<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Fundusz zrównoważony inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprawdź jego aktualne notowania!
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
313,56 PLN
Wartość jednostki 06.12.2018
315,67 PLN
Wartość jednostki 06.12.2019
+0,67 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

9.08.2019
Drugi kwartał przyniósł kontynuację wzrostów z pierwszego kwartału, jednak ze znacznie większą zmiennością. Obaw o światowe spowolnienie gospodarcze i eskalację wojen handlowych doprowadziły do nerwowości na rynkach na przełomie maja – czerwca. Obawom wkrótce ustąpiła nadzieja, że w obliczu nadchodzącego spowolnienia banki centralne będą agresywnie luzować politykę monetarną, co dało paliwo do dalszych wzrostów indeksów. W skali kwartału indeks S&P zyskał blisko 4%, a DAX blisko 8%. Szeroki indeks rynków wschodzących był płaski. Rynek polski zachowywał się podobnie do rynków wschodzących. Obligacje, zarówno krajowe jak i globalne zyskiwały w cenach w ślad za oczekiwaniami na luźniejszą politykę pieniężną. Surowce przemysłowe (ropa, miedź) były pod presją, natomiast mocno zyskiwała ruda żelaza (ponad 20%) na ograniczeniach podażowych.
Rynek polski był mocno zróżnicowany w skali kwartału. Najmocniejszy był sektor telekomunikacyjny, który zyskał 26% na informacjach o pierwszych podwyżkach cen w branży. Mocny był także sektor bankowy i informatyczny. Na drugim biegunie znajdowały się sektory odzieżowy, chemiczny i górniczy (dwa ostatnie sektory są mocno powiązane z cyklem gospodarczym).
W drugim kwartale fundusz zachowywał się lepiej od benchmarku. W części akcyjnej wynikowi pomagało niedoważenie w spółkach energetycznych i paliwowych, natomiast negatywnie wpływało niedoważenie w spółkach konsumenckich. W części dłużnej pomagało trafne pozycjonowanie na krzywej dochodowości. Rynek polski pozostaje poza kręgiem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Niska dynamika wzrostu zysków w 2019 oraz ciągła niepewność co do sytuacji w polskim systemie bankowym (ciążąca kwestia kredytów frankowych) są głównymi tego powodami.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3.00%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.00 % (30.00zł)
Koszty transakcyjne0.18 % (1.76zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO