<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #140: Ranking IKE, IKZE oraz fundusze obligacji | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #140

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Transkrypcja:

Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na Cotygodniowy Flash Rynkowy. 

A o czym dziś?

  • Jak obecna sytuacja w gospodarce może wpływać na fundusze obligacji
  • Kto wygrał najnowszy ranking IKE i IKZE 

Zaczynamy!

Roczne tempo inflacji w Polsce było w listopadzie niższe niż w październiku, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana niby niewielka, 17,4% w porównaniu do prawie 18% miesiąc wcześniej. Jednak dla tych, którzy bacznie obserwują gospodarkę, to jest dość zaskakująca i pozytywna wiadomość.

To pierwszy raz od kilkunastu miesięcy, gdy roczne tempo wzrostu cen spadło, a nie wzrosło (pomijam luty tego roku, gdy wprowadzono tarczę antyinflacyjną). No więc, czy to oznacza, że inflacja przestanie już rosnąć na dobre? Niekoniecznie.

 

Szczyt inflacji jest prawdopodobnie dopiero przed nami.

Chociażby dlatego, że na początku roku pewnie przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna. I chociażby dlatego, że wciąż wysoka jest inflacja bazowa, czyli taka, która nie uwzględnia cen żywności i energii. Większość analityków z polskich banków spodziewa się, że szczyt inflacji nastąpi w lutym na poziomie ponad 20%.

Po czym spadnie, ale ustabilizuje na dwucyfrowym poziomie jeszcze przez większość 2023 roku. Wskazuje na to również listopadowa projekcja Narodowego Banku Polskiego.

Wiadomość od której zacząłem jest jednak elementem szerszej układanki. Tempo wzrostu gospodarczego na świecie wyraźnie zwalnia, więc banki centralne będą coraz bardziej ostrożne w dalszym podnoszeniu stóp procentowych, które uderzają w aktywność firm i gospodarstw domowych.

Informacje ze świata i dane o polskiej inflacji prawdopodobnie utwierdzą Radę Polityki Pieniężnej w tym, żeby nie podnosić już stóp procentowych. Iwona Duda, nowa członkini RPP powiedziała, że obecny poziom stóp jest optymalny, a dalsze ich podnoszenie mogłoby prowadzić do zduszenia gospodarki. Jeśli tak, to jest dobra wiadomość dla spłacających kredyty, ale też dobra dla uczestników funduszy obligacji.
 

Dlaczego?

Stopy procentowe ustalane przez RPP wpływają na rynkowe stopy procentowe, a te z kolei na notowania obligacji. Jeśli stopy procentowe szybko rosną, to ceny obligacji spadają.

Przypomnę jak to działało. W reakcji na inflację jakiś czas temu banki centralne prawie na całym świecie rozpoczęły cykl podwyżek stóp procentowych. W takim otoczeniu rosły rentowności nowo emitowanych obligacji i to sprawiało, że spadały ceny obligacji wyemitowanych wcześniej, które były na przykład w portfelach funduszy. Widzieliśmy to po ich wynikach w tym i poprzednim roku.

Wielu klientów z zaskoczeniem przyjęło fakt, że inwestowanie w fundusze obligacji może wiązać się ze stratą, ale tak może się stać, gdy jesteśmy w cyklu gwałtownych podwyżek stóp procentowych i wyjdziemy z inwestycji w nieodpowiednim momencie.

 

Teraz sytuacja jest inna niż jeszcze rok temu.

Szczyt inflacji prawdopodobnie jest tuż przed nami. To oznacza, że za nami jest cykl gwałtownych podwyżek stóp, które szkodziły notowaniom obligacji. Obecnie w portfelach funduszy pracują obligacje o znacznie wyższych rentownościach niż jeszcze rok temu, a ryzyko, że rynkowe stopy procentowe będą dalej tak szybko rosnąć, wyraźnie spadło.

Podsumowując, gdy stopy procentowe są wysokie a gospodarka zaczyna wyraźnie zwalniać, to jest to środowisko, które powinno wspierać notowania obligacji i funduszy, które w nie inwestują.

 

Zmieniamy temat

IKE i IKZE z funduszami NN Investment Partners TFI po raz kolejny wygrało ranking przygotowywany przez firmę Analizy Online. To zasługa bardzo dobrze ocenionej oferty funduszy oraz ich wyników na tle konkurencji.

IKE i IKZE to dwa rodzaje indywidualnych kont służących do odkładania pieniędzy z myślą o emeryturze, dzięki którym albo nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych (tak jest w IKE) albo co roku obniżymy nasz PIT (taką możliwość daje IKZE). Wciąż stosunkowo niewiele osób ma takie konta, pomimo niekorzystnych zmian demograficznych, które obniżą realną wartość państwowych emerytur w przyszłości.

IKE i IKZE są dostępne w różnych instytucjach finansowych, ale najpopularniejsze są te z funduszami oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). To właśnie takie, „funduszowe IKE” zostały ocenione w najnowszym rankingu Analiz Online.

Dla nas pierwsze miejsce w tym rankingu to duże wyróżnienie, bo analitycy naprawdę kompleksowo oceniają cały produkt – zarówno pod kątem wyników funduszy w krótkim i długim okresie, jak i pod kątem tego, za ile i do czego dostaje dostęp uczestnik IKE lub IKZE.

Punkty można otrzymać więc nie tylko za to, że konto można uruchomić i prowadzić bezpłatnie, ale także za dostęp do środków przez internet i aplikację, a także za szeroki wybór funduszy akcji, obligacji, surowców czy mieszanych i cyklu życia.

 

To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień.

05.12.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.