są na tyle wymagające, że pasywne inwestowanie oparte na odwzorowywaniu zachowania głównych indeksów akcji oraz obligacji przestaje przynosić pozytywne rezultaty.

Na potwierdzenie tej tezy przywołałem tegoroczne (dalece negatywne) wyniki inwestycyjne, wygenerowane przez portfel 60/40 (popularnej metody inwestycyjnej na rynkach rozwiniętych, złożonej w 60% z akcji z szerokiego rynku w USA i w 40% z 10-letnich obligacji amerykańskich). Natomiast, jako przykład produktów, które mogą być skutecznym panaceum na negatywne zachowanie podstawowych instrumentów rynku finansowego podałem strategie alternatywne, które dzięki wszechstronnemu podejściu inwestycyjnemu, mogą być nisko lub odwrotnie skorelowane z zachowaniem tradycyjnych aktywów (w naszej ofercie przykładem takiego produktu jest NN (L) Multi Factor).

Przy tej okazji, chciałem zaznaczyć, że o ile alternatywne strategie mogą być ważnym składnikiem dywersyfikującym portfel inwestycyjny (czyli takim, który jest przygotowany na różne scenariusze rynkowe), to nie oznacza że powinniśmy zapomnieć, czy wyrzec się klasycznych form inwestowania (np. w akcje, czy obligacje).

Ktoś, kto słuchał poprzedniego nagrania mógłby teraz zadać pytanie, dlaczego?

Przecież w zeszłym tygodniu mówiłem, że do tegorocznego wyniku wspominanego portfela 60/40 negatywnie kontrybuowały (niemalże w równych proporcjach) zarówno akcje, jak i obligacje. Więc, jaki jest powód, aby w tym (mało sprzyjającym) otoczeniu rynkowym, zastanawiać się nad akumulowaniem tych aktywów do portfela?

  • Po pierwsze – wyceny nie wszystkich akcji, czy obligacji reagują tak samo na zamiany zachodzące w gospodarczo-finansowym środowisku.
  • Po drugie – nie należy zapominać o potencjale, który może drzemać w (mocno) przecenionych aktywach.

Dla przykładu - otoczenie rosnących stóp procentowych powinno dalej wspierać rotację kapitału ze spółek typu growth (wzrostowych) do value (wartościowych). Z uwagi na agresywny model wzrostu biznesu, który w dużym uproszczeniu oparty jest na kredycie, to spółki growth są zwykle szczególnie wrażliwe na zaostrzenie polityki pieniężnej (najbardziej znanym reprezentantem tego sektora jest szeroko pojęta branża technologiczna). Od 2020 roku już dwukrotnie byliśmy świadkami próby korekty w długoterminowym trendzie lepszego zachowania wycen globalnych spółek wzrostowych w relacji do spółek wartościowych.

Patrząc na zmianę kierunku wykresu siły relatywnej spółek growth do value, to trudno nie dojść do wnioskuże to drugie podejście do zmiany kursu (zainicjowane w ostatnim kwartale zeszłego roku) zakończyło się sukcesem. Widać to również w wynikach funduszy inwestycyjnych, w których portfelach znajdują się właśnie spółki wartościowe - czyli firmy o ugruntowanej pozycji, które przynoszą regularne zyski oraz mają większą skłonność do dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem w postaci dywidendy (przy tej okazji warto dodać, że spółki value to głównie firmy z branż defensywnych, a nie cyklicznych).

Wyniki generowane przez najlepsze produkty inwestycyjne z tej grupy wyróżniają się pozytywnie zarówno na tle średniej, jak również w zestawieniu z głównymi indeksami akcji, które w tym roku doświadczyły znacznych przecen. W naszej ofercie, funduszem, który inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend jest NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych. Spółki, które są akumulowane do portfela tego produktu wywodzą się przede wszystkim właśnie z sektorów defensywnych, czyli takich, na których dobra i usługi popyt istnieje, bez względu na stan gospodarki (do grona tych spółek można zaliczyć np. firmy z branży spożywczej, ochrony zdrowia, telekomunikacji, czy użyteczności publicznej).

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych wygenerował w bieżącym roku (według stanu na 31-go października) stopę zwrotu na poziomie +5,4%, a na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat +41,7%. Natomiast średnia dla grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, do której należy ten produkt wyniosła odpowiednio -20,7% oraz +13%.

Na koniec chciałbym wspomnieć o potencjale, który może drzemać w  przecenionych aktywach.

W tym roku, gwałtownych spadków cen doświadczyły nie tylko akcje, ale również obligacje skarbowe.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy między innymi żywiołowe wzrosty rentowności amerykańskich papierów dłużnych. Skala wyprzedania indeksu odzwierciedlającego zachowanie (rok do roku) dziesięcioletnich obligacji USA okazała się wręcz imponująca.

Zmienność tego wskaźnika (na przestrzeni ostatnich 40 lat) nie była tak duża , jak obecnie (na koniec października dotarł on aż do trzech odchyleń standardowych poniżej średniej). Skłoniło to część uczestników rynku do skorzystania z przeceny i zwiększenia zaangażowania w tę klasę aktywów. Dla przykładu - napływ kapitału do amerykańskich obligacji ze strony klientów BofA był największy od dekady.

Oczywiście wpływ na kształtowanie się cen tych instrumentów w przyszłości będzie miała dalsza retoryka Rezerwy Federalnej (która w zeszłym tygodniu,  zgodnie z przewidywaniami podniosła po raz kolejny stopy procentowe), jednak od strony technicznej, wyceny mogły dojść do lokalnego przesilenia i nie jest wykluczony ruch powrotny w kierunku średniej, czyli spadek rentowności. Materializacja takiego scenariusza, ze względu na to, że amerykański dług jest rynkiem bazowym dla polskich obligacji (a to oznacza, że oczy i uszy krajowych inwestorów są skupione na analizie tego rynku) mogłaby również poprawić (nienajlepszy) sentyment na naszym lokalnym podwórku instrumentów dłużnych.  

 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

07.11.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.