NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN FIO Obligacji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
285,01 PLN
Wartość jednostki 19.03.2018
294,85 PLN
Wartość jednostki 19.03.2019
+3,45 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Najmniej ryzykowne z funduszy NN Investment Partners TFI mają za sobą bardzo udany IV kwartał i – szerzej – cały 2018 r.
Ostatni kwartał roku przyniósł znaczne pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że podwyżek stóp procentowych może być mniej, niż się spodziewano. Spowolnienie amerykańskiej gospodarki potwierdzają wskaźniki wyprzedzające koniunkturę takie, jak PMI oraz ISM. Z kolei spadek notowań ropy naftowej o 40 proc. od październikowego szczytu zapowiada niższą presję inflacyjną. Wygląda na to, że wojny handlowe jednak wywierają negatywny wpływ na dwie największe gospodarki świata (pierwsza to USA, druga – Chiny)
Taki rozwój wydarzeń stworzył sprzyjające warunki pod wzrost cen (spadek rentowności) obligacji amerykańskich. Dla papierów z Polski warunki okazały się wręcz idealne, bo do wspierających czynników globalnych, doszły wydarzenia lokalne. Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich spadła poniżej 3 proc. natomiast obligacje 2-3 letnie doszły do poziomu 1,5 proc. między innymi dlatego, że po listopadzie 2018 r. budżet państwa odnotował rekordową nadwyżkę przekraczającą 11 mld zł (jakakolwiek przewaga wpływów nad wydatkami państwa jest w dzisiejszych czasach rzadkością). To oznacza, że Ministerstwo Finansów ma mniejsze potrzeby pożyczania pieniędzy, podaż polskich obligacji skarbowych jest niska, a skoro tak – ceny są wysokie.
W 2018 r. subfundusz NN Obligacji 2 wypracował stopę zwrotu na poziomie 4,12 proc., w tym 1,84 proc. w samym IV kwartale dzięki aktywnemu zarządzaniu i szerokiemu spektrum inwestycyjnemu. Niesztampowa strategia inwestycyjna funduszu sprawia, że jest to jeden z najlepszych tego typu portfeli w ofercie polskich TFI. Zarówno w krótkim - rocznym, jak i długim terminie.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 50% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu, koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze Obligacji