<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> W sytuacji podwyższonej zmienności zachowaj spokój | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

W sytuacji podwyższonej zmienności zachowaj spokój

11.03.2022

Globalne rynki od pewnego czasu zmagają się z odejściem od wspierających wzrost gospodarczy polityk rządów i banków centralnych do znacznie bardziej zmiennego środowiska. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że sytuacja stała się jeszcze bardziej niepewna. W ostatnich dniach w mediach można było usłyszeć i przeczytać nie tylko o tragedii toczącej się u naszych wschodnich sąsiadów, ale także o spadkach na giełdach, spadkach wycen obligacji czy rekordowo słabym złotym. W takim środowisku słowa Warrena Buffeta przestają być truizmem. Nie powinno się wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, a dywersyfikacja pozwala ograniczać spadki wartości portfela.

 

Myśląc o inwestycjach warto zwrócić uwagę, że wśród wszystkich klas aktywów, wyjątkowo dobrze egzamin zdały surowce. Potwierdziły swój defensywny charakter w środowisku inflacyjnym i utwierdziły rynki w przekonaniu, że powinny być częścią każdego, dobrze zdywersyfikowanego portfela. Nie wszystkie programy emerytalne dają taką możliwość, warto więc odrobić pracę domową i przyjrzeć się takim rozwiązaniom jak NN (L) Indeks Surowców.

 

Odkładanie środków na jesień życia to przede wszystkim regularne inwestowanie małych kwot przez wiele lat. Taka metoda nie tylko potencjalnie pozwala zarabiać z wykorzystaniem procenta składanego, ale także pomaga chronić kapitał przed cyklicznością rynku i ryzykiem złej daty.

 

Rynki finansowe zachowują się cyklicznie – są okresy, że otoczenie gospodarcze sprzyja na przykład akcjom i na nich można zarobić najwięcej, a innym razem lepiej wypadają obligacje czy surowce. Zarządzający NN Investment Partners TFI są najlepszymi ekspertami na rynku, co udowodnili otrzymując nagrodę Alfa 2021 dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Inwestowanie długoterminowe w połączeniu z ich wiedzą i doświadczeniem pozwala wykorzystywać odpowiednie momenty do generowania zysków, a także najlepiej jak to możliwe bronić zgromadzone pieniądze przed spadkami.

 

Nagroda ALFA 2021 dla najlepszego TFI na rynku

 

Inwestorzy na całym świecie często nadmiernie reagują na niespotykane wcześniej wydarzenia. Przykładem może być wybuch pandemii sprzed dwóch lat. Historia pokazuje, że choć spadki bywają ogromne i gwałtowne, to prędzej czy później rynki odbijają, a indeksy giełdowe często docierają na niespotykane przedtem poziomy. Jesteśmy zobowiązani regularnie inwestować powierzane nam środki więc może zdarzyć się, że kupimy „na górce” i nasza inwestycja w krótkim terminie straci. Będzie to jednak jedynie część całości. Z biegiem czasu ta długoterminowa inwestycja odbije i prawdopodobnie będzie warta więcej. Trzeba również pamiętać, że kolejne inwestycje dokonywane będą po tak zwanej „korekcie”, czyli po bardziej atrakcyjnych cenach i z większym potencjałem zysku.

Na koniec rodzi się pytanie, co ze środkami osoby, która już wkrótce przejdzie na emeryturę?

nn-perspektywa

Jedną z ludzkich cech jest to, że z wiekiem przeważnie nie chcemy ponosić nadmiernego ryzyka. Ta sama zasada tyczy się także inwestycji - im bliżej emerytury, tym ryzyko naszego portfela powinno być niższe. Aktywny inwestor sam dostosowuje swój portfel, zaś dedykowane rozwiązania emerytalne, takie jak na przykład fundusze cyklu życia NN Perspektywa SFIO, robią to automatycznie i wraz ze zbliżającą się datą wypłaty środków zmniejszają poziom ponoszonego ryzyka. To oznacza, że taka osoba jest w mniejszym stopniu narażona na wahania rynku niż ktoś, kto dopiero zaczyna inwestować.

Inwestowanie w aktywa powszechnie uważane za bezpieczne, na przykład obligacje skarbowe, nie jest równoznaczne z gwarancją zysku. Globalne spadki na rynkach wywołane wyjątkową sytuacją dotykają wszystkich, ale w różnym stopniu. Głodny ryzyka inwestor, lokujący środki na rosyjskiej giełdzie, musi teraz liczyć się ze stratą nawet całości kapitału. Inwestor odkładający na emeryturę za pomocą funduszy dłużnych, zobaczy nieproporcjonalnie mniejsze spadki. Odpowiedzią na nie może być na przykład opóźnienie wypłaty środków i wykorzystanie cykliczności rynków do odbudowania poziomu oszczędności.

Nota prawna:

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje
w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI
i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO oraz funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.

NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

janek

Krzysztof Kita

Specjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.