<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #142: o tym, z jakich kroków powinien składać się proces inwestycyjny oraz co może pomóc w tworzeniu własnej „opowieści inwestycyjnej” | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #142

Posłuchaj odcinek


Inne platformy:

Finanse po Godzinach SpotifyFinanse po Godzinach Soundcloud Słuchaj w Podcastach Google Finanse po Godzinach Spotify

Transkrypcja:

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, do czego „zmuszają” inwestorów instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki monetarnej,
  • tym, z jakich kroków powinien składać się proces inwestycyjny oraz ile i jakiej pracy wymaga to od naszego umysłu,
  • tym, co może pomóc w tworzeniu własnej „opowieści inwestycyjnej” i co na ten temat sądzi „ojciec chrzestny” ekonomii behawioralnej,
  • prognozach dotyczących zachowania rynków akcji w 2023 r.

 

Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz rynkowy.

 

Dzisiejsze nagranie zacznę od cytatu:

„…kontynuacja polityki banków centralnych (polegająca na zaniżaniu oficjalnych stóp procentowych poniżej poziomu inflacji) wymusza na inwestorach (którzy chcą zachować lub zwiększyć siłę nabywczą swoich nadwyżek finansowych) poszerzenie struktury oszczędności o komponent ryzyka (np. w postaci akcji, czy surowców). Część inwestycyjna portfela, oprócz tego, że niesie ze sobą potencjał wyższej stopy zwrotu, jak również ryzyko, to wymaga od naszego umysłu wykonania dodatkowej pracy. Co mam na myśli oraz na czym ten wysiłek polega? Uogólniając, to proces inwestycyjny powinien składać się z trzech podstawowych kroków. Po pierwsze - musimy zebrać informacje z rynku. Po drugie - z tych informacji musi powstać nasze własne zdanie, które w kolejnym kroku musimy wcielić w życie, czyli podjąć decyzję inwestycyjną. Oczywiście nasz mózg, za wykonaną pracę oczekuje natychmiastowej gratyfikacji.

…Już sam brak otrzymania rychłej nagrody może stanowić wystarczającą, behawioralną wymówkę dla naszego mózgu, aby nie podejmować wysiłku. Kolejną ważną przeszkodą, która utrudnia podjęcie decyzji jest obawa, że nie mamy dostępu do wszystkich informacji oraz że wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą być błędne. Jeżeli napotkamy na swojej drodze tego typu dylematy, to warto posłuchać, co o tym sądzi ojciec chrzestny ekonomii behawioralnej - Daniel Kahneman. Według Niego „...przekonanie o słuszności własnego zdania bierze się ze spójności opowieści, którą ludzie są w stanie skonstruować z dostępnych informacji. Opowieść jest dobra wtedy, kiedy informacje są spójne, a nie wtedy, kiedy są kompletne. Często bywa wręcz tak, że im mniej wiemy, tym łatwiej jest nam ułożyć sobie wszystko w spójną całość”.

Te słowa, które przed chwilą przytoczyłem pochodzą z Cotygodniowego flasha rynkowego, który swoją premierę miał 20-go grudnia 2021 roku. Choć minęło od tego czasu prawie dokładnie rok, to niewiele się zmieniło. Zarówno w kwestii tego, jak powinien wyglądać proces inwestycyjny, jak również w odniesieniu do kontynuacji polityki banków centralnych, która polega na zaniżaniu oficjalnych stóp procentowych poniżej poziomu inflacji. Dla przykładu: niezależnie od tego, że stopy procentowe były podnoszone na każdym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (od stycznia do września bieżącego roku), to ich poziom (6,75%) jest znacznie poniżej odczytów inflacji (17,4% w listopadzie). Przy okazji, to nadal nie można wykluczyć scenariusza, że wzrost cen w pierwszym kwartale przyszłego roku przekroczy poziom 20%. Z drugiej strony, dużo na to wskazuje, że nie zobaczymy już kolejnych podwyżek stóp procentowych (prawdopodobnie, tylko w obliczu głębokiego i niekontrolowanego osłabienia krajowej waluty RPP mogłaby zdecydować się na podwyżki). Takie działanie instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie polityki monetarnej wymusza wręcz na inwestorach (którzy chcą zachować lub zwiększyć siłę nabywczą swoich nadwyżek finansowych) poszerzenie struktury oszczędności o komponent ryzyka. Jak zatem kształtują się prognozy dotyczące ryzykownych aktywów?

„Najbliższe 12 miesięcy pozwoli zapomnieć o giełdowej bessie z 2022 r. Główne indeksy podniosą się o 10 proc. - wynika z ankiety agencji Bloomberg”,

o której pisze Puls Biznesu w wydaniu z 12-go grudnia bieżącego roku:

„…aż 71 proc. zarządzających z całego świata, zbadanych w ramach ankiety agencji Bloomberg, przewiduje dodatnie stopy zwrotu z akcji w 2023 r.

…Mimo ostatniego odbicia na rynkach akcji indeks MSCI AllCountry World jest na dobrej drodze do zamknięcia 2022 r. z najgorszym wynikiem od 2008. Indeks S&P500 prawdopodobnie podzieli jego los. Głównymi winowajcami tej sytuacji są kryzys energetyczny, spowolnienie gospodarcze oraz jastrzębia polityka pieniężna. Zdaniem specjalistów przyszły rok okaże się lustrzanym odbiciem obecnego. Niskie wyceny pozwolą inwestorom na kupno spółek ze względu na ich fundamenty. Najlepiej powinny radzić sobie podmioty, które utrzymają zyski mimo zwalniającej globalnej gospodarki. Zarządzający wybierają przede wszystkim akcje firm z branży ubezpieczeniowej i medycznej. Zwracają uwagę na wysoki potencjał dywidendy i możliwie małą zmienność. Co ciekawe, przewaga spółek value nie wyklucza atrakcyjności sektora technologicznego. Mimo że jest podatny na zmiany cyklu gospodarczego, to niskie wyceny pozwolą inwestorom na nim zarobić, szczególnie przy przewidywanym spadku rentowności obligacji rządowych.

…W porównaniu do 2022 r. prognozy inwestorów instytucjonalnych na najbliższe 12 miesięcy są w większości pozytywne, jednak w ujęciu historycznym pozostawiają wiele do życzenia. Średnia przewidywana stopa zwrotu na poziomie 10 proc. jest niższa od zanotowanych podczas ostatnich rynkowych odbić z lat 2009 i 2019. Przed nadmiernym optymizmem powstrzymuje inwestorów inflacja. Mimo że w Stanach Zjednoczonych spadła z najwyższego poziomu od 40 lat, to może pozostać wysoka przez długi czas.

…- Długotrwały rajd na giełdzie nie jest możliwy, dopóki inflacja nie zmieni trendu na zdecydowanie opadający w kierunku celu. Nie należy jeszcze rezygnować z defensywnej alokacji i dobrze zdywersyfikowanego portfela.”

Dla przypomnienia, to o tym, który fundusz z naszej oferty inwestuje w spółki, które wywodzą się przede wszystkim z sektorów defensywnych (czyli takich, na których dobra i usługi popyt istnieje, bez względu na stan gospodarki) oraz charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend, mówiłem w nagraniu z 7-go listopada.

Na koniec, w związku z tym, że niniejszy materiał jest ostatnim w tym roku, to przy tej okazji chcieliśmy Państwu życzyć tego samego, co w ubiegłym. Nawiązując do słów cytowanego dzisiaj Daniela Kahnemana, życzymy, aby w Nowym Roku wszystko (nie tylko inwestycje) układało się Państwu w spójną całość i żeby to wszystko przychodziło bez nadmiernego wysiłku.

To tyle na dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym roku.

19.12.2022

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywny Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Konserwatywny Plus oraz NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN Subfundusz Total Return (L) będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.