NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Oszczędnościowy

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
115,84 PLN
Wartość jednostki 13.12.2017
117,18 PLN
Wartość jednostki 13.12.2018
+1,16 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:2
Poziom ryzyka:bardzo niski 1/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Druga połowa roku w gospodarce jak na razie nie zaskakuje i ogólnie rzecz biorąc kontynuuje trendy z pierwszego półrocza. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna dalej jest mocno zmienna z miesiąca na miesiąc raz przynosząc dość niskie, raz dość wysokie odczyty wskazując że wpływ na całą gospodarkę będzie wciąż umiarkowany. Inwestycje dalej nie ruszyły i dalej pozostają czynnikiem negatywnie wpływającym na wzrost PKB. Łącznie trudno oczekiwać, aby tempo PKB w jakiś znaczący sposób odbiegało od poziomów 3,0-3,1% obserwowanych w pierwszym i drugim kwartale. Na rynku pracownika natomiast dalej widać wzrost zatrudnienia i presję płacową i w końcu chyba, po kilku kwartałach odkładania, zacznie się to przekładać na procesy cenowe. Inflacja cen producentów, którzy muszą w jakiś sposób amortyzować koszt pracowników już osiągnęła praktycznie poziom zerowy, podczas gdy na początku roku dynamika była jeszcze dość mocno ujemna. Inflacja cen konsumenckich jeszcze pozostaje na poziomie ujemnym -0,4% r/r, ale to już bliżej zera niż poprzednich kwartałach, a miesięczne odczyty wskazują, że pożegnamy się z deflacja jeszcze w tym roku.
W takim otoczeniu, mimo iż pojawiły się nieliczne głosy o potrzebie obniżenia stóp procentowych, najwłaściwszym rozwiązaniem pozostawało poczekanie z podejmowaniem jakichkolwiek zaskakujących decyzji przez radę Polityki Pieniężnej. Obecnie stopy procentowy znajdują się na historycznie niskich poziomach, tak zresztą jak w wielu innych krajach, i ewentualne dalsze stymulowanie nie miałoby większego wpływu na gospodarkę.
Fundusze Gotówkowy i Depozytowy będąc zainwestowane w głownie w krótkoterminowe obligacje stałoprocentowe oraz zmiennokuponowe obligacje skarbowe są praktycznie niezależne od sentymentu światowego. Ich wyniki są stricte zależne od zmian w tych dwóch grupach obligacji. Wobec braku zmian oficjalnych stóp procentowych i raczej oczekiwaniu, że jeszcze kwartał lub dwa dalej pozostaną na tym samym poziomie, rynkowe rentowności krótkoterminowych obligacji zmieniały się w bardzo ograniczonym, kilkupunktowym zakresie. W trzecim kwartale nie pojawiły się też żadne nowe techniczno-polityczne pomysły, które kreowałyby krótkotrwałe nierynkowe okresy podaży, czy popytu tych instrumentów. W efekcie był to bardzo spokojny okres z dość równomiernie rozłożonymi wynikami na poszczególne miesiące. W trzecim kwartale fundusze osiągnęły stopę zwrotu na poziomie 0,20%, a więc właśnie tyle ile wynosi rentowność obligacji będących w spektrum funduszu po pomniejszeniu o opłatę za zarządzanie.
W najbliższym okresie trudno doszukiwać się wydarzeń, czy czynników które mogłyby mieć istotniejszy wpływ na performance, czy zmienność funduszy. Stopy procentowe znajdują się na odpowiednim poziomie i nie należy oczekiwać ich zmian, a przynajmniej do czasu kiedy presja inflacyjna byłaby bardziej widoczna, czyli jeszcze nie w tym roku. Wobec tego nie należy raczej oczekiwać większych zmian rentowności obligacji będących w spectrum inwestycyjnym funduszy. Obecnie ich rentowność wynosi ok. 1,5% w skali roku i odejmując opłatę za zarządzanie otrzymamy oczekiwaną rentowność funduszy w najbliższym kwartale.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu02.08.2011
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,75%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.75 % (7.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o bardzo niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe o bardzo niskim ryzyku kredytowym oraz depozyty bankowe.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów rynku pieniężnego o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
  • W przypadku depozytów bankowych analizujemy ich oprocentowanie oraz wiarygodność banku.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO