NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Gotówkowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
263,12 PLN
Wartość jednostki 19.06.2017
266,73 PLN
Wartość jednostki 19.06.2018
+1,37 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:bardzo niski 1/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Polska gospodarka wciąż rozwija się dynamicznie. Dana makroekonomicznie wskazują, że wysokie tempo wzrostu z 4 kwartału 2017 może być utrzymanie na początku obecnego roku. Rynek pracy pozostaje silny. Obserwujemy także długo oczekiwane odbicie w inwestycjach, na co wpływ mają m.in. uruchomione projekty infrastrukturalne. Przy tym wskaźnik inflacji konsumenckiej pozostaje nadal poniżej celu NBP. Ostatnie miesięczne odczyty wzrostu cen były znacznie poniżej rynkowych oczekiwań. Taka sytuacja skłania członków Rady Polityki Pieniężnej do utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz komunikowania braku chęci ich zmiany przez następne kwartały.
W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku subfundusz Gotówkowy wygenerował 0,45% zysku po opłatach. Ustaliło to równocześnie zysk w skali roku na poziomie 1,57%. Natomiast dla subfunduszu Depozytowego było to odpowiednio +0,46% oraz +1,57%. Oba subfundusze kontynuują bardzo konserwatywną politykę inwestycyjną inwestując w polskie obligacje skarbowe o najkrótszych terminach do wykupu. Mimo, że ich wrażliwość na zmianę rynkowych stóp procentowych jest ograniczona, zyskiwały one wraz z pozytywnym nastrojem na polskim rynku długu w ostatnim okresie.
Na globalnych rynkach finansowych pojawiła się większa zmienność. Zarówno na rynkach akcji jak i globalnym rynku obligacji korporacyjnych pozytywne trendy z poprzedniego roku nie są już kontynuowane. Natomiast obligacje skarbowe rynków wschodzących, w tym także polskie, wspierane są poprzez: lepszą sytuację makroekonomiczną, napływy do funduszy obligacji dedykowanych dla tych rynków oraz deprecjację dolara amerykańskiego. Należy jednak zauważyć narastające zagrożenia makroekonomiczne w postaci ograniczeń w globalnym handlu czy bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej głównych banków centralnych. To może przełożyć się na ograniczenie perspektyw wzrostu cen polskich obligacji w nadchodzącej przyszłości.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące0.75 % (7.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym.
  • Fundusz może lokować część zgromadzonych aktywów w depozytach bankowych.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO