<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN (L) Obligacji Korporacyjnych - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Korporacyjnych

dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
462,77 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
449,71 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
-2,82 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.03.2020
Grudzień, podobnie jak poprzednie miesiące, okazał się dobrym okresem dla ryzykownych klas aktywów. Hossę wywołało - po pierwsze, porozumienie handlowe między USA i Chinami, a dokładniej pierwszy etap porozumienia (phase-one trade deal). Po drugie, zwycięstwo Partii Konserwatywnej w wyborach parlamentarnych na Wyspach Brytyjskich zmniejszyło niepewność odnośnie do brexitu i pozwoliło Wielkiej Brytanii przejść do kolejnego etapu tego skomplikowanego procesu, czyli do negocjowania umowy handlowej z Europą. Po trzecie, dane makroekonomiczne pozwalały żywić nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej w 2020 r.
To, co pomagało ryzykownym instrumentom finansowym, szkodziło tym bezpiecznym. Notowania obligacji skarbowych w strefie euro spadły w grudniu przez malejące obawy inwestorów o recesję. Zresztą podobnie było z amerykańskimi papierami dłużnymi. Dobrze wypadły za to obligacje o wyższym ryzyku – z rynków wschodzących oraz wysokodochodowe papiery korporacyjne. Dzięki opisanym zjawiskom w IV kw. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR zarobił 0,5 proc. Jego stopa zwrotu za cały 2019 r. to 3,2 proc.
Mimo, że umowa handlowa i stabilizacja danych obrazujących kondycję gospodarki zmniejszyły ryzyko recesji, jest jeszcze za wcześnie był zdecydowanie obstawić tego typu scenariusz. Dlatego nasze nastawienie do ryzykownych klas aktywów pozostaje umiarkowanie pozytywne. W ich obrębie stawiamy na akcje, szczególnie ze Starego Kontynentu. Jeżeli chodzi o instrumenty dłużne wybieramy papiery korporacyjne, zarówno te z ratingiem inwestycyjnym, jak i bez niego (typu high yield).
Rozwiń
Thumbnail
Paweł GołębiewskiIP Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
BenchmarkWIBOR 6M + 0,50 p.p.
Początek działalności funduszu17.06.2022 (wcześniej jako NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji od 01.01.2022)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyPaweł Gołębiewski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.49 % (14.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez 3 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się wahań wartości inwestycji szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje głównie w obligacje emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne niebędące papierami wartościowymi lub Instrumentami Rynku Pieniężnego emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych.
  • W ramach doboru lokat do portfela szczególny nacisk kładziemy na analizę obligacji o różnych terminach zapadalności, prognozowanych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO