<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Emerytura 2025
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Emerytura 2025

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
10,80 PLN
Wartość jednostki 26.01.2022
10,76 PLN
Wartość jednostki 26.01.2023
-0,37 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Klasa ryzyka:średnio niska 3/7

Klasa ryzyka

  • 1 - najniższa
  • 2 - niska
  • 3 - średnio niska
  • 4 - średnia
  • 5 - średnio wysoka
  • 6 - druga najwyższa
  • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Emerytura

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Komentarze dotyczące wyników funduszu

8 subfunduszy NN Emerytura zaczyna swoją działalność 29 listopada 2019 r. jako produkt dedykowany Pracowniczym Programom Kapitałowym (PPK). NN Emerytura stosują strategię funduszy zdefiniowanej daty – subfundusze o dalszej dacie docelowej w większym stopniu inwestują w akcje, natomiast im bliższa jest data docelowa tym portfel subfunduszy staje się ukierunkowany na bezpieczeństwo i inwestycje w obligacje.
Pierwsze miesiące funkcjonowania portfeli NN Emerytura upłyną pod znakiem stopniowej, wraz z napływami środków z PPK, budowy pozycji w portfelu odpowiadająca limitom alokacyjnym dla poszczególnych subfunduszy.
Rozwiń
Thumbnail
Oliwer PrandeckiZarządzający i Starszy Analityk Akcji

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu29.11.2019
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,30% (opłata maksymalna)
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządającyOliwer Prandecki

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.02 % (10.20zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony jest dla Uczestników PPK urodzonych między rokiem 1963 a rokiem 1967 i może być nieodpowiedni dla Uczestników PPK , którzy planują wycofać swoje środki przed Zdefiniowaną Datą Funduszu (2025 rok).

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz może inwestować do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym), zaś do 35% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne oraz fundusze o charakterze udziałowym)
  • Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Zdefiniowanej Daty