<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #141: O dodatkowej emeryturze i myśleniu o przyszłości | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #141

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Transkrypcja:

Z tego podcastu dowiesz się o:

 • tym, jaki wpływ na wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą miały niekorzystne zmiany demograficzne oraz co na ten temat sądzi ZUS,
 • tym, dlaczego wciąż niewiele osób posiada indywidualne konta służące do odkładania pieniędzy z myślą o dodatkowej emeryturze,
 • tym, jakie wnioski płyną z raportu dotyczącego wiarygodności ekonomicznej Polski i jaki to może mieć związek z myśleniem o przyszłości (również emerytalnej),
 • tym, że mamy wybór w odniesieniu do tego - kiedy i czy chcemy inwestować w danym państwie, czy regionie świata oraz w jakich klasach aktywów będą gromadzone nasze środki na dodatkową emeryturę.

 

Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flash rynkowy.

 

W ubiegłym tygodniu Wojtek Kiermacz wspominał między innymi o tym, że IKE oraz IKZE z funduszami NN Investment Partners TFI po raz kolejny wygrało ranking przygotowywany przez firmę Analizy Online. To wyróżnienie, to zasługa bardzo dobrze ocenionej oferty funduszy oraz ich wyników na tle konkurencji.

Wojtek sygnalizował również, że pomimo niekorzystnych zmian demograficznych, które obniżą realną wartość państwowych emerytur w przyszłości, to te dwa wspomniane rodzaje indywidualnych kont służących do odkładania pieniędzy z myślą o dodatkowej emeryturze, posiada wciąż stosunkowo niewiele osób. O tym, co może mieć wpływ na taki stan rzeczy wspomną za chwilę. Teraz chciałbym się odnieść do zagadnienia związanego z niekorzystnymi zmianami demograficznymi.

 

Niemal dwukrotnie więcej niż dziś może dopłacać w kolejnych latach budżet państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- wynika z najnowszej prognozy analityków ZUS, o której pisał niedawno "Dziennik Gazeta Prawna".

Powojenne roczniki wyżu demograficznego osiągają wiek emerytalny i tym samym zaczną pobierać świadczenia

- tłumaczy prezes ZUS Gertruda Uścińska.

W wariancie optymistycznym liczba odprowadzających składki skurczy się o 42 tys., w pesymistycznym - aż o 431 tys. Tendencja ta będzie na tyle silna, że nie powstrzyma jej nawet rosnąca imigracja zarobkowa. Jednocześnie znacząco wzrośnie liczba osób pobierających świadczenia (emerytów i rencistów) - szacunki mówią od 125 tys., do 223 tys. osób. W tej sytuacji wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spadnie.

Dziennik podał, że obecnie 85 proc. wydatków funduszu jest pokrywane ze składek.

Ale do 2027 r. ten wskaźnik może się obniżyć do 76 proc. To oznacza, że budżet państwa będzie miał wyższe wydatki - mogą wzrosnąć z 75 mld zł w przyszłym roku do aż 143 mld w 2027 r..

Choć większość z nas ma świadomość:

 • po pierwsze - materializacji negatywnych zmian związanych z trendem demograficznym oraz
 • po drugie - tego, jaki to będzie miało niekorzystny wpływ na poziom naszych emerytur z ZUS,

to jednak wciąż relatywnie niewiele osób posiada produkty dające możliwość indywidualnego, dodatkowego gromadzenia aktywów (które w przyszłości będą przeznaczone na podwyższenie emerytalnych świadczeń). Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Jednym z istotnych wydaje się być niski poziom zaufania - między innymi do państwa, stabilności sytemu finansowego, czy krajowego pieniądza. Tę opinię potwierdza między innymi raport, który swoją premierę miał pod koniec listopada bieżącego roku na Open Eyes Economy Summit (jest to międzynarodowy kongres, który w całości poświęcony jest ekonomii wartości - inicjatorami oraz twórcami tego przedsięwzięcia są prof. Jerzy Hausner oraz Mateusz Zmyślony).

Raport, o którym wspominam dotyczy wiarygodności ekonomicznej Polski. Składa się on ze 150 różnych wskaźników (pochodzących z różnorodnych krajowych oraz międzynarodowych baz danych) w odniesieniu do siedmiu obszarów. Są to:

 • praworządność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 • swoboda działalności gospodarczej,
 • finanse publiczne i system podatkowy,
 • stabilność systemu finansowego i pieniądza,
 • ochrona i bezpieczeństwo pracy,
 • jakość usług publicznych oraz -
 • respektowanie zobowiązań międzynarodowych.

 

Jak wynika z tego opracowania, to wiarygodność ekonomiczna Polski ogółem jest niska,

a w latach 2019-2021 uległa znaczącemu obniżeniu (w gronie głównych kategorii najgorzej wypada wiarygodność krajowych finansów publicznych oraz stabilność sytemu finansowego). Jest to o tyle istotne, gdyż spadek wiarygodności ekonomicznej prowadzi między innymi do:- po pierwsze - ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz braku wiary w skuteczność działań antyinflacyjnych. Rzutuje to również na postrzeganie instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie polityki momentalnej oraz na atrakcyjność i przewidywalność (szeroko pojętego) lokalnego rynku finansowego, - po drugie - ma wpływ na to, czy w ogóle chcemy oraz w jaki sposób myślimy o przyszłości - zwłaszcza tej emerytalnej, którą zazwyczaj uważamy za odległą, więc myślenie o niej oraz działania, które należy podjąć (aby podwyższyć jej poziom) odkładamy na bliżej nieokreślone jutro.

Na koniec pozwolę sobie na następującą konkluzję.

 

Przyszłość, niezależnie od tego, jak ona wydaje się nam teraz odległa, to jednak nadejdzie (i to szybciej niż może się to wydawać).

W końcu, cytując Sławomira Mrożka, to „jutro to dziś, tyle że jutro”. W związku z tym, warto się na nadejście przyszłości (również emerytalnej) należycie przygotować (i to niezależnie od tego, jak mało sprzyjająca lub nie może wydawać się nam lokalna teraźniejszość). Przekładając to na rynek produktów służących do odkładania pieniędzy z myślą o dodatkowej emeryturze, to między innymi w ramach IKE oraz IKZE z funduszami inwestycyjnymi, mamy dostęp do zarówno krajowego, jak i globalnych rynków finansowych. W związku z tym, to od nas zależy, kiedy i czy chcemy inwestować w danym państwie, czy regionie świata oraz w jakich klasach aktywów będą gromadzone nasze środki.

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.

12.12.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.