<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Fundusz zrównoważony inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprawdź jego aktualne notowania!
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Zrównoważony

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
380,83 PLN
Wartość jednostki 02.12.2021
343,62 PLN
Wartość jednostki 02.12.2022
-9,77 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:5
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

10.02.2020
W czwartym kwartale inwestorom na światowych rynkach akcji, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących, towarzyszyły doskonałe nastroje. USA i Chiny nawiązały wstępne porozumienie handlowe, a Donald Trump zrezygnował z wprowadzenia dodatkowych ceł na import z Państwa Środka. Jednocześnie banki centralne z Rezerwą Federalną na czele prowadziły łagodną politykę pieniężną wspierającą wyjście gospodarki ze spowolnienia. Wprawdzie Fed nie obniża już stóp procentowych, ale w dalszym ciągu zasila rynek gotówką m.in. skupując amerykańskie papiery dłużne. Powszechny optymizm zapanował również na rynku surowców przemysłowych – drożały m.in. ropa naftowa i miedź.
W Polsce – podobnie jak w całym 2019 r. – średnie i małe spółki poradziły sobie wyraźnie lepiej niż duże. Zakładamy, że ten trend ma szansę utrzymać się również w pierwszych miesiącach 2020 r. Do globalnych funduszy inwestujących na rynkach wschodzących zaczęły płynąć pieniądze. Nawet niewielki odsetek tego kapitału może tchnąć trochę życia w polskie spółki, szczególnie te średnie – duże państwowe przedsiębiorstwa są uwikłane w nierentowne projekty inwestycyjne, a małe są zbyt niepłynne dla globalnych funduszy.
W czwartym kwartale NN Zrównoważony osiągnął 0,8 proc. zysku (jednostka uczestnictwa kategorii A), a w całym 2019 r. ponad 3,3 proc. W części portfela przeznaczonej na akcje dobrze zapracowały trzy decyzje inwestycyjne. Po pierwsze unikaliśmy spółek finansowych i energetycznych, po drugie postawiliśmy na spółki telekomunikacyjne, po trzecie zamieniliśmy w portfelu polskie spółki wydobywcze na zagraniczne. W mniejszym zakresie pomógł również trafny wybór spółek konsumenckich. W części poświęconej obligacjom dominowały polskie obligacje skarbowe, które mają za sobą bardzo udany rok.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszumieszany
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2.00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 50% WIG+25% G0PL+25% GFPL w skali roku
ZarządzającyMarcin Szortyka, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.74 % (27.40zł)
Koszty transakcyjne0.16 % (1.60zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
 • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
 • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 30% do 70% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi po 50% aktywów.
 • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
 • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO