<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Obligacji (NN Parasol FIO) - Notowania funduszy | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
314,16 PLN
Wartość jednostki 30.03.2022
330,07 PLN
Wartość jednostki 30.03.2023
+5,06 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:5
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

10.02.2020
Przez większość 2019 r. obligacjom skarbowym na całym świecie pomagało pogłębiające się spowolnienie gospodarcze. Główne banki centralne postanowiły z nim walczyć obniżkami stóp procentowych – Rezerwa Federalna – oraz zasileniem rynków finansowych gotówką – Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny. W rezultacie ceny „skarbówek” rosły (rentowność spadała). Nie inaczej było w Polsce, gdzie na dobre nastroje inwestorów globalnych nałożył się niski deficyt budżetowy i związana z nim niska podaż obligacji skarbowych. NN Obligacji wypracował dla swoich uczestników 5,1 proc. zysku (jednostka uczestnictwa kategorii A)
W czwartym kwartale koniunktura na rynku długu zaczęła się powoli zmieniać, zaś początek 2020 r. przyniósł już zdecydowany zwrot – ceny obligacji skarbowych spadały (rentowność rosła). Tym razem również mieliśmy do czynienia ze splotem czynników globalnych i lokalnych. O ile jednak przez większość 2019 r. działały one na korzyść papierów dłużnych, o tyle w pierwszych tygodniach nowego roku zaczęły szkodzić.
Z perspektywy globalnej obserwowaliśmy powrót apetytu na ryzykowne aktywa i odwrót od bezpiecznych inwestycji. Waszyngton i Pekin ogłosiły zawieszenie broni w wojnie handlowej, a inwestorzy spodziewali się ożywienia w światowej gospodarce. Z perspektywy lokalnej sporym zaskoczeniem okazały się dane o inflacji – ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynikało, że w grudniu ceny poszły w górę aż o 3,4 proc., a więc znacznie bardziej niż spodziewali się analitycy. Nawet jeżeli wzrost inflacji miałby się okazać się przejściowy – jak zakłada Narodowy Bank Polski – inflacja w całym 2020 r. może przekroczyć cel NBP na poziomie 2,5 proc. To oznacza, że inwestycja w obligacje skarbowe przyniesie realnie niższy zysk niż w zeszłym roku.
Z drugiej strony, największa pozytywna niespodzianka 2019 r., czyli zbilansowany budżet państwa, prawdopodobnie nie zmieni się w niespodziankę negatywną – deficyt budżetowy pozostanie pod kontrolą, a wraz z nim podaż obligacji. Potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu cen obligacji (spadku rentowności) jest ograniczony, ale potencjał do zdecydowanego spadku notowań (wzrostu rentowności) – również. Uważamy, że polskie obligacje pozostają dobrym wyborem, ale inwestorzy nie powinni się spodziewać tak wysokich stóp zwrotu, jak w 2019 r.
Rozwiń
Thumbnail
Tomasz RabędaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% G0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,13%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego G0PL w skali roku
ZarządzającyTomasz Rabęda

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.24 % (12.40zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
 • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym.
 • Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
 • Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% G0PL). Dopuszczamy jednak możliwość wyboru poszczególnych inwestycji odbiegających od benchmarku.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO