<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zasiłek przedemerytalny - dla kogo, ile wynosi, jak go otrzymać?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zasiłek przedemerytalny

dla kogo, ile wynosi, jak go otrzymać?

18.09.2019

Zasiłek przedemerytalny to forma pomocy pieniężnej, którą państwo oferuje swoim obywatelom w dojrzałym wieku. Przeznaczony jest dla seniorów, którzy stracili źródło dochodów lub też nie mogą znaleźć pracy. Oczywiście, aby otrzymać taką pomoc każdy zainteresowany musi spełnić listę określonych warunków. Przyznawanie oraz wypłacanie zasiłku przedemerytalnego reguluje Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 r. Dla kogo dokładnie przeznaczona jest ta forma świadczenia, ile wynosi zasiłek przedemerytalny oraz co należy zrobić, aby go otrzymać?

 

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie przyznawanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma na celu zapewnić pomoc materialną – pieniężną – osobie w wieku przedemerytalnym, straciła swoje jedyne źródło utrzymania, a z racji swojego wieku ma trudności ze znalezieniem pracy. W Polsce ta forma świadczenia stosowana jest już od kilkunastu lat. Seniorzy, spełniający konkretne wymagania, otrzymują to wsparcie w każdym miesiącu.  

 

Dla kogo przeznaczony jest zasiłek przedemerytalny?

Każdy zainteresowany otrzymaniem zasiłku przedemerytalnego początkowo musi złożyć odpowiedni wniosek. Istnieje lista ogólnych i szczegółowych wymogów, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o takie świadczenie. Warto wiedzieć, że wymogi szczegółowe różnią się dla każdej płci.

 

Warunki ogólne przyznania świadczenia przedemerytalnego

Niezależnie od płci, każda osoba, która może ubiegać się o otrzymanie zasiłku przedemerytalnego (zgodnie z poniższymi wytycznymi):

➔            musi przez minimum 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych,

➔            musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy,

➔            nie mogła odmówić – bez uzasadnionej przyczyny - w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przyjęcia oferty stałej pracy, pracy zarobkowej lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

➔            w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Wniosek ten powinien zostać złożony we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale ZUS,

➔            w przypadku osób, które w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, podjęły pracę zarobkową wniosek musi zostać złożony w ciągu 30 dnia od dnia ustania takiego zatrudnienia.

 

Warunki szczegółowe przyznania świadczenia przedemerytalnego

Kobieta, która ubiega się o zasiłek przedemerytalny musi:

 • mieć ukończone 56 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jej staż pracy musi wynosić 20 lat, a utrata pracy musi być związana z likwidacją zakładu pracy lub też niewypłacalnością pracodawcy,
 • mieć ukończone 55 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jej staż pracy musi wynosić 30 lat, a utrata pracy musi być związana ze sprawami dotyczącymi zakładu pracy,
 • mieć ukończone 55 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jej staż pracy musi wynosić 30 lat, a utrata pracy musi być związana ze sprawami dotyczącymi zakładu pracy,
 • do dnia utracenia pracy zarobkowej posiadać okres uprawniający do emerytury wynoszący 35 lat, okres pracy którą podejmowała nie może być krótszy niż 6 miesięcy, a utrata pracy musi być związana ze sprawami dotyczącymi zakładu pracy,
 • mieć ukończone 56 lat najpóźniej do dnia ogłoszenia upadłości, jej staż pracy musi wynosić 20 lat, a przez okres co najmniej 2 lat nieprzerwanie, musiała prowadzić działalność pozarolniczą, popartą opłacaniem składek za cały ten okres na ubezpieczenie społeczne,
 • mieć ukończone 55 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renta ta była pobierana nieprzerwanie przez okres min. 5 lat, musi mieć osiągnięty 20-letni okres uprawniający do emerytury, a rejestracja w urzędzie pracy musiała nastąpić w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty,
 • mieć ukończone 55 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, świadczenia te były pobierane nieprzerwanie przez okres min. 1 roku, musi mieć osiągnięty 20-letni okres uprawniający do emerytury, a rejestracja w urzędzie pracy musiała nastąpić w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z wyżej wymienionych świadczeń,
 • posiada co najmniej 34-letni okres uprawniający do emerytury do 31. grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, z zaznaczeniem, że musiała być zatrudniona u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Mężczyzna, który ubiega się o zasiłek przedemerytalny musi:

 • mieć ukończone 61 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jego staż pracy musi wynosić 25 lat, a utrata pracy musi być związana z likwidacją zakładu pracy lub też niewypłacalnością pracodawcy,
 • mieć ukończone 60 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej, jego staż pracy musi wynosić 35 lat, a utrata pracy musi być związana ze sprawami dotyczącymi zakładu pracy,
 • do dnia utracenia pracy zarobkowej posiadać okres uprawniający do emerytury wynoszący 40 lat, okres pracy, którą podejmował nie może być krótszy niż 6 miesięcy, a utrata pracy musi być związana ze sprawami dotyczącymi zakładu pracy,
 • mieć ukończone 61 lat najpóźniej do dnia ogłoszenia upadłości, jego staż pracy musi wynosić 25 lat, a przez okres co najmniej 2 lat nieprzerwanie, musiał prowadzić działalność pozarolniczą, popartą opłacaniem składek za cały ten okres na ubezpieczenie społeczne,
 • mieć ukończone 60 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renta ta była pobierana nieprzerwanie przez okres min. 5 lat, musi mieć osiągnięty 25-letni okres uprawniający do emerytury, a rejestracja w urzędzie pracy musiała nastąpić w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty,
 • mieć ukończone 60 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, świadczenia te były pobierana nieprzerwanie przez okres min. 1 roku, musi mieć osiągnięty 25-letni okres uprawniający do emerytury, a rejestracja w urzędzie pracy musiała nastąpić w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z wyżej wymienionych świadczeń,
 • posiada co najmniej 39-letni okres uprawniający do emerytury do 31. grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, z zaznaczeniem, że musiał być zatrudniony u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Warto wiedzieć, że do stażu pracy zaliczane są zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, z zaznaczeniem, że okresy nieskładkowe nie mogą być wyższe niż 1/3 okresów składkowych.

 

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Wysokość zasiłku przedemerytalnego daję wiele do życzenia, ale warto wiedzieć, że jest ona wyższa niż w przypadku zasiłku dla bezrobotnych. W 2019 roku osoby, które spełniają wymagania, mogą liczyć na pomoc w wysokości 1140,99 zł brutto. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to o kilkadziesiąt złotych więcej, a związane jest to z okresem waloryzacji. Dodatkowo w przypadku pobierania zasiłku przedemerytalnego możliwe jest posiadanie dodatkowego źródła dochodów. Zasiłek przedemerytalny zostanie jednak proporcjonalnie obniżony, tak aby nie został przekroczony konkretny próg, ale wysokość świadczenia przedemerytalnego nie może być niższa niż 570,50 zł. Jeżeli przychód jednak przekroczy wartość 70% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, to zasiłek przedemerytalny zostanie wstrzymany. Inną opcją, dla osób, które przez okres ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, a pobierają zasiłek przedemerytalny, jest działalność nierejestrowana.

 

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Wszystkie osoby, które spełniają wymogi i mogą ubiegać się o otrzymanie zasiłku przedemerytalnego muszą w określonym czasie złożyć odpowiedni wniosek w placówce ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania lub też drogą elektroniczną poprzez profil zaufany, na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do tego zasiłku przysługuje już od następnego dnia od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Lista wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

 • ksero dokumentu potwierdzającego datę urodzenia np. dowodu osobistego,
 • świadectwa pracy – zarówno za okresy składkowe oraz nieskładkowe,
 • przyczynę rozwiązania stosunku pracy,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych (jeżeli takie występuje),
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność,
 • dokument potwierdzający, że dana osoba jest bezrobotna,
 • dokument informujący, że dana osoba nie odmówiła podjęcia zatrudnienia z urzędu pracy.
Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.