<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusz NN Obligacji 2
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Obligacji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
318,15 PLN
Wartość jednostki 26.01.2022
321,02 PLN
Wartość jednostki 26.01.2023
+0,90 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Rating Analiz Online:5
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.04.2019
W Polsce styczeń przyniósł jeden z największych w historii odpływów kapitału zagranicznego z rynku obligacji, rzędu 9,9 mld PLN. Odpływy kapitału zagranicznego zostały zastąpione napływem kapitału krajowego, w szczególności z Polskich banków, jednak struktura inwestorów znacząco się zmieniła. W lutym natomiast obserwowaliśmy istotny wzrost rentowności (spadek cen) polskich obligacji skarbowych po ogłoszeniu przez PiS pakietu socjalnego. Pokazało to, że obietnice obciążające budżet państwa są z rezerwą przyjmowane przez inwestorów.
Mogą bowiem wymagać wzrostu finansowania dłużnego, a tym samym zwiększyć podaż obligacji skarbowych na rynku. W efekcie inwestorzy znów przypomnieli sobie o ryzyku politycznym. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ekspansja fiskalna przy spadającej dynamice wzrostu PKB może wspierać zwalniającą gospodarkę. Już w pierwszej połowie marca widzieliśmy uspokojenie nastrojów i spadek rentowności polskich papierów skarbowych w oczekiwaniu na to, że negatywne skutki reform dla budżetu rozłożą się w czasie.
Spośród tematów makroekonomicznych istotne i nierozwiązane w dalszym ciągu pozostały kwestie umowy handlowej między USA i Chinami oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pozytywnie zaskoczyła natomiast Rezerwa Federalna, która zakomunikowała bardziej ostrożne podejście do polityki stóp procentowych. Trzeba pamiętać, że Rezerwa Federalna ciągle redukuje swój bilans poprzez niereinwestowanie pieniędzy pochodzących z wykupów zapadających obligacji. Europejski Bank Centralny również złagodził ton i zapowiedział uruchomienie kolejnej – trzeciej już – rundy długoterminowych, niskooprocentowanych pożyczek udzielnych bankom komercyjnym – TLTRO III. Prawda jest jednak taka, że o ile Rezerwa Federalna zdążyła podnieść stopy procentowe, o tyle w eurolandzie wciąż są one bliskie zeru. W rezultacie siła oddziaływania niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej EBC jest teraz ograniczona.
W dalszym ciągu uważamy, że obligacje jako klasa aktywów powinny w 2019 roku pozostać atrakcyjne dla inwestorów. Na kolejny okres zakładamy dwa scenariusze. Pierwszy – dane gospodarcze publikowane w nadchodzących miesiącach będą coraz gorsze, inwestorzy zaczną się coraz poważniej obawiać o recesję. W takim scenariuszu kapitał prawdopodobnie popłynie do USA – dolara i obligacji. Druga możliwość – światowe spowolnienie gospodarcze nie przerodzi się w nic poważniejszego. W takim układzie mogą zyskiwać aktywa uważane za bardziej ryzykowne – obligacje z rynków wschodzących, w tym z Polski oraz akcje. Nadchodzące dane makroekonomiczne powinny wskazać kierunek na następne miesiące.
W I kwartale 2019 r. fundusz NN Obligacji 2 wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,93 proc., natomiast za ostatnie 12 miesięcy stopa wyniosła 3,71 proc. dzięki aktywnemu zarządzaniu i szerokiemu spektrum inwestycyjnemu. Niesztampowa strategia inwestycyjna funduszu sprawia, że jest to jeden z najlepszych tego typu portfeli w ofercie polskich TFI. Zarówno w krótkim - rocznym, jak i długim terminie.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.57 % (5.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
 • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje minimum 50% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
 • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu, koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze Obligacji