NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
291,81 PLN
Wartość jednostki 25.09.2015
293,89 PLN
Wartość jednostki 26.09.2016
+0,71 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

zainwestuj online Bez opłat dystrybucyjnych

Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Marcin Szortyka

  Marcin Szortyka

  Starszy ZarządzającyFunduszami, 11 lat w branży

  W drugim kwartale fundusz zniżkował o ponad 4%. Głównym tego powodem były spadki indeksu WIG (o blisko 9%), podczas gdy szeroki indeks obligacji polskich zyskał 0,3%. W skali kwartału słabo zachowywały się „ciężkie” sektory – banki, telekomy, spółki energetyczne, czy surowce traciły po ponad 10%. Na przeciwnym biegunie znalazły si sektory deweloperski i żywnościowy – oba na niewielkim plusie w skali kwartału.

  W skali kwartału fundusz odnotował wynik (na bazie brutto czyli przed opłatą za zarządzanie). Do wyniku pozytywnie kontrybuowały przede wszystkim pozycje poza Polską, zarówno w części akcyjnej, jak i dłużnej.

  Po wzrostach w pierwszym kwartale, obniżyliśmy alokację w akcjach do poziomu neutralnego. Istotna różnica w zachowaniu rynku polskiego (blisko -9% w kwartale) w porównaniu z szerokimi indeksami rynków wschodzących lub rozwiniętych (w obu przypadkach zmiany w kwartale blisko zera), wskazuje, że Polska jest dalej omijana przez inwestorów zagranicznych. Prawdopodobnymi czynnikami unikania Polski są niepewność regulacyjna (m.in. nieuregulowana kwestia przewalutowania kredytów frankowych, podatek handlowy czy rozwiązania dotyczące OFE).

 • Informacje

  Typ funduszu mieszany
  Kategoria Jednostki A
  Zakres geograficzny Polska
  Benchmark 50% WIG + 25% MLG0PL + 25% MLGFPL
  Początek działalności funduszu 11.03.1998
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) 3,00%
  Zarządzający Michał Kopiczyński, Marcin Szortyka, Jarosław Karpiński
 • Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.
 • Ogłoszenia funduszu

 • Dokumenty do pobrania

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO