NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
290,02 PLN
Wartość jednostki 01.12.2015
294,61 PLN
Wartość jednostki 01.12.2016
+1,58 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

zainwestuj online Bez opłat dystrybucyjnych

Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Marcin Szortyka

  Marcin Szortyka

  Starszy ZarządzającyFunduszami, 11 lat w branży

  W trzecim kwartale fundusz zwyżkował o blisko 4%. Na tą sytuację złożyły się zarówno wzrosty na rynku akcji (WIG zwyżkował o blisko 5%), jak i niewielki wzrost polskich obligacji (szeroki indeks krajowych obligacji zyskał 0,2%). Najlepszym sektorem w trzecim kwartale był sektor surowcowy (+34%), informatyczny (+18%) i, co ciekawe, telekomunikacyjny (+17%). Dwa sektory kończyły kwartał „pod kreską”: energetyka (-10%) i spółki paliwowe (-5%) – tu widać awersję inwestorów do spółek z przewagą Skarbu Państwa w akcjonariacie, zwłaszcza po informacjach o możliwych technicznych zmianach w kapitałach własnych spółek skutkujących koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

  W skali kwartału fundusz odnotował wynik powyżej benchmarku (na bazie brutto czyli przed opłatą za zarządzanie). Do wyniku pozytywnie kontrybuowały trafna selekcja sektorów w części akcyjnej, jak i pozycje off-benchmarkowe w części dłużnej.

  Po słabszym zachowaniu w pierwszej połowie roku, w trzecim kwartale rynek polski poruszał się w zbliżony sposób do swoich odpowiedników. Warte podkreślenia jest fakt, że największy sektor – banki – przestał zachowywać się gorzej niż rynek. Może to być oznaką, iż sentyment do polskiego rynku w końcu przestał się pogarszać.

 • Informacje

  Typ funduszu mieszany
  Kategoria Jednostki A
  Zakres geograficzny Polska
  Benchmark 50% WIG + 25% MLG0PL + 25% MLGFPL
  Początek działalności funduszu 11.03.1998
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 3,00%
  Zarządzający Michał Kopiczyński, Marcin Szortyka, Jarosław Karpiński
 • Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
 • Ogłoszenia funduszu

 • Dokumenty do pobrania

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO