NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Lokacyjny Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
125,18 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
128,77 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
+2,87 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Trzeci kwartał 2016 roku okazał się bardzo dobrym okresem dla posiadaczy jednostek Subfunduszu Lokacyjnego Plus. Szczególnie pozytywnie Subfundusz zachowywał siew sierpniu, który był najlepszym miesiącem dla tego Subfunduszu w jego ponad dwuletniej historii. Mimo słabszego września stopa zwrotu z ostatnich 3 miesięcy wyniosła +0,87% co podniosło roczny zysk do poziomu 3,0%. Wszystkie kategorie aktywów w portfelu pozytywnie wspierały wynik Subfunduszu, choć głównym motorem były ponownie obligacje korporacyjne.
Otoczenie makroekonomiczne w Polsce jest wspierające dla rynku długu. Presja inflacyjna jest nadal ujemna choć przewidujemy, że do końca roku powinna powrócić do dodatnich odczytów. Natomiast wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku okazał się nieco słabszy niż poprzednio oczekiwano co jednak nie miało negatywnego wpływu na kondycję budżetu państwa. Minister Finansów korzysta z takiej sytuacji i rozpoczyna czwarty kwartał z potrzebami pożyczkowymi sfinansowanymi w ponad 90%.
Na świecie banki centralne nadal stosują bardzo łagodną politykę monetarną wspierając wzrost gospodarczy głównie poprzez utrzymywanie niskich stóp procentowych. Widać jednak coraz wyraźniej, że te działania nie wystarczają do stymulowania globalnego popytu i oczekiwania na wsparcie ze strony polityki fiskalnej jest coraz wyraźniej artykułowane. To może mieć negatywny wpływ na wycenę obligacji w średnim terminie. Podchodzimy więc bardziej selektywnie do ekspozycji na ryzyko kredytowe.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszugotówkowy
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu17.07.2014 (do dnia 16.07.2014 fundusz działał pod nazwą ING Ochrony Kapitału 90)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące1.01 % (10.10zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe.
  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki  i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO