NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN FIO Obligacji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
279,21 PLN
Wartość jednostki 09.11.2017
289,38 PLN
Wartość jednostki 09.11.2018
+3,64 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Koniunktura gospodarcza w Polsce w pierwszej połowie roku pozostawała bardzo dobra. Do silnej konsumpcji wewnętrznej dołączył wzrost inwestycji windując wskaźnik przyrostu PKB do poziomu około 5 proc. w skali roku. Korzysta na tym budżet państwa, który po czerwcu wciąż znajduje się na plusie. Oznacza to mniejszą podaż obligacji na aukcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. To naturalnie wspiera polski rynek długu, który zachowywał się relatywnie mocniej niż inne rynki wschodzące.
Działo się tak również z powodu wciąż niskiej inflacji. Ta pozostaje nadal poniżej celu NBP stąd Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na poziomie niezmienionym już od trzech lat. Natomiast złoty znacznie osłabił się w trakcie ostatniego kwartału tracąc do głównych walut nawet 10 proc.
Na globalnym rynku długu ostatni kwartał upłynął pod znakiem zwiększonej zmienności. Obawy o dalszy wzrost barier handlowych oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka monetarna amerykańskiego Fedu umocniły dolara oraz spowodowały spadki cen aktywów na rynkach wschodzących.
W tym okresie wykorzystywaliśmy szeroką paletę możliwości inwestycyjnych. Na rynku obligacji skarbowych byliśmy aktywni zarówno w Polsce, innych krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. Inwestowaliśmy w instrumenty dłużne w walutach lokalnych oraz w EUR i USD. Korzystaliśmy z możliwości zabezpieczania portfela tak od ryzyka stopy procentowej, jak i od ryzyka walutowego. Szukaliśmy okazji w relatywnej wycenie poszczególnych segmentów rynku obligacji. Uważamy, że aktywne i elastyczne podejście do prowadzenia portfela jest najlepszą odpowiedzią na obecne otoczenie rynkowe.
Światowa gospodarka pozostaje na ścieżce wzrostowej. Pozytywna koniunktura nie dotyka jednak wszystkich krajów w tym samym stopniu. Większe zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej ma przełożenie także na większe zróżnicowanie wycen aktywów na poszczególnych krajach. Powinno to pozwolić nam na jeszcze bardziej efektywną dywersyfikację portfela w przyszłości. W obliczu narastających napięć na arenie międzynarodowej oraz bliskiego końca łagodnej polityki banków centralnych, nasze podejście może okazać coraz bardziej przydatne.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 50% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu, koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze Obligacji