<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach w statucie FWP PKP SFIO
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie o zmianach w statucie FWP PKP SFIO

20 grudnia 2016

NN Investment Partners TFI S.A. ogłasza zmiany w statucie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.        W statucie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego w sekcji „Definicje” definicja pojęcia „Ustawa o funduszach inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:

 

„Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (t.j  Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm)”

 

2.       W postanowieniu § 1 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.       Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym i działa na podstawie Ustawy o PKP, Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zezwolenia Komisji, jak również na podstawie niniejszego Statutu. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym.”

 

3.       W postanowieniu § 2 ust. 1 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

 

„Na warunkach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w niniejszym Statucie jako organ Funduszu działa również Zgromadzenie Uczestników oraz Rada Inwestorów.”

 

4.       Postanowienie § 4 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Funkcję depozytariusza Funduszu pełni ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 40-086 ul. Sokolska 34, zwany dalej „Depozytariuszem”.”

 

5.       W postanowieniu § 12 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

„8)      dostępu do prospektu informacyjnego Funduszu i informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego przy przydziale jednostek,”

 

6.       W § 12 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 10) dodaje się punkt 11) w następującym brzmieniu:

 

„11)      udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w § 16a.”

 

7.       W postanowieniu § 14 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

 

„2.       Z zastrzeżeniem ustępu 3, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa powinno być dokonane na piśmie, zgodnie z treścią formularza ustalonego przez Towarzystwo. Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

3.         Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

 

8.       W statucie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po § 16 dodaje się § 16a wraz z nagłówkiem w następującym brzmieniu:

Zgromadzenie Uczestników

§16a  

1.          Towarzystwo zwołuje Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:

1)         przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;

2)        przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

2.         Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.

3.         Fundusz zawiesza odkupywanie Jednostek Uczestnictwa od dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Zgromadzenie Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników.

4.         Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)         informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników;

2)        wskazanie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę;

3)        informację o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, o którym mowa w ust. 3;

4)        informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

5.         Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony dla ogłaszania zmian Statutu Funduszu.

6.         Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.

7.         Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy uprawnieni zgodnie z ust. 6, posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu.

8.         Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela wyjaśnień i odpowiada na zadane przez Uczestników pytania na temat zagadnień związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. Uczestnik może również w tym czasie wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody w kwestiach będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników.

9.         Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.

10.       Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.

11.        Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.

12.       Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedzib Funduszu lub innym miejscu w Warszawie.

13.       Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.

14.       Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej www.nntfi.pl.

15.       Na zasadach określonych w art. 87e Ustawy o funduszach inwestycyjnych Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie jej nieważności.

16.       Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał poza sprawami określonymi w Statucie określa regulamin przyjęty przez to Zgromadzenie Uczestników.

 

9.       W postanowieniu § 35 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.       Fundusz udostępnia prospekty informacyjne, informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego i sprawozdania finansowe za pośrednictwem Internetu, PKP S.A. oraz w siedzibie Towarzystwa. Fundusz udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.nntfi.pl.”

 

10.     W § 35 ust. 6 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1)       prospekt informacyjny, informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz kluczowe informacje dla inwestorów,

2)        aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub kluczowych informacjach dla inwestorów,”

 

 

 

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl, w kolejowym wydawnictwie „Kurier Kolejowy” oraz w ogólnopolskim dzienniku „Gazeta Wyborcza”. Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem dokonania ostatniego z w/w ogłoszeń.

 

          Ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” zostaje opublikowane w wydaniu z dnia 20 grudnia 2016 roku, a ogłoszenie w „Kurierze Kolejowym” w ramach numeru z dnia 20 grudnia 2016 roku, przy czym oba ogłoszenia zawierają informację, iż zostają one dokonane na dzień 20 grudnia 2016 roku. Na stronie internetowej www.nntfi.pl ogłoszenie zostaje opublikowane w dniu 20 grudnia 2016 roku. Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, a więc z dniem 20 grudnia 2016 roku.

 

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.