NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Lokacyjny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
125,76 PLN
Wartość jednostki 16.06.2017
128,94 PLN
Wartość jednostki 18.06.2018
+2,53 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Polska gospodarka wciąż rozwija się dynamicznie. Dana makroekonomicznie wskazują, że wysokie tempo wzrostu z 4 kwartału 2017 może być utrzymanie na początku obecnego roku. Rynek pracy pozostaje silny. Obserwujemy także długo oczekiwane odbicie w inwestycjach, na co wpływ mają m.in. uruchomione projekty infrastrukturalne. Przy tym wskaźnik inflacji konsumenckiej pozostaje nadal poniżej celu NBP. Ostatnie miesięczne odczyty wzrostu cen były znacznie poniżej rynkowych oczekiwań. Taka sytuacja skłania członków Rady Polityki Pieniężnej do utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz komunikowania braku chęci ich zmiany przez następne kwartały.
W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku subfundusz Lokacyjny Plus wygenerował 0,43% zysku po opłatach. Ustaliło to równocześnie zysk w skali roku na poziomie 3,05%. Pozytywnie kontrybuowało zaangażowanie w polskie obligacje skarbowe dla których był to kolejny bardzo dobry okres. Wynik funduszu wspierany był także przez obligacje korporacyjne, których udział w portfelu jest nadal znaczny. Relatywnie słabiej na tym tle kontrybuowała ekspozycja w obligacje na rynkach zagranicznych.
Na globalnych rynkach finansowych pojawiła się większa zmienność. Zarówno na rynkach akcji jak i globalnym rynku obligacji korporacyjnych pozytywne trendy z poprzedniego roku nie są już kontynuowane. Natomiast obligacje skarbowe rynków wschodzących, w tym także polskie, wspierane są poprzez: lepszą sytuację makroekonomiczną, napływy do funduszy obligacji dedykowanych dla tych rynków oraz deprecjację dolara amerykańskiego. Należy jednak zauważyć narastające zagrożenia makroekonomiczne w postaci ograniczeń w globalnym handlu czy bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej głównych banków centralnych. To może przełożyć się na ograniczenie perspektyw wzrostu cen polskich obligacji w nadchodzącej przyszłości.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu17.07.2014 (do dnia 16.07.2014 fundusz działał pod nazwą ING Ochrony Kapitału 90)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące1.00 % (10.00zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe.
  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki  i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO