<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wdrożenie PPK w firmie krok po kroku
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Wdrożenie PPK w firmie krok po kroku

19.09.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który umożliwia dodatkowe oszczędzanie środków, które będzie można wykorzystać na określonych zasadach. Przystąpienie do programu przez pracowników jest dobrowolne, jednak dla pracodawców wdrożenie PPK w firmie jest obowiązkowe. Jak zrobić to sprawnie i możliwie szybko?

 

Terminy wdrożenia PPK w firmie

Pierwszym krokiem wdrożenia PPK w firmie jest określenie obecnego stanu zatrudnienia i sprawdzenie terminu, który nas obowiązuje. W pierwszej kolejności wdrożenie PPK obejmie firmy, które zatrudniają największą ilość osób, stopniowo – raz na 6 miesięcy - obejmując coraz mniejsze podmioty. Pomocne będą poniższe wytyczne:

· podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób powinny przystąpić do programu od 1 lipca 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.);

· podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób powinny przystąpić do programu od 1 stycznia 2020 r. (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.);

· podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób powinny przystąpić do programu od 1 lipca 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.);

· pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych powinny przystąpić do programu od 1 stycznia 2020 r.

Warto wiedzieć, że z obowiązku wdrożenia PPK zwolnieni są Ci pracodawcy, którzy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny, do którego przystąpiło min. 25% wszystkich pracowników w danej firmie. PPE musi jednak funkcjonować w firmie na dzień wejścia w życie ustawy o PPK.

 

Wybór instytucji finansowej w ramach PPK

Drugi krok należący do pracodawcy to wybór odpowiedniej instytucji finansowej, która będzie zarządzała (gromadziła i inwestowała) całym kapitałem pracowników z danej firmy, objętych programem PPK. W tym celu należy zapoznać się z ofertami produktów PPK i wybrać najlepszą z nich. Lista instytucji, spośród których pracodawcy mogą wybierać, dostępna jest w ewidencji PPK, a także na portalu www.mojeppk.pl. Na liście znaleźć można:

· fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,

· undusze Emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne,

· Pracownicze Towarzystwa Emerytalne, 

· Zakłady Ubezpieczeń.

Warto dodać, że lista instytucji finansowych stale się rozszerza, a znaleźć na niej mogą się tylko te, które spełniły konkretne wymagania i tym samym otrzymały na to zezwolenie. Wybór instytucji, choć należy do pracodawcy, powinien odbyć się w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników (jeżeli w firmie nie funkcjonują związki zawodowe). W przypadku braku zawarcia porozumienia to pracodawca ma ostateczny głos w tej kwestii.

 

Zapisy pracowników do PPK

Zapisanie pracowników do programu PPK również leży po stronie pracodawcy i jest to trzeci krok wdrożenia PPK w firmie. Polega to na zawarciu 2 umów, w imieniu i na rzecz pracownika, z wcześniej wybraną przez pracodawcę instytucją finansową. Pierwsza umowa dotyczy zarządzania PPK, a druga prowadzenia PPK. W przypadku pierwszej umowy czyli o zarządzanie PPK pracodawcę obowiązuje 3-miesięczny termin liczony od dnia, w którym powstał obowiązek zawarcia umowy. Za przekroczenie terminów, a także niepodjęcie odpowiednich działań przez pracodawcę dotyczących wdrożenia PPK, na firmę może zostać nałożona kara grzywny. Po podpisaniu niezbędnych umów pracownik automatycznie uczestniczy w programie. 

Warto wiedzieć, że pracodawcy mają obowiązek zapisać do programu wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, którzy odprowadzają składkę emerytalną. Osoby w wieku od 55 do 70 lat muszą złożyć odpowiedni wniosek, aby przynależeć do programu. Wszyscy nowi pracownicy powinni zostać zapisani do programu najpóźniej do 10 dni po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia (zgodnie z art.134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK). Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba zatrudniona złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do programu PPK lub też stosunek pracy zostanie rozwiązany/wygaśnie przed upływem wyżej określonego terminu. 

Dodatkowo cały kapitał, zgromadzony przez pracownika w ramach PPK w poprzedniej firmie, powinien zostać przetransferowany do nowego PPK u nowego pracodawcy, który powinien podjąć odpowiednie działania w tym celu. Co miesiąc w danej firmie, która ma obowiązek przystąpienia do programu, odbywa się weryfikacja listy nowych pracowników, chcących przystąpić do PPK, a także deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zapisywanie pracowników odbywa się raz na 4 lata. W przypadku, gdy pracownik nie złoży rezygnacji dokonywania wpłat do PPK, zostanie on zapisany automatycznie do programu.

 

Wpłaty w ramach PPK

Dokonywanie wpłat, czyli czwarty krok wdrożenia PPK w firmie, to jedno z najważniejszych zadań po stronie pracodawcy. Wysokość środków finansowych, wpłacanych przez 3 podmioty biorące udział w programie PPK czyli przez pracodawcę, pracownika oraz przez państwo, jest uregulowana ustawowo. Pracodawca ma obowiązek wpłaty na konto danego pracownika tzw. składki podstawowej w wysokości 1,5% pensji brutto danego pracownika. Ma on jednak możliwość przyznania wpłaty dodatkowej, której wysokość nie może być wyższa niż  2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika.

Warto tutaj zaznaczyć, że składka dodatkowa może być różna dla każdego z pracowników, bo powinna nawiązywać do długości okresu zatrudnienia danego pracownika i powinna wynikać z regulaminu dotyczącego wynagrodzeń lub też układu zbiorowego pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego obliczenia wysokości składki, a także terminowego jej przekazania do wybranej instytucji finansowej. W przypadku niewywiązania się z określonych terminów pracodawca będzie musiał uiścić grzywnę w wysokości od 1000 zł, nawet do 1 000 000 zł.

Pracodawca powinien również – w miarę możliwości – brać pod uwagę wszelkie uwagi uczestników programu PPK dotyczące zarządzania środkami finansowymi (w tym zmiany sposobu inwestowania czy przekazywanie zgromadzonych środków upoważnionym osobom w przypadku śmierci pracownika), które są gromadzone na ich kontach.

 

Podmioty zwolnione z obowiązku wdrożenia PPK

Brak obowiązku wdrożenia PPK w firmie dotyczy mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy zatrudnieni pracownicy złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Do takich mikroprzedsiębiorców zalicza się firmy, które zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych, którego równowartość nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro (w złotych) lub suma aktywów danej firmy, na koniec roku branego pod uwagę, nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro (w złotych). Dodatkowo wdrożenie PPK nie jest obligatoryjne dla osób fizycznych zatrudniających osoby fizyczne niezwiązane z jej działalnością gospodarczą, a także dla pracodawców, którzy prowadzą Pracownicze Plany Emerytalne i tego tytułu odprowadzają swoim pracownikom składki na poziomie minimum 3,5 proc. pensji brutto.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.