NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianach statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

15 maja 2017

Ogłoszenie o zmianach statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 15 maja 2017 r.

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Po artykule 15u dodaje się artykuły 15w, 15x, 15y, 15z, 15aa, 15ab, 15ac i 15ad w następującym brzmieniu:                             

„Artykuł 15w Dwudziesta czwarta emisja Certyfikatów

 1. W ramach dwudziestej czwartej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii Y.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii Y zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Y.     
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y.     
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Y będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Y będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii Y zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii Y.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii Y rozpoczyna się w dniu 7 czerwca 2017 roku i kończy w dniu 28 czerwca 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii Y, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Y będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Y i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii Y oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Y określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Y nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15x Dwudziesta piąta emisja Certyfikatów

 1. W ramach dwudziestej piątej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii Z.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii Z zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Z.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z.     
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Z będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Z będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii Z zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii Z.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii Z rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2017 roku i kończy w dniu 28 lipca 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii Z, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.      
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Z będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Z i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii Z oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Z określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Z nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15y Dwudziesta szósta emisja Certyfikatów

 1. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AA.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AA zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AA.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AA nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AA.  
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AA będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AA, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AA będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AA, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AA zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AA.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AA rozpoczyna się w dniu 7 sierpnia 2017 roku i kończy w dniu 29 sierpnia 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AA, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AA będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AA i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AA oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AA określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AA nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15z Dwudziesta siódma emisja Certyfikatów

 1. W ramach dwudziestej szóstej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AB.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AB zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AB.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AB nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AB.  
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AB będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AB, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AB będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AB, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AB zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AB.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AB rozpoczyna się w dniu 7 września 2017 roku i kończy w dniu 27 września 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AB, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AB będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AB i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AB oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AB określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AB nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15aa Dwudziesta ósma emisja Certyfikatów

 1. W ramach dwudziestej ósmej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AC.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AC zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AC.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC.  
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AC będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AC będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AC zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AC.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AC rozpoczyna się w dniu 6 października 2017 roku i kończy w dniu 27 października 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AC, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AC będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AC i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AC oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AC określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AC nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15ab Dwudziesta dziewiąta emisja Certyfikatów

 1. W ramach dwudziestej dziewiątej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AD.           
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AD zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AD.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AD nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AD.  
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AD będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AD, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AD będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AD, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AD zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AD.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AD rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2017 roku i kończy w dniu 28 listopada 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AD, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AD będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AD i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AD oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AD określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AD nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15ac Trzydziesta emisja Certyfikatów

 1. W ramach trzydziestej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AE.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AE zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AE.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AE nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AE.  
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AE będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AE, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AE będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AE, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AE zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AE.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AE rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2017 roku i kończy w dniu 21 grudnia 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AE, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AE będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AE i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AE oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AE określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AE nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Artykuł 15ad Trzydziesta pierwsza emisja Certyfikatów

 1. W ramach trzydziestej pierwszej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AF.   
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AF zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AF.
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AF nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AF.  
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AF będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AF, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AF będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AF, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AF zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AF.
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AF rozpoczyna się w dniu 5 stycznia 2018 roku i kończy w dniu 29 stycznia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AF, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AF będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AF i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AF oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AF określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AF nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.

 

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.