<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #138: O globalnych nadziejach i krajowym optymizmie | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #138

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • globalnych nadziejach, które wywołały euforię na rynkach obligacji, walut, akcji oraz surowców, 
  • krajowym optymizmie, który sprawił między innymi, że indeks WIG20 przekroczył umowną granicę hossy, 
  • tym, jakie mamy zdanie na temat gołębiego zwrotu banków centralnych,
  • tym, czy teza, że - niestabilność stała się nową rynkową normalnością - pozostaje aktualna.
     
Transkrypcja:

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.
 

Oczekiwanie, że stanie się tak jak chcemy...

to chyba jedna z najkrótszych i najbardziej trafnych definicji emocji, czy może (tak jak niektórzy uważają) zjawiska transcendentalnego, które jest integralną częścią egzystencji człowieka. Chodzi o nadzieję. W czwartek, 10-go listopada po południu, gdy większość krajowych inwestorów przygotowywała się do celebracji przedłużonego weekendu, uwaga globalnych uczestników rynku skierowana była za ocean. O godzinie 14:30 mieliśmy poznać odczyt amerykańskiej inflacji CPI za październik. Pamiętając dużą rynkową zmienność, która towarzyszyła poprzednim odczytom, to również teraz można było zakładać, że reakcja na dane odbiegające od konsensu może być gwałtowna. I taka była. Inflacja na poziomie 7,7% rok do roku, była sporym odchyleniem od oficjalnych oczekiwań zakotwiczonych na poziomie 8% i znalazła się także poniżej zeszło miesięcznego odczytu. Wywołało to euforię na rynkach obligacji, walut, akcji oraz surowców i wlało nadzieję w serca inwestorów, którzy marzyli o scenariuszu rychłego łagodzenia jastrzębiej polityki amerykańskiego banku centralnego. Według Nich, czwarty z rzędu odczyt sugerujący spowolnienie wzrostu cen towarów i usług w USA miałby to potwierdzać (w tym cyklu, dotychczasowy szczyt inflacji został osiągnięty w czerwcu bieżącego roku - wówczas ceny rosły w tempie ponad 9% rok do roku). 
 

Indeks S&P 500

Aby przybliżyć skalę rynkowej euforii warto wspomnieć o tym, że amerykański indeks S&P 500 zanotował tylko w tym jednym dniu ponad 6% wzrost. Jeszcze bardziej spektakularne było zachowanie indeksu Nasdaq Composite (wzrost o 7,4% w czwartek i o prawie 2% w piątek) – była to jego najsilniejsza dwusesyjna zwyżka od listopada 2008 roku.
 

Krajowy optymizm

Przechodząc teraz od globalnych nadziei do krajowego optymizmu, to warto także wspomnieć o danych, które również pojawiły się w tym samym dniu, co odczyt inflacji w USA. Mowa o wynikach cotygodniowego badania prowadzanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (ankietowani inwestorzy oceniają, jaki będzie trend na polskiej giełdzie przez następne 6 miesięcy). Dodatnia różnica pomiędzy odsetkiem byków i niedźwiedzi (w badaniu z 10-go listopada) była największa od trzech lat (a Indeks Nastrojów Inwestorów rósł czwarty tydzień z rzędu). Ten skrajny poziom optymizmu znalazł również odzwierciedlenie w zachowaniu wycen akcji notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Cztery wzrostowe tygodnie z rzędu zaliczył indeks WIG20 - przy okazji, to od dołka z 13-go października bieżącego roku ten wskaźnik zyskał już ponad 26%, czyli przekroczył umowną granicę hossy.

Oczywiście, ostatnie bardzo dobre zachowanie amerykańskiej, czy krajowej giełdy nie oznacza, że główne rynkowe „strachy” zniknęły, a indeksy akcji będą podążały tylko w jednym słusznym kierunku - na północ.


Jest jeszcze na przykład za wcześnie, aby liczyć na gołębi zwrot banków centralnych, ponieważ inflacja jest nadal wysoka.

Oczywiście można zakładać, że te instytucje mogą zmniejszać tempo zacieśniania polityki monetarnej, ale jest również prawdopodobne, że mogą także utrzymywać stopy procentowe na podwyższonym poziomie dłużej niż początkowo oczekiwano. 

Jak dotąd spowolnienie wzrostu gospodarczego nie sprawiło, że banki centralne stały się mniej jastrzębie. Dezinflacyjny wpływ niższego wzrostu pozostaje niepewny i na razie zarówno FED, jak i EBC nadal koncentrują się na minimalizowaniu ryzyka wybuchu oczekiwań inflacyjnych. Podczas gdy banki centralne są świadome zagrożeń dla wzrostu gospodarczego i systemu finansowego wynikających z gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych, to nadal koncentrują się na inflacji, która wciąż znacznie przekracza ich docelowe poziomy.

W związku z tym pozostajemy neutralni w zakresie poziomu stóp procentowych. Przy wciąż wysokiej inflacji zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, przestrzeń do spadku stóp procentowych w krótkim okresie jest ograniczona. Na grudniowych posiedzeniach możemy uzyskać nieco więcej jasności co do tego, jak banki centralne postrzegają dezinflacyjny wpływ niższego wzrostu gospodarczego lub nawet recesji (i czy może to mieć lub nie przełożenie na ewentualne zmniejszenie oczekiwań w odniesieniu do skali podwyżek stóp procentowych w przyszłym rok).
 

Niestabilność stała się nową rynkową normalnością

Na koniec chciałbym przypomnieć zakończenie jednego z tegorocznych podcastów, w którym podsumowałem obecne środowisko inwestycyjne następującym stwierdzeniem – że niestabilność stała się nową rynkową normalnością, która może generować okazje inwestycje. Zasugerowałem także, że zmienność instrumentów finansowych oraz powody takiego zachowania powinny być śledzone przez inwestorów, zwłaszcza teraz. Czyli w świecie, w którym inflacja coraz zachłanniej zjada nasze nadwyżki finansowe.
Skala euforii (wspomnianej w dzisiejszym komentarzu), która przetoczyła się przez rynki potwierdza, że ta konkluzja jest ciągle aktualna. 

Oczywiście na poszukiwania okazji inwestycyjnych powinniśmy udawać się uzbrojeni w wiedzę i informacje oraz ze świadomością horyzontu inwestycyjnego i potrzeby dywersyfikacji. Natomiast struktura aktywów naszego portfela inwestycyjnego powinna dodatkowo ewoluować wraz ze zmieniającymi się parametrami finansowo-gospodarczego otoczenia. Dla przypomnienia, to między innymi o tym, jaką rotację kapitału wspiera środowisko rosnących stóp procentowych i jakim typom spółek to nie „przeszkadza” wspominałem w nagraniu z 7-go listopada.  
 
To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. 

21.11.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.