<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Emerytura 2065
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Emerytura 2065

Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony jest dla Uczestników PPK urodzonych między rokiem 1998 a rokiem 2002 i może być nieodpowiedni dla Uczestników PPK , którzy planują wycofać swoje środki przed Zdefiniowaną Datą Funduszu (2060 rok).

Cel i polityka inwestycyjna

  • 8 subfunduszy NN Emerytura zaczyna swoją działalność 29 listopada 2019 r. jako produkt dedykowany Pracowniczym Programom Kapitałowym (PPK). NN Emerytura stosują strategię funduszy zdefiniowanej daty – subfundusze o dalszej dacie docelowej w większym stopniu inwestują w akcje, natomiast im bliższa jest data docelowa tym portfel subfunduszy staje się ukierunkowany na bezpieczeństwo i inwestycje w obligacje.
  • Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Zdefiniowanej Daty