<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #137: Dlaczego domorośli inwestorzy niekoniecznie muszą wsiadać do rynkowego rollercoastera oraz jakie są dwa proste kroki do zachowania spokoju w czasie rynkowej burzy. | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #137

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

 
Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy.

A w nim:

  • dlaczego domorośli inwestorzy niekoniecznie muszą wsiadać do rynkowego rollercoastera?
  • jakie są dwa proste kroki do zachowania spokoju w czasie rynkowej burzy.
  • które produkty finansowe są skrojone dla tych, którzy myślą z dużym wyprzedzeniem.

Zaczynamy!

Jesteśmy w przełomowym momencie, w okolicy szczytu cyklu gospodarczego.

Inflacja na świecie szybko rośnie z uwagi na coraz wyższe ceny żywności i energii, tak więc inwestorzy spodziewają się wyhamowania gospodarki spowodowanego między innymi rosnącymi stopami procentowymi, które mają na celu zduszenie tej inflacji.

No więc w tym roku mieliśmy sytuację, w której traciły zarówno obligacje, jak i akcje. Obligacje, bo ich ceny spadają, gdy stopy procentowe rosną. Akcje, bo wyceniają przyszłość, a najbliższa przyszłość rysuje się w barwach co najmniej mocnego spowolnienia światowej gospodarki.

Przez pierwsze 10 miesięcy tego roku indeks amerykańskich akcji S&P spadł o 19%, a indeks polskich obligacji TBSP spadł o ponad 8%. Po tym, ile pieniędzy odpłynęło z polskiego rynku funduszy (a przez pierwsze 10 miesięcy roku było to już 25 mld zł odpływów netto), widać wyraźnie ile nerwów kosztuje to klientów TFI.

Ale taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie, bo rynki są cykliczne. Gdy inflacja w końcu zwolni, a główne banki centralne przestaną podwyższać stopy i światowa gospodarka odetchnie, to będzie pozytywny sygnał dla szerokiego rynku akcji i obligacji. Nie wiadomo kiedy dokładnie to nastąpi, ale historia pokazuje, że cykl prędzej czy później zatoczy koło, a potem następne i następne. Ten sam indeks amerykańskich akcji rósł średniorocznie o ok. 7% licząc od lat 50 ubiegłego wieku.

Co to oznacza dla tych, którzy inwestują na rynkach na przykład z myślą o przyszłości swoich dzieci za 15 albo z myślą o emeryturze za 30 lat? Że nie każdy musi wsiadać do tego rynkowego rollercoastera, chłonąć wszystkie rynkowe newsy i zamartwiać się krótkoterminowymi wynikami. Że czasem lepiej zaakceptować fakt, że dobre momenty na rynkach przeplatają się ze znacznie gorszymi, ale w długim terminie, możemy korzystać z prostego faktu – światowa gospodarka, z małymi przerwami, cały czas się rozwija. Rynki wschodzące doganiają rozwinięte, giganci z Doliny Krzemowej wymyślają co i rusz przełomowe produkty i usługi. A państwa i firmy emitowały i będą dalej emitować obligacje, na które znajdą się chętni.

Jak wykorzystać ten prosty fakt w inwestowaniu na rynkach finansowych?

  • Po pierwsze, warto przemyśleć budowę różnorodnego, zdywersyfikowanego portfela. Żeby nie narażać się na specyficzne ryzyko jakiegoś konkretnego rynku czy branży, a po prostu mieć wiele rynków z różnych regionów świata.
  • A po drugie, być regularnym, żeby zdjąć z siebie ciężar podejmowania trudnej decyzji o tym, kiedy najlepiej wejść na rynek. Postanowić o regularnym inwestowaniu stałej kwoty bez względu na sytuację na rynkach.
     

Jednym z narzędzi do zastosowania tych dwóch prostych metod w praktyce są fundusze inwestycyjne, w których zespół zarządzających dba o dobór odpowiednich instrumentów do portfela, kontroluje ryzyko i bierze na siebie konieczność ciągłego śledzenia wydarzeń rynkowych, na podstawie których podejmuje decyzje dotyczące składu portfela.

W fundusze inwestycyjne można inwestować za pośrednictwem programów skrojonych dla tych, którzy myślą o dalszej przyszłości. Co mam na myśli? Na przykład prywatne programy emerytalne, takie jak pracownicze PPE, gdzie to pracodawca wpłaca ustalony procent wynagrodzenia brutto na rejestry swoich pracowników. Lub indywidualne programy IKE i IKZE oparte na funduszach. Takie programy są też ciekawe z punktu widzenia optymalizacji podatkowej. W PPE i IKE nie musisz płacić podatku od zysków kapitałowych po osiągnieciu 60 roku życia, a w IKZE możesz odliczyć to, co wpłacisz w danym roku od podstawy opodatkowania i dzięki temu zmniejszyć swój podatek dochodowy lub otrzymać zwrot w formie gotówki na swoje konto.

 

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

14.11.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.