NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
103,66 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
100,88 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
-2,68 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

13.04.2019
Dziś trudno jednoznacznie wskazać kierunek, w którym mogłaby się rozwinąć koniunktura na rynkach finansowych w najbliższych miesiącach. W kategoriach bezwzględnych dane płynące ze spółek i z gospodarki są słabe. Jednocześnie jednak ryzyko dalszego pogorszenia wydaje się ograniczone, przynajmniej zdaniem inwestorów. Widać to po notowaniach różnych klas aktywów – w pierwszym kwartale najlepiej radziły sobie te ryzykowne, jak akcje i nieruchomości. Ale zapowiedzi powrotu do łagodnej polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed) i Europejski Bank Centralny (EBC) sprawiły, że również obligacje dały zarobić – ich rentowność spadła, a ceny wzrosły.
Jednocześnie, mimo optymistycznego początku roku, kluczowe kwestie takie, jak stosunki handlowe między USA i Chinami oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – pozostawały nierozwiązane. W obrębie akcji opłaciło się inwestować w USA, za to strefa euro wypadła stosunkowo słabo. Historia uczy, że łagodne nastawienie banków centralnych wypycha kapitał z „inwestycji w wartość” (w spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, płacące dywidendy) ku sektorom „wzrostowym” (szybko rozwijającym się). Tych drugich jest najwięcej właśnie w USA. Akcjom z eurolandu dodatkowo zaszkodził spadek rynkowych stóp procentowych wywołany łagodną polityką pieniężną EBC – taka sytuacja pogarsza perspektywy branży bankowej. Można się pokusić o stwierdzenie, że akcje banków to jedyna klasa aktywów, której w pierwszych miesiącach roku okoliczności zdecydowanie nie sprzyjały. Tak jak wspomnieliśmy – rosły ceny zarówno akcji, jak i obligacji. Również dłużne papiery korporacyjne poradziły sobie całkiem nieźle. Spadek oprocentowania instrumentów rządowych wywołał wzmożone zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi. W efekcie również te instrumenty odnotowały wzrost notowań.
Nic więc dziwnego, że w I kw. 2019 r. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR osiągnął 1,95 proc. zysku Do wypracowania wyniku przyczyniły się praktycznie wszystkie pozycje w portfelu, choć w największym stopniu – ryzykowne aktywa. W najbliższym czasie nasze nastawienie do akcji i nieruchomości, na których w I kw. zarobiliśmy najwięcej, pozostanie neutralne. Ekspozycję na ryzyko budujemy za pośrednictwem wybranych instrumentów dłużnych. Dlaczego? Uważamy, że poszukiwanie alternatywy dla najmniej ryzykownych rodzajów obligacji, wywołane łagodnym podejściem największych banków centralnych, może popchnąć inwestorów ku bardziej ryzykownym obligacjom takim, jak papiery korporacyjne bez ratingu inwestycyjnego, czy rządowe papiery z rynków wschodzących. Tak, jak wspomnieliśmy – dane makroekonomiczne nie napawają optymizmem, jednak coraz rzadziej zaskakują in minus. Ewentualne wyhamowanie spowolnienia może wywrzeć pozytywny wpływ na notowania ryzykownych klas aktywów. Zakładamy, że z czasem obawy o globalną recesję okażą się przesadzone. To byłby pozytywny scenariusz dla akcji, ale negatywny dla obligacji, mógłby bowiem wywołać wzrost ich oprocentowania (spadek cen).
Rozwiń
Thumbnail
Ewout van SchaickHead of Multi Assets Strategies

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyŚwiat
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu21.11.2014
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyEwout Van Schaick, Niels de Visser, Mark Robertson
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w EUR.
  • Należy jednak podkreślić, że Uczestnicy używający waluty polskiej jako waluty odniesienia akceptują wysoki poziom ryzyka walutowego wynikający z tego, że całość aktywów Subfunduszu denominowana jest w euro. Ponadto pośrednio ryzykiem kursu walutowego, wynikającym z inwestycji w aktywa denominowane w walucie innej niż euro, obciążone są tytuły uczestnictwa NN (L) Patrimonial First Class Multi Asset stanowiące główny przedmiot lokat Subfunduszu.

 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset.
  • NN (L) First Class Multi Asset inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości.
  • Mierzony w okresie 5 lat cel funduszu luksemburskiego to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach dopuszczalnego poziomu ryzyka i strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO