<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Analizy Online podwyższyły rating NN Stabilnego Wzrostu
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Analizy Online podwyższyły rating NN Stabilnego Wzrostu

12.10.2017

 

Niezależny ośrodek analityczny Analizy Online w niedawnej aktualizacji podniósł rating subfunduszu NN Stabilnego Wzrostu do czterech gwiazdek. W uzasadnieniu oceny zwrócono uwagę na ponadprzeciętne wyniki, szczególnie w okresie ostatnich 12 miesięcy.  Pozytywnie oceniane są też inne aspekty, takie jak organizacja procesu inwestycyjnego oraz zaplecze analityczne. Głównym powodem pozytywnej rewizji była jednak wysoka pozycja w ratingach oceniających efektywność zarządzania. 

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy aż czterem funduszom z oferty NN Investment Partners TFI podwyższono rating do czterech gwiazdek. Tym samym w gronie czterogwiazdkowych rozwiązań znajdują się niemal wszystkie subfundusze z lokalnej oferty. Są to fundusze akcji, obligacji, pieniężne i mieszane. Każdy może więc wybrać coś dla siebie. 

Bezkonkurencyjne wyniki

NN Stabilnego Wzrostu przez ostatnie pięć lat, a więc licząc od 30.09.2012 do 29.09.2017, wypracował zysk równy 22,4%. W tym samym okresie średni wynik dla grupy porównawczej Analiz Online (fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu) wyniósł 18,3%. Sytuacja prezentuje się podobnie również jeśli spojrzymy na okres od początku roku do końca września. NN Stabilnego Wzrostu pokonał średni wynik dla grupy porównawczej o 1,6 p.p., osiągając poziom 7,8%. Niezależnie od wybranego okresu, czy jest to ostatni rok, dwa lub trzy lata, NN Stabilnego Wzrostu może pochwalić się jednymi z najlepszych wyników w grupie. 

 

Źródło: NN Investment Partners TFI na podstawie danych Analizy Online, na dzień 29.09.2017 

 

 „Jesteśmy przeważeni w sektorach eksponowanych na światowy wzrost gospodarczy (surowce, paliwa), a także w sektorze finansowym (przyspieszająca gospodarka powinna przynieść przynajmniej dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych, co jest pozytywne dla cen akcji banków). Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do polskich akcji, oczekując wzrostu zysków dla polskiego rynku zarówno w 2017, jak i 2018 roku.”

 Marcin Szortyka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

 

Stabilny wzrost

Jak czytamy w opinii Analiz Online, subfundusz NN Stabilnego Wzrostu charakteryzuje się ograniczoną zmiennością. O efektywnym zarządzaniu, szczególnie na tle grupy, świadczą dobre oceny w Rankingu Analiz Online, zarówno za okres jednego roku, jak i trzech lat.

NN Stabilnego Wzrostu dedykowany jest dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje, jak i dłużne instrumenty finansowe. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów. Ponieważ udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych, subfundusz powinien maksymalizować zyski w okresach dobrej koniunktury na rynkach finansowych oraz minimalizować straty w gorszych okresach.

Więcej o Ratingu Analiz Online dla NN Stabilnego Wzrostu można przeczytać tutaj

 

Nota prawna
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu będącego subfunduszem NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tego subfunduszu w akcje.
Przemysław Rodek

Przemysław Rodek

Ekspert ds. Analiz Rynkowych

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.