NN TFI Investment Partners
Notowania
 

....

NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
106,46 PLN
Wartość jednostki 17.01.2018
102,50 PLN
Wartość jednostki 17.01.2019
-3,72 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:niski 2/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
Koniunktura gospodarcza w Polsce w pierwszej połowie roku pozostawała bardzo dobra. Do silnej konsumpcji wewnętrznej dołączył wzrost inwestycji windując wskaźnik przyrostu PKB do poziomu około 5 proc. w skali roku. Korzysta na tym budżet państwa, który po czerwcu wciąż znajduje się na plusie. Oznacza to mniejszą podaż obligacji na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. To naturalnie wspiera polski rynek długu, który zachowywał się relatywnie mocniej niż inne rynki wschodzące.
Działo się tak również z powodu wciąż niskiej inflacji. Ta pozostaje nadal poniżej celu NBP stąd Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na poziomie niezmienionym już od trzech lat. Natomiast złoty znacznie osłabił się w trakcie ostatniego kwartału tracąc do głównych walut nawet 10 proc.
Na globalnym rynku długu ostatni kwartał upłynął pod znakiem zwiększonej zmienności. Obawy o dalszy wzrost barier handlowych oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka monetarna amerykańskiego Fedu umocniły dolara oraz spowodowały spadki cen aktywów na rynkach wschodzących. W tym okresie staraliśmy się wykorzystywać możliwości inwestycyjne na wielu rynkach. Na rynku obligacji skarbowych byliśmy aktywni zarówno w Polsce, jak i na rynkach bazowych. Stale budowaliśmy portfel obligacji korporacyjnych koncentrując się głównie na rynku polskim. Wykorzystywaliśmy również strategie zabezpieczające co pozwoliło uchronić portfel subfunduszu przed negatywnymi impulsami płynącymi z rynków zagranicznych.
Światowa gospodarka pozostaje na ścieżce wzrostowej. Pozytywna koniunktura nie dotyka jednak wszystkich krajów w tym samym stopniu. Większe zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej ma przełożenie także na większe zróżnicowanie wycen aktywów na poszczególnych krajach. Powinno to pozwolić nam na jeszcze bardziej efektywną dywersyfikację portfela w przyszłości. W obliczu narastających napięć na arenie międzynarodowej oraz bliskiego końca łagodnej polityki banków centralnych, nasze podejście może okazać coraz bardziej przydatne.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuKrótkoterminowy dłużny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 12M
Początek działalności funduszu27.07.2018 (do dnia 26.07.2018 fundusz działał pod nazwą NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,00%
ZarządającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.70 % (17.00zł)
Koszty transakcyjne0.04 % (0.36zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Fundusz o niskim ryzyku.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe.

  • Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Zarządzając Funduszem wybiera instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

   
   
   

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO