NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN SFIO Obligacji 2

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
280,02 PLN
Wartość jednostki 14.07.2017
287,63 PLN
Wartość jednostki 16.07.2018
+2,72 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Pierwszy kwartał 2018 roku to okres powrotu zmienności na rynki finansowe. Pierwsze dwa miesiące roku przyniosły znaczny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Poziom rentowności dziesięcioletnich amerykańskich skarbówek wzrósł z 2.40% na koniec roku 2017 do 2.95% w lutym. Procykliczne poluzowanie polityki fiskalne w USA przywróciły obawy o wzrost inflacji.
W Polsce utrzymują się bardzo dobre dane makroekonomiczne. W czwartym kwartale ubiegłego roku pojawiło się długo oczekiwane odbicie w inwestycjach, konsumpcja utrzymuje się na wysokim poziomie. Ministerstwo Finansów obniżyło podaż papierów skarbowych w pierwszym kwartale. Sprzyjające warunki makro sprawiły, że polskie obligacje skarbowe wykazały dużą odporność na wzrost poziomu rentowności na rynkach bazowych.
Wskaźnik inflacji CPI spadł do poziomu 1,4% w lutym wobec 2,5% w listopadzie 2017. Spadek wskaźnika poniżej widełek celu inflacyjnego utwierdził Radę Polityki Pieniężnej o braku potrzeby podnoszenia stóp procentowych w 2018 roku.
Na początku lutego obawy o "wojnę handlową" na świecie spowodowały odwrót od ryzykownych aktywów przyczyniając się do wyprzedaży na rykach akcji oraz wzrost ryzyka kredytowego. Polskie obligacje skarbowe na tym tle pozostają relatywnie bezpieczną inwestycją. W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku subfundusz Obligacji wygenerował 1,48% zysku przed opłatami, subfundusz Obligacji2 1,45%. Pozytywnie kontrybuowało zaangażowanie w polskie obligacje skarbowe, dla których był to kolejny bardzo dobry okres. Ujemny wynik przyniosła ekspozycja w obligacje na rynkach zagranicznych.
Rozwiń
Thumbnail
Tomasz RabędaStarszy zarządzający ds. instrumentów dłużnych
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje minimum 50% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu, koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze Obligacji