NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Parasol FIO

9 września 2016

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol FIO. Stosownie do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lipca 2016 r. (DFI/I/4032/29/8/16/U/KS) zezwalającej na poniższe zmiany statutu wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia.

W § 5 Rozdziałów VI, VIII, X, XII, XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2.       Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Części I Statutu Fundusz określa, że Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”).”     

 

Powyższe zmiany są bezpośrednio związane ze zmianami statutu Funduszu ogłoszonymi w dniu 1 kwietnia 2016 r., które stosownie do treści art. 24 ust. 8a i 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.) wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.

Wspomniane zmiany statutu z dnia 1 kwietnia 2016.r. zostały ogłoszone na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Aktualności i Komunikaty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/aktualnosci-i-komunikaty?news_id=1500732-zmiana-nn-otwarty).

 

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.